Du har som ejer ansvaret for at overholde de gældende regler, når du vil opsætte solceller. Selvom solcelleanlægget måske ikke kræver en byggetilladelse, kan de godt være omfattet af anden lovgivning som fx lokalplaner, tinglyste servitutter, byplanvedtægter, naturbeskyttelsesloven og fredninger. 

Hvis opsætningen af solceller ændrer på bygningens højde- og afstandsforhold til fx naboskel, eller hvis anlægget påvirker bygningens bærende og stabiliserende evne, skal du have en byggetilladelse. Du skal være sikker på, at tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt.

Du skal anbringe og fastgøre solcellerne, så bygningskonstruktionen er sikkerhedsmæssig forsvarlig. Er du i tvivl, bør du få en vurdering og beregning af en professionel rådgiver.

Solcelleanlæg i terræn kan være mere synlige og dominerende end solceller på en bygning. Derfor lægger vi vægt på placeringen, størrelsen, synligheden og sikkerheden i vurderingen af, om anlægget kræver en byggetilladelse. Du kan evt. kontakte os for en vurdering.

Hvis din ejendom ligger i landzone, vil solcelleanlæg i terræn kræver både en byggetilladelse og en landzonetilladelse.

Vi giver ofte tilladelse til at opsætte solceller i terræn, hvis du placerer anlægget i tilknytning til ejendommens bygninger. Derimod giver vi sjældent tilladelse til opsætning i det åbne land.

Inden du investerer i solcelleanlæg, er det vigtigt, at du undersøger om din ejendom er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyste servitutter. Her kan der fx være bestemmelser om materialevalg og udsende af tagbeklædningen. Hvis det er tilfældet, skal du søge om dispensation.

I Aarhus Kommune betragter vi ikke solceller som reflekterende materiale, og derfor er de ikke påvirket af bestemmelser om reflekterende materialer. I lokalplaner mv. kan der dog stå, at ”anlæg til indvinding af solenergi skal indgå som en del af tagfladen”. Det betyder, at solcellerne skal integreres direkte i tagdækningen ved nybyggeri eller eftermonteres parallelt med tagfladen max. 15 cm over tagfladen på eksisterende byggeri.

Tjek planerne for dit område på ois.dk

Tjek servitutter på tinglysning.dk

 

Du skal også undersøge, om din ejendom ligger i et fredet område. I nogle tilfælde kræver opsætning af solceller dispensation fra fredningsnævnet.

Er din ejendom omfattet af naturbeskyttelsesloven beskyttelseslinjer i forhold til sø, å, skov, strand osv., kan det også kræve en dispensation.

Det kan du undersøge på Miljøportalen. Miljøportalen kan ikke bruges i Google Chrome eller Microsoft Edge, så du skal bruge en anden browser.

Miljøportalen

Hvis din ejendom er optaget i kommuneplanen med en bevaringsværdi fra 1 – 4, kan du ikke forvente at få tilladelse til at opsætte solceller.

Du kan undersøge, om din ejendom har bevaringsværdi på kulturarv.dk

Solfangere (vandbaserede solenergianlæg) skal du altid anmelde til BBR med ejendommens adresse og anlæggets areal.

 

Du skal søge om tilladelse via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Systemet guider dig gennem processen.

Hvis du søger om opsætning af solceller på et nybyggeri samtidig med, du søger om byggetilladelse til huset, kræver vi ikke selvstændigt gebyr for solcellerne.

Søger du om tilladelse til solceller på et eksisterende byggeri eller til anlæg i terræn, opkræver vi et gebyr.

Byggesagsgebyrer i Aarhus Kommune