Gå til sidens indhold
Cyklist

Betydning for miljø og transport

En miljøzone i Midtbyen vurderes mærkbart at ville reducere trafikkens bidrag til forureningen med partikler - og vil dermed også medføre positive sundhedsmæssige effekter og et bedre bymiljø.

De sundhedsmæssige effekter skal særligt ses i lyset af, at der i Midtbyen både bor og færdes mange mennesker i nær tilknytning til relativt stærkt trafikerede og lukkede gaderum – og desuden med baggrund i, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem vejtrafikkens udledning af ultrafine partikler og øget dødelighed og sygelighed. Et partikelfilter vil kunne fjerne ca. 80 % af de ultrafine partikler fra en dieselmotor.

 

Konsekvenser for sundhed og miljø

Beregninger fra Miljøstyrelsen viser, at en fuld implementering af ordningen i alle 5 større byer vil medføre, at omkring 1/3 af vejtrafikkens udledning af dieselpartikler vil blive fjernet her.

 

Miljøstyrelsen forventer, at indførelse af miljøzoner i alle fem byer vil indebære 15-20 færre for tidlige dødsfald om året. Hertil kommer sparede sygedage, færre hospitalsindlæggelser, færre astmaanfald m.v.

 

I øvrigt vil etablering af miljøzoner generelt kunne bidrage til overholdelse af EU-grænseværdier for luftens indhold af partikler.

 

De berørte køretøjer - som monteres med filter - vurderes i meget stort omfang at være køretøjer som også benyttes andre steder end i miljøzonen. En miljøzoneordning i Midtbyen vil således i høj grad have en afsmittende effekt udenfor Midtbyen.

 

Konsekvenser for transporterhvervet

Det skønnes, at i størrelsesordenen 3.500 specifikke køretøjer over 3,5 tons dagligt vil køre i miljøzonen - heraf ca. 300 busser/rutebiler. Af disse vil skønsmæssigt ca. 2.200 køretøjer skulle have påmonteres et partikelfilter. Der er her regnet med at godt 60 % af dagens køretøjer ikke lever op til kravene i en miljøzone i 2010 (EURO 4) og dermed skal påmonteres partikelfilter.

 

Dette vil medføre udgifter for transporterhvervet på i størrelsesordenen 97 mio. kr. samt forøgelse af de årlige driftsudgifter på knap 6 mio. kr.

 

Opgørelsen er baseret på en gennemsnitlig omkostning til køb og montering af filter på 44.000 kr. (ekskl. moms) samt en årlig vedligeholdelsesudgift på 2.700 kr. - opgjort af Danmarks Miljøundersøgelser. Prisen kan variere afhængig af køretøjets størrelse og tekniske indretning.

 

De forøgede udgifter kan i forskellig grad medføre øgede omkostninger og takster for transportydelser og kørselskontrakter i miljøzonen.

 
 

Opdateret: 19.12.2014

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code