Gå til sidens indhold

Sag 19: Kommuneplantillæg nr. 25, Første etape af Nye - Endelig

Referat fra møde i Aarhus Byråd, onsdag 3. februar 2016

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 for første etape af Nye med uddybet redegørelse om grundvandshensyn og revideret udbygningsaftale.

Resumé

Kommuneplantillægget muliggør første etape af byen Nye med op til 67.000 etagemeter, svarende til ca. 650 boliger og byggeri op til 4 etager.

 

Tillægget fastlægger desuden den overordnede infrastruktur i området, en struktur der delvist er baseret på en udbygningsaftale.


Siden fremlæggelsen af planforslaget, er det lykkedes at få en mere langsigtet vejbetjening på plads end den, som lå til grund for den hidtidige udbygningsaftale.


En revideret udbygningsaftale indstilles godkendt sammen med kommuneplantillægget.

 

I offentlighedsfasen indkom der 23 høringssvar, herunder en indsigelse fra Naturstyrelsen (Erhvervsstyrelsen pr. 28.6.2015).


Naturstyrelsen gjorde indsigelse mod planforslaget, da de ikke fandt det fyldestgørende i relation til et statsligt krav om redegørelse for byudvikling i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Nitrat Følsomme Indvindingsområder (NFI). Redegørelsen om drikkevandsinteresser er siden uddybet i samarbejde med styrelsen, som derfor har frafaldet sin indsigelse pr. 16.7.2015.


De øvrige høringssvar omhandlede trafik og infrastruktur, byggeriets omfang, hensyn til naboer, beplantning på fælleden, bynavnet og lokalsamfundets tilpasning til den nye bydel via offentlig service og fritidstilbud med videre.

Indstilling

At) kommuneplantillæg nr. 25 om første etape af Nye vedtages med de i punkt 5 foreslåede rettelser  


At) de indkomne bemærkninger besvares i overensstemmelse med afsnit 5 og anbefalingerne i Bilag 4 og 5  


At) det reviderede forslag til udbygningsaftale vedtages  


At) den sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen af Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 godkendes og indgår som en del af tillægget.

Sagsforløb

03.12.2015 - Borgmesterens Afdelings påtegning
Fremsendes til Magistraten.
Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

07.12.2015 - Magistratens beslutning
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. november 2015.

16.12.2015 - Aarhus Byråds beslutning
Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. december 2015.
Behandlet sammen med sag 23.

11.01.2016 - Teknisk Udvalgs beslutning
Sagens behandling udsat.

25.01.2016 - Teknisk Udvalgs beslutning
Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

Udvalget anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt træffes beslutning om lukning af Høvej nord for Elstedvej, men at udviklingen følges. Kommuneplantillægget, udbygningsaftalen og Lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse hermed i nødvendigt omfang, idet det undersøges, om den støjproblematik, som er beskrevet i notat af 21. januar 2016 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, som følge af opretholdelse af trafikken på den nordlige del af Høvej kan løses via en reduktion af hastigheden her.

I forbindelse med de kommende etaper af Nye forholder byrådet sig til størrelsen af den nye by.

Udvalget opfordrer til tæt dialog med fællesrådet.

03.02.2016 - Aarhus Byråds beslutning
Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. januar 2016.

 
 

Opdateret: 04.2.2016

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code