Gå til sidens indhold

Sag 4: Kollektiv Trafikplan 2017 – Endelig vedtagelse

Referat fra møde i Aarhus Byråd, onsdag 28. september 2016

Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet et justeret forslag til kollektiv trafikplan. Planen skal gennemføres i 2017, hvor letbanen kommer i drift og bustrafikken derfor skal tilpasses.

Resumé

Når Aarhus Letbane begynder at køre i 2017 åbnes 17 nye standsningssteder. Letbanen vil køre med 8 afgange i timen på den strækning i Aarhus, hvor der er flest pendlere og andre rejsende. Der sker dermed et betydeligt kapacitets- og kvalitetsmæssigt løft af den kollektive trafik.


Letbanens idriftsættelse nødvendiggør tilpasninger af det nuværende busnet. Dels fordi letbanen vil dække samme områder som noget af den eksisterende bustrafik. Og dels fordi besparelsen ved reduktioner i bustrafikken udgør en væsentlig del af finansieringen af letbanens drift.


Midttrafik har i samarbejde med Teknik og Miljø og med Region Midtjylland udarbejdet forslaget til en kollektiv trafikplan. Der foreslås reduktioner i bybusdriften både parallelt med letbanens forløb og i andre områder af kommunen, hvor der vurderes at være en vis overkapacitet i den nuværende busbetjening.


I forhold til standsningssteder på letbanen forudsættes i Aarhus Kommune en nedlæggelse af standsningsstedet ved Egelund, mens der opretholdes standsning ved Kongsvang og Vilhelmsborg. Det anbefales, at Aarhus Kommune støtter, at der fremadrettet undersøges muligheder for at nedsætte køretiden på banen mellem Odder og Aarhus til eventuel senere beslutning.


Midttrafik har primo 2016 gennemført en offentlig høring af det samlede trafikplanforslag for Aarhus. Der indkom cirka 1000 høringssvar. På baggrund af resultatet af den offentlige høring er forslag til kollektiv trafikplan 2017 blevet justeret på en række punkter.


Byrådet skal nu træffe endelig beslutning om Kollektiv Trafikplan 2017 for så vidt angår den kommunalt finansierede del af kørslen. Trafikplanen skal for bussernes vedkommende træde i kraft efter sommerferien i august 2017. Letbanen forventes sat i drift i etaper i perioden fra maj til udgangen af 2017.


Trafikplanen indebærer en årlig reduktion af bybustrafikken på godt 68.000 køreplantimer, hvilket svarer til cirka 12% af den samlede bybustrafik. Reduktionerne i trafikplanforslaget lever op til forudsætningerne i Forlig om Budget 2016.


Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje har for nylig aftalt en ændret kontrakt for den ikke-udbudte bybuskørsel, som betyder lavere timepriser. Kontraktændringen forventes netto at billiggøre kommunens betaling for bybusdriften med op til 8 mio. kr. årligt. Teknik og Miljø foreslår, at dette provenu anvendes til forbedringer med i alt omkring 10.000 køreplantimer i forhold til trafikplanforslaget primært af linjerne 11, 18 og 24 samt forbedringer af kapacitet på A-buslinjer.


Den omlagte bustrafik fordrer nogle ændringer af fysiske anlæg. Endvidere skal der afsættes midler til markedsføring af letbanen og information om den kollektive trafikplan. Den økonomiske ramme til disse poster på i alt 8 mio. kr. finansieres af Reserven til Udvikling af Kollektiv Trafik.

Indstilling

At 1) Trafikplanens forslag til fremtidigt serviceniveau for den kollektive trafik, herunder reduktioner og justeringer af nuværende bybusnet gennemføres i august 2017.


At 2) I forhold til trafikplanforslaget øges kørselsomfanget dog primært på linjerne 11, 18 og 24 samt visse A-linjer, idet den øgede drift finansieres af besparelser ved ændring af buskontrakt.

At 3) Der bevilges en økonomisk ramme til nødvendige anlægsomkostninger på 6 mio. kr. samt udgifter til markedsføring på 2 mio. kr. Rammen på i alt 8 mio. kr. finansieres af puljen til Udvikling af Kollektiv Trafik.

Sagsforløb

18.08.2016 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

22.08.2016 - Magistratens beslutning
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. august 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. august 2016. 

Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jetten Jensen tog forbehold. I kommunikationen skal der også tages hensyn til borgere, der ikke er vant til at kommunikere digitalt.

Rådmand Kristian Würtz og Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.

31.08.2016 - Aarhus Byråds beslutning
Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 31. august 2016.

12.09.2016 - Teknisk Udvalgs beslutning
Sagens behandling udsat.

26.09.2016 - Teknisk Udvalgs beslutning
Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Gert Bjerregaard og Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

Steen Stavnsbo var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 26. september 2016.

28.09.2016 - Aarhus Byråds beslutning
Tilbagesendes Magistratsafdelingen for med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 26. september 2016.

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe og Lars Boje Mathiesen kunne ikke tiltræde indstillingen.

 
 

Opdateret: 29.9.2016

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code