En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et særligt område i byen. Lokalplanen er juridisk bindende og kan for eksempel dække over en ejendom, et erhvervsbyggeri eller et større område. Lokalplanernes rammer er defineret af kommuneplanen. Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling af kommunen.

Tilblivelsen af lokalplaner er en kompliceret proces, og man kan nemt miste overblikket over, hvad der sker i en lokalplanproces, hvilke elementer processen består af, og endelig hvilke faktorer der har betydning i en lokalplans tilblivelse.

Derfor har Plan udarbejdet en folder, som trin for trin beskriver lokalplanprocessen. Folderen udleveres til de første møder, som bygherre og rådgiver har med kommunen, og intentionen er, at folderen bliver en god forberedelse og giver indsigt for bygherre og rådgiver.

 

Tydeligere roller og rammer

Den nye folder er i sin form målrettet de nærmeste samarbejdspartnere, dvs. bygherrer, bygherrerådgivere, konsulenter og de kommunale samarbejdspartnere. Den skal skabe synlighed og en fælles reference om de delelementer, som en lokalplanproces består af, de processuelle bindinger, og de mange forskellige typer interessenter, der ofte er involveret i en lokalplans tilblivelse. Folderen gør det også synligt, hvilke roller de forskellige aktører har, og hvordan samarbejdspartnerne har medindflydelse på at skabe en god og effektiv proces.

To af de væsentligste punkter, der sikrer et godt samarbejde, er forventningsafstemning og rolleafklaring. Der skal sættes rammer for det ønskede samarbejde allerede tidligt i forløbet, og ansvarsfordelingen skal være tydelig for alle parter.

Hensigten med folderen er overordnet set, at parterne hurtigere og mere præcist får sat en god ramme for den konkrete forestående lokalplanproces, så alle føler sig trygge ved processen.

Folderen bliver tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside og i første omgang trykt i nogle eksemplarer, der bliver delt ud til møder mellem Aarhus Kommune og bygherrer.

Du finder folderen her

Har du et ønske om at igangsætte et større byggeri eller udvikling af et område, kan du altid kontakte Planafdelingen med en ansøgning. Skriv til Plan, Byggeri og Miljø på mail pbm@mtm.aarhus.dk eller ring på 89 40 44 00.