Gå til sidens indhold

Sag 2: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag

Referat fra møde i Teknisk Udvalg, mandag 27. oktober 2014

Offentlig fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 for Bering-Beder vejen med tilhørende VVM-redegørelse.

Resumé

Aarhus Kommune ønsker at fastlægge et tracé for en ny vejforbindelse i det sydlige Aarhus – Bering-Beder vejen. Vejen skal forbinde Oddervej i sydøst med Østjyske Motorvej og Torshøjvej i nordvest.  


Bering-Beder vejen vil i alt blive ca. 12 km lang, og den skal sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen udgøre en del af en ny, overordnet ringvejsforbindelse rundt om Aarhus. Denne ring skal bl.a. medvirke til at aflaste det øvrige overordnede vejnet og give en mere ligelig fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje. Vejen vil desuden kunne blive en vigtig del af betjeningen af fremtidige byvækstområder i den sydlige del af kommunen.  


Som led i planlægningen af vejanlægget er der udarbejdet et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Der blev i efteråret 2009 gennemført en første offentlighedsfase med indkaldelse af forslag og ideer. På baggrund heraf blev det fastlagt, at planlægningsarbejdet blandt andet skulle omfatte følgende:         

  • Tre alternative linjeføringer for Bering-Beder vejen
  • Alternative tværprofiler (2-sporet vej eller 2+1 vej) 
  • Forberede øst-vestgående stiforbindelser til vejanlægget
  • Tilvalg med forlængelse af vejen fra Oddervej til Beder Landevej
  • Tilvalg med tilslutning mod Ny Malling ved Nymarksvej
  • Tilvalg med vejforbindelse til Obstrupvej  

På baggrund af temaerne i den gennemførte VVM-redegørelse er der sket en afvejning af blandt andet natur, landskab, sundhed og trafik.  


Samlet set vurderes det, at alternativ A (den nordligste linjeføring) er det bedste forslag af de tre skitserede linjeføringer. Alle linjeføringer er beskrevet, så de efter den offentlige høring kan vælges.

Indstilling

At 1) forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 om Bering-Beder vejen med tilhørende VVM-redegørelse vedtages til offentlig fremlæggelse.  


At 2) linjeføring A inklusiv tilvalgsløsninger udpeges som den foretrukne løsning.  


At 3) der gennemføres de i afsnit 6 beskrevne initiativer i forhold til inddragelse af borgere, virksomheder, foreninger og fællesråd m.fl.

Sagsforløb

25.09.2014 - Borgmesterens Afdelings påtegning
Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

29.09.2014 - Magistratens beslutning
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. september 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. september 2014.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

Lotte Cederskjold var forhindret i at deltage i sagens behandling.

08.10.2014 - Aarhus Byråds beslutning
Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 8. oktober 2014

27.10.2014 - Teknisk Udvalgs beslutning
Camilla Fabricius, Ango Winther og Steen B. Andersen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
Gert Bjerregaard og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingens beslutningspunkter 1 og 3 men tog forbehold for beslutningspunkt 2 med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

 
 

Opdateret: 28.10.2014

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code