Gå til sidens indhold

Elektrificering på Aarhus H

I fremtiden skal Aarhus H kunne huse og betjene eldrevne tog. Før det kan ske, står man dog overfor et valg. Der skal findes en halv meter ekstra i højden fra skinnerne og op til undersiden af Bruuns Bro og lidt mere under banegårdens vandrehal for at gøre plads til køreledningerne.

Elektrificering og kapacitetsudvidelsen er et samarbejde mellem staten, Banedanmark og Byrådet. I sidste ende er det dog Transportministeren og Folketinget, der træffer den endelige afgørelse. Projektet er stadigvæk på et meget tidligt stadie. Det er derfor umuligt at give et endegyldigt billede af, hvordan projektet vil udvikle sig. Projektets størrelse taget i betragtning må det også forventes, at der kan opstå uforudsete udforinger undervejs.

 

De to løsningsforslag

Banedanmark har fremlagt to løsningsmuligheder for elektrificering på Aarhus H.

Den ene mulighed:
Vandrehallen og Bruuns Bro rives ned og opføres i tilpassede versioner med større afstand mellem skinner og broen/vandrehallens underside.

Den anden mulighed:
Sporanlæg og perroner graves en halv meter længere ned, så der sikres den nødvendige frihøjde under vandrehallen og Bruuns Bro. Ifølge Banedanmark skal sporene graves ned på en strækning på godt 500 meter fra lige inden Frederiks Bro til 100 meter øst for vandrehallen.

Begge Banedanmarks løsningsforslag vil medføre omfattende anlægsprojekter, som vil få konsekvenser for trafikken i området, mens arbejdet står på.

Hvad hvis man vælger sporsænkningen?

Ifølge Banedanmark vil det ved en sporsænkning blive svært at sikre, at fundamenter under bro og bygning går dybt nok ned og er solide nok. Løsningen vil desuden medføre omfattende forstyrrelser af togdriften.

Hvad hvis man vælger vandrehallen og Bruuns Bro?

Hvis man vælger løsningen med en nedrivning af den eksisterende vandrehal og Bruuns Bro, vil det være for at genopbygge vandrehallen i den rette højde i forhold til skinnerne. Bruuns Bro vil også blive genopbygget, men i et andet udtryk end det eksisterende. En ny vandrehal er af Banedanmark skitseret med adgang til perroner både mod øst og vest. Det forventes, at en ny vandrehal etableres, så den i form og materialer spiller sammen med banegårdens eksisterende hovedbygning. Der vil også stadigvæk være mulighed for, at erhvervslejemål kan indgå i bygningen som i dag.

Hvordan vil Bruuns Bro komme til at se ud?

Hvad angår Bruuns Bro, indebærer projektet en nedrivning af dels en betonbro, som bærer vejbane og arkadebebyggelse og dels en stålbro, der bærer cykelparkering m.m. Der opføres en ny bro med øget plads til biler, cykler, fodgængere og afsætningspladser. Det vides endnu ikke om løsningen vil betyde et permanent farvel til arkadebebyggelsen øst for broen.

 

Hvad med trafikken i området? Kollektiv som privat.

Ifølge Banedanmarks beregninger vil løsningen med en ny Bruuns Bro få konsekvenser for afvikling af især cykel- og biltrafik centralt i byen i en anlægsperiode på omkring ét år.  Bruuns Bro passeres dagligt af omkring ca. 2.500 cykler, ca. 8.200 biler og ca. 350 busser. Det er Banedanmarks vurdering, at der vil kunne ske en acceptabel omlægning af trafikken, om end der forventelig vil være en mærkbar merbelastning af især Jægergårdsgade og dele af Frederiks Allé, ligesom en del buslinjer skal omlægges. Det forventes, at størstedelen af togtrafikken vil kunne afvikles uden større problemer i anlægsperioden.

Løsningen med sporsænkning vil ifølge Banedanmark få konsekvenser for togtrafikken i anlægsperioden. Der passerer dagligt ca. 25.000 rejsende igennem Aarhus H. Det forventes, at fjerntrafikken i store træk kan opretholdes, mens regionaltrafikken ikke vil kunne benytte Aarhus H. Der vil desuden forekomme nat- og weekendspærringer, hvor hele Aarhus H er lukket.

Regionaltog fra nord forventes at stoppe i Hinnerup eller Hadsten, og fra syd forventes de at stoppe i Skanderborg eller Viby. Videretransport ske med togbusser og letbane. For vejtrafikken vil der især være tale om konsekvenser i form af mange togbusser omkring Banegårdspladsen.

Tidshorisont for de to løsninger

Begge Banedanmarks løsningsforslag vil medføre omfattende anlægsprojekter, som vil få konsekvenser for trafikken i området, mens arbejdet står på.

Løsningen med en ombygning af vandrehallen og Bruuns Bro forventes at vare 2½ år – 1 år til ny Bruuns Bro og 1½ år til ny vandrehal, i forlængelse af hinanden for at sikre adgang til perroner

Løsningen med en sporsænkning forventes at vare ca. ét år. 

Byrådet Anbefaler

Byrådet har tilkendegivet i deres høringssvar, at man anbefaler at vælge løsningen med en nedrivning af vandrehallen og Bruuns Bro. Du kan læse Indstillingen til Byrådet her og, du kan finde Byrådets endelige høringssvar som PDF til højre på siden.

Byrådets anbefaling beror bl.a. på følgende:

Aarhus Byråd finder det særdeles vigtigt, at togdriften påvirkes mindst muligt. Dette taler for en løsning, hvor konstruktionerne over eksisterende sporanlæg hæves, og der etableres en ny Bruuns Bro samt gøres indgreb i dele af den eksisterende bygningsmasse på Bruuns Bro og på Aarhus H. I den forbindelse er det naturligvis også vigtigt at afsøge løsninger, som reducerer behovet for indgreb i bygninger af historisk eller arkitektonisk værdi på Aarhus H, herunder skal vandrehallens indvendige arkitektoniske kvaliteter sikres. 

Endeligt høringssvar

 
 

Opdateret: 15.12.2016

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code