Aarhus Kommune sørger for, at kommunale gader, veje, cykelstier og pladser er fejede og rengjorte, at offentlige papirkurve er tømte, og at plakater og graffiti er fjernet fra uønskede steder.

Men som grundejer har du også et ansvar, når det handler om renhold og vedligehold i byen.

Du er som grundejer forpligtet til at renholde fortove, stier og andre færdselsarealer ud for din ejendom. Renholdelse indebærer, at:

  • feje og fjerne ukrudt fra asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer.
  • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb
  • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen
  • fjerne ting ud for din ejendom, der kan betragtes som storskrald. Du kan enten bestille en gratis storskraldsafhentning eller køre det på genbrugsstationen. Husk at cykler skal mærkes med ”storskrald” for at renovatøren må tage dem med. Der må ikke stå storskrald ved de nedgravede affaldsbeholdere.

Ved misligholdelse kan vejmyndigheden udføre opgaven på ejerens bekostning.

Du har som grundejer pligt til at holde hække og levende hegn studsede, så bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende.

Det er også vigtigt, at der er tætklippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte og vejbelysning, da manglende udsyn forringer trafiksikkerheden.

Dit ansvar som grundejer

Ved misligholdelse kan vejmyndigheden - på ejerens bekostning - lade træer og anden beplantning på eller ved vejen fjerne, nedskære, opstamme eller studse.

Aarhus Kommune fjerner graffiti på udvalgte offentlige arealer gennem en aftale med et privat firma. Som grundejer kan du få fjernet graffiti på samme vilkår ved at kontakte:

Marianne Holm Larsen, 29 99 88 97, mhl@allremove.dk.