Gå til sidens indhold
24.02.2017

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 7 for Hasle

Byplanvedtægten er ophævet den 24. februar 2017

Center for Byudvikling og Mobilitet blev på byrådsmødet den 17. august 2016, bemyndiget til at træffe endelig beslutning om, at ophæve byplanvedtægten, når fristen for at fremsætte indsigelser mod forslaget, er udløbet.

 

Center for Byudvikling og Mobilitet modtog ingen indsigelser i høringsperioden, og har derfor - i henhold til bemyndigelsen fra byrådet - ophævet byplanvedtægten for det viste område.

 

Baggrunden for at ophæve byplanvedtægten

Byplanvedtægten er utidssvarende og giver administrative udfordringer ved realisering af fysiske tiltag, som ikke i sig selv er lokalplanpligtige, men som på grund af byplanvedtægtens stramme anvendelsesbestemmelser gør det nødvendigt at lave en lokalplan.

 

Aarhus Kommune vurderer, at der i de kommende år vil blive lavet en form for helhedsplan for Bispehaven og nærområderne, og at helhedsplanens realisering vil medføre behov for mindst én ny lokalplan. Den overordnede planlægning forventes at tage flere år, idet den vil omfatte letbanens 2. etape og eventuelt flere større fysiske forandringer.

 

Ophævelse af byplanvedtægten betyder

at der fremover skal administreres på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser og byggelovgivningen herunder Bygningsreglementet, indtil der er vedtaget nye lokalplaner for området.

 

Klagevejledning

Byplanvedtægten er ophævet i henhold til lov om planlægning. Efter denne lov kan retlige spørgsmål i forbindelse med ophævelse af byplanvedtægten påklages af alle, der har retlig interesse i planen. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over ophævelsen, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler.

 

Klagemyndighed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C, byudviklingogmobilitet@aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato.

 

Klagegebyr

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et klagegebyr, som opkræves af Planklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 

Domstolsprøvelse

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at du modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato.

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 23.3.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code