Gå til sidens indhold

Sag 34: Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

Referat fra møde i Aarhus Byråd, onsdag 13. december 2017

På baggrund af den offentlige høring fremsendes Forslag til Kommuneplan 2017 til endelig vedtagelse.

Resumé

Kommuneplanen har været i høring i perioden 14. juni – 4. september 2017 sammen med et forslag til miljøvurdering, en udbygningsaftale og 18 lokalsamfundsbeskrivelser, som er udarbejdet af fællesrådene.


Det indstilles, at kommuneplanen vedtages endeligt med nogle ændringer som følge af nogle få bemærkninger fra staten og som følge af høringen i øvrigt.


En række høringssvar er indstillet til efterfølgende planlægning, bl.a. i forbindelse med helhedsplanlægningen i Harlev og i forbindelse med Østergårdsgrunden i Hjortshøj.


Konkrete forslag om rammeændringer, især i erhvervsområder, er indstillet afklaret i en efterfølgende planlægning.


Der har ikke været bemærkninger til miljøvurderingen og udbygningsaftalen. En sammenfattende redegørelse, jf. miljøvurderingsloven, indstilles tiltrådt.


To fællesråd, som ikke i første omgang havde indsendt lokalsamfundsbeskrivelser, har nu gjort det – dermed er der 20 i alt. Alle lokalsamfundsbeskrivelser offentliggøres efterfølgende via hjemmesiden.

Indstilling

At 1)    Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med en række ændringer som følge af den offentlige høring, jf. indstillingens afsnit 5.1 og 5.2.


Ad 2)    De indkomne høringsbidrag besvares som anført i indstillingens bilag 2.


At 3)    Herudover foretages diverse rettelser, jf. indstillingens afsnit 5.3.


At 4)    Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser offentliggøres via kommunens hjemmeside sammen med kommuneplanen, jf. indstillingens afsnit 5.4.


At 5)    Miljøvurderingen fastholdes uændret og den sammenfattende redegørelse tiltrædes, jf. indstillingens afsnit 5.5.


At 6)    Udbygningsaftalen vedr. Store Ravnsbjerg-projektet lægges uændret til grund for det videre lokalplanarbejde, jf. indstillingens afsnit 5.5.

Sagsfremstilling og bilag

Indstilling

Bilag 1: Bemærkninger fra statslige styrelser

Bilag 2: Øvrige indkomne bemærkninger - resuméer, kommentarer og anbefalinger

Bilag 3a: Originale indkomne høringssvar nr 1-36

Bilag 3b: Originale indkomne høringssvar nr 37-89

Bilag 3c: Originale indkomne høringssvar nr 90-205

Bilag 4: Notat om rettelser

Bilag 5: Reviderede og nye lokalsamfundsbeskrivelser

Bilag 6: Sammenfattende redegørelse jf miljøvurderingsloven

Bilag 7: Senere fremsendte bemærkninger

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 20.11.2017, Dansk Folkeparti

Notat MTM 24.11.2017

Bilag a til notat: Opholdsarealkrav og praksis i byggesagsbehandlingen

Bilag b til notat: Konkrete eksempler

Bilag c til notat: Kort med lokalplanlagte opholdsarealkrav i Midtbyen

Bilag d til notat: Til- og fraflytningen fordelt på forskellige årgange for Aarhus Kommune

Bilag e til notat: Kritikpunkter og ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Bilag f til notat: Brabrand-Årslev Fællesråd - Supplement til lokalsamfundsbeskrivelsen

Bilag g til notat: Arkitema – forslag om areal til boligformål ved Studstrup

Bilag h til notat: Årstiderne Arkitekter – forslag om areal ved Viengevej, Risskov Mosevej

Foretræde Grundejerforeningen Ketting Parkvej, Harlev

Foretræde Jens Ove Sørensen

Foretræde Harlev Fællesråd

Foretræde Finn Grabowski

Foretræde Nina Krarup

Foretræde Torben Brandi Nielsen

Foretræde Årstiderne Arkitekter

Foretræde Foreningen ”Officerskvarteret”

Foretræde Midtbyens Fællesråd

Foretræde Bofællesskabet KB80 i Beder

Foretræde Anders Stig Vestergaard 1

Foretræde Anders Stig Vestergaard 2

Foretræde Anders Stig Vestergaard 3

Foretræde Anders Stig Vestergaard 4

Foretræde Thomas Jakobsen

Foretræde KPF Arkitekter

Foretræde Børge Sørensen

Foretræde Arkitema Architects - Studstrup og Segalt

Foretræde Arkitema Architects - Hjortshøjvej

Foretræde Troels Brandt

Foretræde Maria Ljungbo Jensen

Foretræde Thomas Kjær Nielsen

Foretræde Boligforeningen Aarhus Omegn

Notat MTM 01.12.2017

Sagsforløb

06.11.2017 - Magistratens beslutning
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 31. oktober 2017.

Rådmand Jette Skive, rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Bünyamin Simsek, Jette Jensen og Marc Perera Christensen tog forbehold.


15.11.2017 - Aarhus Byråds beslutning
Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. november 2017.

27.11.2017 - Teknisk Udvalgs beslutning
Sagens behandling udsat.
Der fremsendes notat fra forvaltningen til næste udvalgsbehandling.

04.12.2017 - Teknisk Udvalgs beslutning
Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

I hovedstrukturen på side 16 indsættes i 2. spalte 4. sidste linje: ”Det handler om at spare tid”.

I beskrivelsen af letbanens anden etape i Hovedstrukturen side 81, 2. spalte midtfor indsættes følgende: ”Den endelige linjeføring fastlægges senere i forbindelse med, at der udarbejdes en VVM-redegørelse”.

I hovedstrukturen på side 51 ændres retningslinje 21 til ”Det samlede fælles parkareal, udlagt som vist på kortet. En grønnere by med mere blåt, s. xxx, skal som minimum bevares i sin fulde udstrækning inden for Ringvejen og i vækstakserne. Parkområderne kan ændres og udvikles til nye former for rekreativ anvendelse, men skal fastholdes bevares som et ubebygget grønt areal med offentlig adgang. Det enkelte parkareal kan også ændres i afgrænsning, når det sker i forbindelse med en helhedsplanlægning for et større område, såfremt der i tilknytning til det eksisterende parkområde kan tillægges et i størrelse og kvalitet tilsvarende areal.” (tilføjelser og ændringer i kursiv).

Supplement til lokalsamfundsbeskrivelse fra Brabrand-Årslev Fællesråd anbefales offentliggjort sammen med lokalsamfundsbeskrivelserne efter kommuneplanens vedtagelse.

I indstillingens bilag 2 berigtiges hermed vedrørende høringsbidrag nr. 44 fra Preben Meldgaard Kristensen, at høringsbidraget ikke drejer sig om en ny lufthavn vest for Aarhus, men derimod en ny lufthavn mellem Aarhus Syd og Vejle Nord ved Hovedbanen for tog tæt ved E45.

I kommuneplanrammen er foreskrevet et grønt bælte syd for udstykningen Ketting Parkvej 21-69 i Harlev. Det medfører, at der i rammeteksten tilføjes følgende: ”Langs områdets afgræsning mod Ketting Parkvej 21-69 skal der friholdes et bælte på mindst 50 meter uden bebyggelse. Bæltet skal anvendes til fælles opholdsareal for områdets boligbebyggelse.”

”Officersvillaerne” omkring Kaserneboulevarden/Langelandsgade medtages i kulturmiljøer i Kommuneplan 2017 under temaet ”Bymiljø”.

Vedrørende ejendommen Kirkebakken 80 i Beder anbefales det, at kommuneplanforslaget vedtages som det oprindeligt blev foreslået, hvilket betyder, at det samlede område får rammebetingelser og dermed byggemuligheder som det tilgrænsende boligområde.

Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen. Venstre ønsker fortsat de arealer, som Venstre anbefalede medtaget under behandlingen af forslaget til Kommuneplan 2017, inddraget. Ønsket tager generelt udgangspunkt i inddragelse af flere arealer til parcelhuse og tæt-lavt byggeri i oplandet, som også tager hensyn til ledig institutions- og skolekapacitet. Som et eksempel herpå kan nævnes inddragelse af arealer øst for Stillingvej i Harlev. Endvidere ønsker Venstre omdannet arealer fra erhvervs- til boligformål, som for eksempel projektet ”Kilen” i Viby. Endelig ser Venstre gerne nye arealer, herunder projektet ”Søhaven” i Tilst, inddraget.

Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen af den foreslåede reduktion af udendørs opholdsarealer i midtbyen fra 40 til 30 procent samt fortætningsakser, herunder bekymring for den nye mulighed for fleksibilitet/bydelsløsninger, hvor halvdelen kan placeres uden for selve området.

13.12.2017 - Aarhus Byråds beslutning
Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13.december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. december 2017.

Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen vedrørende midtbyens udviklingsplan.

Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen vedrørende reduktion af udendørs opholdsarealer i midtbyen fra 40 til 30 procent samt fortætningsakser.

Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med anmærkning om, at Venstre fortsat ønsker de arealer, som Venstre anbefalede medtaget under behandlingen af forslaget til Kommuneplan 2017, inddraget. Ønsket tager generelt udgangspunkt i inddragelse af flere arealer til parcelhuse og tæt-lavt byggeri i oplandet, som også tager hensyn til ledig institutions- og skolekapacitet. Som et eksempel herpå kan nævnes inddragelse af arealer øst for Stillingvej i Harlev. Endvidere ønsker Venstre omdannet arealer fra erhvervs- til boligformål, som for eksempel projektet ”Kilen” i Viby. Endelig ser Venstre gerne nye arealer, herunder projektet ”Søhaven” i Tilst, inddraget.

 
 

Opdateret: 15.12.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code