Gå til sidens indhold
16.11.2017

Tillæg til Miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Tivoli Friheden, Skovbrynet 5

Center for Miljø og Energi har i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C

Sagen omhandler fleksibel sæsonstart.

 

Godkendelsen kan ses her (åbner nyt vindue) eller ved henvendelse til Center for Miljø og Energi.
 
Enhver med væsentlig individuel interesse i sagen samt visse klageberettigede organisationer kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Eventuel klage skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen er 14. december 2017.

 

I forbindelse med sagens behandling er der foretaget en VVM-screeningsundersøgelse, hvor det vurderes, at ændringen kan miljøgodkendes uden udarbejdelse en miljøkonsekvensrapport jf. miljøvurderingslovens §21.
udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

 

Denne afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Eventuel klage skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 14. december 2017.

 

Du logger på Klageportalen via www.nmkn.dkborger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Center for Miljø og Energi i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, email:
virksomheder@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Du kan læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk/klage

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 17.11.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Det sker i Aarhus 2017

Aarhus og Region Midtjylland
er Europæisk Kulturhovedstad.
Kom og vær med!

Se vores aktiviteter