Boligerne er 1- eller 2-rums, de er handicapvenlige og har nødkald. De er egnede til ældre og handicappede med et stort pleje- og omsorgsbehov. Desuden er der fællesarealer og aktivitetslokaler som en del af boligmiljøet, og der er personale døgnet rundt. Hvert plejehjem har en hjemmeside, hvor du kan læse om forstanderen, dagligdagen, aktiviteter, mad og fællesskaber.

Fast læge på plejehjemmene

En stor del af Aarhus Kommunes plejehjem har en fast læge tilknyttet, som beboerne kan vælge som deres egen læge. Den faste læge vil ofte være på plejehjemmet og yder også rådgivning til personalet.

For at kunne komme i betragtning til en plejebolig, skal du have varig, svært nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og et omfattende, varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnet, samt behov for samvær og tæt kontakt til personalet. 

Du skal kontakte Sundhed og Omsorgslinjen eller en borgerkonsulent for at blive visiteret til en plejebolig eller ældrebolig. Herefter vil vi afklare dit behov i en samtale. Du er meget velkommen til at invitere en bisidder – f.eks. en pårørende eller en bekendt - med til samtalen, ligesom din læge kan inviteres, hvis du ønsker det.

Under samtalen drøfter vi dine ønsker og behov, og borgerkonsulenten orienterer dig om de tilbud og muligheder, der er. Efter samtalen vurderer borgerkonsulenten, hvilken type bolig der egner sig bedst til dig.

Du kan frit vælge mellem boliger i Aarhus Kommune, og du kan blive skrevet op til flere bestemte bebyggelser.

Folketinget har indført en plejeboliggaranti. Det betyder, at du skal være tildelt en plejebolig senest 2 måneder efter, at der er truffet en afgørelse. Denne tidsfrist gælder dog ikke, hvis du ønsker en bestemt, navngiven bebyggelse.

Det er gratis at blive noteret på emnelisten til en garantiventebolig. Garantien omfatter alle plejeboliger i Aarhus Kommune.

Alle boligerne tildeles efter behov, dvs. at den person, der har det største behov, får den første ledige bolig.

For at blive visiteret til en bolig skal du henvende dig til Sundhed- og Omsorgslinjen på tlf. 87 13 16 00.

Tildelingen af boligerne foregår hos Boligtildelingsteamet i Sundhed- og Omsorgslinjen, som kan kontaktes direkte på tlf. 87 13 16 18 alle hverdage kl. 9-12 og på Digital Post til Sundhed og Omsorgslinjen. Her kan du få oplysninger om de enkelte boliger. Du kan også oplyse om evt. ændringer i din situation.

Spørgsmål om indskud, husleje, lejekontrakt m.m. kan rettes til Boligadministrationen på tlf. 89 40 66 44 mandag til onsdag kl. 9-12 og fredag 9.30-12 og på mail: boligadm@mso.aarhus.dk

Borgere fra andre kommuner

Hvis du søger ældre- eller plejebolig i Aarhus Kommune, og du ikke er bosiddende i kommunen, skal du henvende dig til din bopælskommune for at blive godkendt til en ældre- eller plejebolig der først. Herefter kan de hjælpe dig videre med en ansøgning om ældre- eller plejebolig i Aarhus Kommune.

Når du er visiteret til en plejebolig, så vil boligerne blive tildelt efter behov. Det er sundhedsfagligt personale, der foretager vurderingen blandt ansøgerne og tildeler boligen til den med det største behov. 

Ønsker man at bo et bestemt sted, så vælger man at blive opnoteret på den almindelige emneliste til det pågældende sted. Det er ikke muligt at sige noget om, hvor lang ventetiden vil være, da det afhænger af antal boliger, der kommer til genudlejning, den enkeltes behov for en plejebolig og af hvor stor søgningen er til det pågældende sted. 

Er der behov for eller ønske om en plejebolig hurtigst muligt, så vælger man at blive skrevet op på garantilisten. At stå på garantilisten indebærer, at man får tilbudt en plejebolig inden for 8 uger – men det er ikke længere muligt at ønske bolig et bestemt sted.

Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en plejebolig eller ældrebolig. Den længstlevende har ret til at blive boende i plejeboligen.

Ældre- og plejeboliger administreres på samme måde som boligforeningsboliger. Det betyder, at der indgås lejekontrakt, og man betaler indskud og månedlig husleje. Huslejen varierer fra bolig til bolig, og din reelle udgift varierer efter, hvor meget du får i boligstøtte. I vores boligkatalog kan du finde den aktuelle husleje for de enkelte boliger.

Link til boligkatalog

Du skal ansøge om boligstøtte digitalt på borger.dk. Hvis du ikke kan det, skal du kontakte Borgerservice, som kan fritage dig fra at ansøge digitalt. 

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte.

Læs mere om boligstøtte

Få hjælp til digital selvbetjening

Du har mulighed for at få lån til indskud i ældreboliger og plejeboliger. 

Ansøgning om lån skal ske senest fire uger efter dato for indflytningen. Ansøgninger efter tidsfristen kommer ikke i betragtning.  

Du skal ansøge digitalt via borger.dk. 

Læs mere om lån til indskud

Få hjælp til digital selvbetjening

Hvem skal jeg sende lejekontrakten til?

Send lejekontrakten til Boligadministrationen, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.

Eller send den indscannet via digital post

Hvor skal jeg hente nøglen?

Nøglen udleveres af pedellen på lokalcentret i området, som boligen er tilknyttet.

Må jeg holde husdyr?

Du kan se din afdelings regler om husdyr i boligkataloget ved at søge efter din bolig.

Link til boligkataloget

El

El opkræves oftest direkte hos el-selskabet. Det står i huslejekontrakten, hvorvidt det er tilfældet. Du kan frit vælge el-selskab.

Vand og varme

Du kan læse, hvem der leverer vand og varme i vedligeholdelsesreglementet. Du kan ikke selv vælge leverandør af vand og varme.

Kan jeg opsige min tv-pakke?

Om du kan opsige din tv/antenne-pakke (antenne) afhænger af, om din forening har en basis- eller stor tv-pakke.

Send en skriftlig anmodning om opsigelse af antennepakken til boligadm@mso.aarhus.dk. Oplys navn og adresse samt fødselsdato. 

Send din anmodning sikkert via digital post

Kan jeg bruge antennestikket til internet?

Antennestikket kan ikke bruges til internet.

Kan jeg vælge en anden leverandør?

Hvis ejendommen er forsynet med en foreningsaftale (stor tv-pakke) kan man ikke skifte leverandør ved at benytte antennestikket.

Hvis der er basispakke og man får lukket for signalet kan man forhøre sig ved andre selskaber, men man kan, som udgangspunkt, ikke benytte antennestikket.

Hvordan opsiger jeg boligen?

Send en skriftlig anmodning om opsigelse til boligadm@mso.aarhus.dk. Oplys navn og adresse samt fødselsdato.

Du kan også bruge digital post

Hvor længe skal jeg betale husleje efter opsigelsen?

Der hæftes højest for husleje i den løbende måned + 3 måneder.

Hvornår skal boligen tømmes?

Boligen skal være tømt senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. De 14 dage skal bruges til istandsættelse.

Der hæftes fortsat for husleje, varme, vand, el og antenne i perioden for istandsættelse jf. lejeloven.

Hvem skal nøglen afleveres til?

Når boligen er tømt og rengjort eller senest ved fraflytningssynet kan nøglen afleveres til pedellen på lokalcentret.

Hvem udstedes tilgode-havende/flytteregning til?

Tilgodehavender til fraflyttere udbetales til deres NemKonto.

Ved dødsbo sendes tilgodehavende eller regningen til bobehandler.

Tilbud om 30 minutters ekstra hjælp hver anden uge til dig der bor på plejehjem.

Alle beboere på plejehjem bliver tilbudt et klippekort, hvor ét klip giver adgang til 30 min. ekstra hjælp hver anden uge. Det er dig selv, gerne i samråd med din familie og netværk, der bestemmer, hvad du vil bruge den ekstra hjælp til. Det kalder vi Klippekortsordningen på plejehjem.

Hvad er et klippekort ?

At få et ”klippekort” betyder, at du får en ekstra ½ times hjælp hver anden uge. Du kan enten bruge muligheden til at få lidt ekstra hjælp løbende, eller du kan spare klip sammen, hvis du gerne vil noget, der tager lidt længere tid.

Du aftaler løbende med personalet, hvordan du ønsker at bruge dine klip. Jeres aftaler skriver I ned på et fysisk klippekort, som du får udleveret. Ud over et klippekort, får du udleveret en pjece, hvor du også finder lidt inspiration til, hvad den ekstra hjælp kunne være.

Hvem får et klippekort?

Eneste kriterium er, at du skal bo på plejehjem i Aarhus Kommune. Du får direkte besked.

Du får udleveret en pjece og et papirklippekort, og der vil være mulighed for at få en god snak om ordningen, og de muligheder du har.

Du kan løbende, og i samarbejde med de faste hjælpere, bruge papirklippekortet til at holde rede på, hvordan I har planlagt brugen af dine klip, hvor mange klip du har brugt, og til hvad. Så pas på dit klippekort.

Måltiderne til beboerne på plejehjemmene tilberedes fra bunden af i lokale køkkener af økonomaer og andet køkkenfagligt personale. Du skal betale for maden i plejeboligen. Byrådet har for 2019 besluttet at taksten for forplejning fuldkost er 3.685 kr. om måneden.