Gå til sidens indhold

Sag 21: Planstrategi 2015 – endelig vedtagelse

Referat fra møde i Aarhus Byråd, onsdag 14. september 2016

Endelig vedtagelse af forslag til Planstrategi 2015 og besvarelse af indkomne høringsbidrag.

Resumé

Forslag til Planstrategi 2015 - ”Klog vækst frem mod 2050” - er et strategipapir, som med afsæt i Aarhusfortællingen fastlægger rammerne og retningen for den langsigtede byudvikling.


Under den offentlige høring om forslag til Planstrategi 2015 indkom godt 90 høringsbidrag, heriblandt fra 13 fællesråd og 17 institutioner, foreninger m.v.  


Der er en overvejende positiv tilslutning til strategien om klog vækst og det lange perspektiv. Men der er også nogle, som er bekymrede i forhold til strategien om fortætning samt fordelingen af udviklingen mellem midtbyen og de fritliggende bysamfund.  


Det anbefales, at strategien vedtages endeligt med tre præciseringer, samt at der gennemføres en række dialogmøder og undersøgelser forud for fremsendelsen af indstillingen om offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2017 ultimo 2016.  


Ca. 50 forslag om ændret anvendelse af eksisterende byområder og inddragelse af landzonearealer til byudviklingsformål forslås undersøgt nærmere i forbindelse med ovennævnte dialogmøder og undersøgelser.

Indstilling

At 1) Planstrategi 2015 vedtages endeligt med tre ændringer, jf. afsnit 5.  


At 2) I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2017 gennemføres særlige dialogforløb i udvalgte lokalsamfund.  


At 3) I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2017 gennemføres følgende undersøgelser:   

    a.    En undersøgelse af, hvordan der i kommuneplanlægningen eventuelt kan tages højde for ledig skolekapacitet. 

    b.    En undersøgelse af, hvordan der eventuelt kan inddrages yderligere bar-markarealer til åben-lav boligbebyggelse. 

    c.    En undersøgelse af arealressourcen til erhverv, herunder specielt til grundvandstruende virksomheder.  


At 4) De indkomne høringsbidrag besvares i overensstemmelse med ovenstående tre beslutningspunkter og derudover nærværende indstilling, afsnit 5 og Bilag 1.

Sagsforløb

13.06.2016 - Magistratens beslutning
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. juni 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. juni 2016.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppe.

22.06.2016 - Aarhus Byråds beslutning
Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. juni 2016.

17.08.2016 - Aarhus Byråds beslutning
Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 17. august 2016.

05.09.2016 - Teknisk Udvalgs beslutning
Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Gert Bjerregaard og Steen Stavnsbo tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

Jan Ravn Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

14.09.2016 - Aarhus Byråds beslutning
Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. september 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 7. september 2016.
Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
Venstres byrådsgruppe kunne heller ikke tiltræde indstillingen og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt:
"I Venstre mener vi, at med den fremlagte Planstrategi, så svigter vi en hel generation af børnefamilier, som ønsker at købe sig en parcelhusgrund og etablere sig med hus og have. Det er Venstres opfattelse, at unge familier i høj grad stadig har lyst og energi til at etablere og passe hus og have. Dem svigter vi allerede i dag, fremgår det af statistikkerne, som fortæller, at der er en nettofraflytning fra Aarhus i aldersgruppen 25 til 40 år. Og med en endelig vedtagelse af denne Planstrategi bliver det meget, meget værre.
Venstre ønsker, at byens fortætningsstrategi skal omfatte både midtbyen, alle yderområderne og forstæderne.
Venstre ønsker fokus på lokalområder, hvor der er overskudskapacitet af offentlige institutioner som skoler, daginstitutioner og pleje-og omsorgscentre. Om nødvendigt skal her inddrages nye jordarealer til boligbebyggelse.
Som eksempel på skoler og byområder, hvor der forventes ledig skolekapacitet i 2024 kan nævnes Vestergårdskolen i Viby med 12 ledige lokaler, Næshøjskolen i Harlev med 10 ledige lokaler, Bederskolen med 8 ledige lokaler, Tilst skole med 8 ledige lokaler samt Vestergårdskolen i Tranbjerg med 6 ledige lokaler. I Venstre vil vi fokusere på byudvikling med parcelhuse og blandede boligformer i disse områder og skoledistrikter.
Venstre prioriterer, at unge førstegangskøbere (aldersgruppen 25 til 40 år) af parcelhuse skal kunne købe sig en grund til en pris, som er konkurrencedygtig i forhold til prisniveauet i Østjylland. Der skal skabes balance mellem udbud og efterspørgsel af parcelhusgrunde.
Derfor prioriterer Venstre, at der udlægges større parcelhusområder i yderområder, hvor institutionskapaciteten er i orden. Ligeledes bør allerede udlagte og erhvervede perspektivarealer inddrages."

 
 

Opdateret: 15.9.2016

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden





CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code