Gå til sidens indhold

Baggrund og lovgrundlag

En miljøzoneordning i den centrale del af Aarhus, skal bidrage til at begrænse forureningen med sundhedsskadelige partikler.

Lovgrundlag

Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af: "Lov om miljøbeskyttelse". Loven er efterfølgende udmøntet i: ”Bekendtgørelse om miljøzoner”, som indeholder rammer for zoneafgrænsning, muligheder for undtagelse af veje samt forskrifter for offentlighedens inddragelse, høring m.m. Endelig omfatter lovgrundlaget bestemmelser om tekniske krav, kontrol, administration og tilsyn samt dispensation.

Loven, der trådte i kraft den 1. januar 2007, giver København, Frederiksberg, Aarhus, Ålborg og Odense kommuner mulighed for at indføre en miljøzone i et større sammenhængende byområde – og i givet fald med ensartede miljøkrav.

Beslutning om indførelse af en miljøzoneordning træffes af Byrådet, som også beslutter afgrænsningen af zonen. De tekniske krav, procedurekrav, hvilke køretøjer der er omfattet, m.m. er fastlagt i loven.

Partikelforurening

Miljøzoneordningen har til hensigt at begrænse luftforureningen, herunder især de sundhedsskadelige partikler fra dieselkøretøjer. Partikelforureningen er ét af de større forureningsproblemer i større byer.

I en partikelredegørelse fra Regeringen i 2003 er det vurderet, at partikelforureningen har en dokumenteret sammenhæng med øget dødelighed og sygelighed (især kredsløbs- og luftvejssygdomme). Det er især luftens indhold af ultrafine partikler, som er sundhedsskadelig, idet disse kan trænge ud i de yderste forgreninger af lungerne. I tætte gaderum kommer op mod 90 % af de ultrafine partikler fra vejtrafikken.

De tunge køretøjer bidrager - ifølge opgørelser foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser - med 36 % af vejtrafikkens samlede partikeludledning. Partikelfilter på et køretøj, som ikke lever op til nyere motornormer og udledningskrav, vil kunne fjerne ca. 80 % af de ultrafine partikler fra en dieselmotors udstødning.

Kravene i miljøzonelovgivningen

Jævnfør lovgrundlaget er en miljøzone et geografisk afgrænset område – et større sammenhængende byområde med en betydelig tung trafik - hvor der stilles udledningsmæssige krav til dieseldrevne lastbiler og busser (over 3,5 tons), som færdes i zonen.

Partikelfilterkrav

Ved anvendelse (kørsel, parkering) af tunge dieselkøretøjer (lastbiler og busser) i zonen vil der være krav om påmontering af godkendte partikelfiltre, hvis køretøjerne ikke opfylder EURO 4 normer ved ordningens ikrafttræden.

Miljøzonemærke

De nævnte dieselkøretøjer over 3,5 tons skal ved anvendelse i miljøzonen være forsynet med et miljøzonemærke. Dette udstedes af en godkendt bilsynsvirksomhed.


I forbindelse med det årlige bilsyn, vil køretøjet få sat et mærke i ruden, som viser, at køretøjet har lov til at køre i en miljøzone.

Miljømærke køretøj, der overholder EURO 4 normen eller har påmonteret partikelfilter.

Køretøj, der overholder EURO 4 normen eller har påmonteret partikelfilter.

Miljømærke køretøj der overholder EURO 3 normen - kun gældende indtil 2010

Køretøj der overholder EURO 3 normen - kun gældende indtil 2010.

Miljømærke køretøj der har dispensation til at køre i miljøzonen uden partikelfilter

Køretøj der har dispensation til at køre i miljøzonen uden partikelfilter.


Miljøzonemærkningen har det formål, at det i forbindelse med kontrol kan konstateres om et givent køretøj overholder partikelkravene. Udenlandske køretøjer er ikke omfattet af mærkningen, men skal opfylde de tekniske krav.

 

Undtagelser

Krav om partikelfilter gælder ikke veterankøretøjer og i nogle tilfælde heller ikke køretøjer der benyttes af forsvar, politi og redningsberedskab.

Miljøministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra partikelfilterkravet. Henvendelse herom skal rettes til Miljøstyrelsen.

Veje, der regelmæssigt anvendes som led i international transit af varer gennem landet, herunder transit via havne eller lufthavne, kan kun inddrages i en miljøzone i det omfang der findes rimelige alternative transitruter uden for miljøzonen.

 

Kontrol

Byrådet er - jævnfør lovgrundlaget - tilsynsmyndighed. Tilsynet omfatter kontrol med at ejere, brugere og førere af de omhandlede køretøjer overholder partikelfilterkravene og kravet om miljøzonemærke. Politiet udøver også en del af kontrollen, som vil indgå som en del af politiets almindelige kontrol med lovgivningen.

Procedure

Ifølge loven kan en miljøzone træde i kraft når Byrådet – efter en høring – har truffet endelig beslutning herom og har offentliggjort beslutningen – dog således at ikrafttræden først kan ske 14 måneder efter offentliggørelsen. Efter offentliggørelsen skal der stedse være information om miljøzoneordningen på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

 
 

Opdateret: 22.12.2014

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code