Gå til sidens indhold
 

Vand fra skybrud skal give herlighedsværdi i Aarhus Nord

Projekt: Klimatilpasning i byområdet Risvangen

Samarbejde skal skabe enighed blandt grundejere, beboere, virksomheder, forsyning og kommune om tilpasning af et større byområde i Aarhus Nord til mere regn i fremtiden. Beboere og grundejere får mulighed for at præge byudviklingen mod en smukkere anvendelse af regnvandet, mens virksomhederne får mulighed for at afsætte klimatilpasningsløsninger i stor skala.

LAR – lokal afledning af regnvand – er en trend i tiden og der er et politisk ønske om at håndtere en del af fremtidens forudsete ekstremregn ved at opsamle vandet og bruge det rekreativt i landskabet. På den måde opnår samfundet både klimatilpasning, bedre muligheder for rekreative udfoldelser og forskønnelse.

Et sådant projekt er sat i gang i Aarhus Nord i bydelen Risvangen. Kloaksystemet står foran omlægning fra fælleskloakering til separatkloakering, og her vil Aarhus Vand og Aarhus Kommune gerne udnytte mulighederne for at bruge vandet rekreativt. Derfor er Risvangen blevet udpeget som LAR-område. Vandet skal om muligt forsinkes og opmagasineres i bassiner og vandløb, som skaber livskvalitet i hverdagen og danner en buffer til voldsomme regnskyl.

Aarhus Vand ønsker et tværgående samarbejde i området, hvor forsyningen, lodsejere, kommune og virksomheder, der tilbyder tekniske løsninger til håndtering af vand, i samspil finder frem til en klimatilpasset byudvikling, der skaber værdi i lokalsamfundet.

 

Størrelse og undergrund giver gode udviklingsmuligheder

Områdets størrelse, bygningssammensætning og geologiske udfordringer, f.eks. en meget leret jord, der bremser nedsivning af regnvand, gør projektet velegnet til afprøvning af nye, innovative teknologier og metoder i stor skala.

Konsulentvirksomhederne EnviDan og Orbicon, som har en rammeaftale med Aarhus Vand frem til 2018, er rådgivere på projektet. EnviDan står desuden for projekteringen og er garanten for, at projektet hænger sammen i sidste ende og fungerer efter det opdrag, interessenterne bliver enige om.
De store linjer er således tegnet og Risvangens jordforhold, bebyggelse og topografi gør, at projektets overordnede struktur er givet på forhånd, men indholdet og udformningen bliver til i samspillet mellem interessenterne.

 

Brik i national vandsatsning

Aarhus Vand og Aarhus Kommune deltager i partnerskaberne Vand i Byer og Byer i Vandbalance, hvor over 100 parter og interessenter på vandområdet koordinerer og samarbejder om forskning, videndeling og innovation. Det sker for at forberede og tilpasse Danmark bedst muligt, så fremtidens stigende vandmasser giver muligheder frem for problemer, og samtidig øge eksportpotentialet i vandbranchen.

 

LAR er et vigtigt parameter i satsningen og Risvangen bidrager til udviklingen med sin størrelse og store antal lokale interessenter. Derfor er det et vigtigt delmål i projektet at skabe mere viden om LAR-løsninger i større byområder og bidrage til den videndeling og innovative styrke, der eksisterer i det nationale samarbejde. Ud over de 50 hektar, som primært består af etagebebyggelse og villaveje, skal projektet også hænge sammen med vandhåndteringen i det tilstødende byudviklingsområde Bryggervej. I alt bliver der altså tale om 63 hektar byområde, som skal have en sammenhængende plan for opsamling og rekreativ brug af regnvand.

 

Læs mere

 

Læs mere om projektets målsætning her.

Kontakt

Inge Halkjær Jensen

Projektleder

Aarhus Vand A/S

Telefon: 89 47 11 36

Mobil: 29 20 38 63

E-mail: 

 

Citat fra Aarhus Vand

”Projektet bliver en udforskning af, hvordan man kan give værdi til byrummet og samtidig løse nogle af de udfordringer med klimatilpasning, der ligger i landskabet i Risvangen, f.eks. den meget lerede jord, der begrænser nedsivningen. Projektet tilbyder derfor læring både til os, borgerne og de virksomheder, der skal være med. Vi håber, at alle vil være med til at udvikle det.”

 

Inge Halkjær

Politisk beslutning

I Spildevandsplan 2013-16 er det besluttet, at Risvangen er udlagt til nyt LAR-område.

Partnere

 
 

Opdateret: 10.3.2017

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code