Alle kolonihaver i Aarhus skal kloakeres inden 2024. Det sker for at mindske forureningen af grundvandet og forbedre vandkvaliteten i søer, vandløb og bugten.

Se hvornår haveforeningerne skal kloakeres her.

Ligger din kolonihave på Aarhus Kommunes jord, står vi får at føre en kloakledning frem til skellet i din have. Det er op til din haveforening, om vi skal føre kloakledningen helt frem til din sokkel – det vil så gælde for alle i haveforeningen. Du skal sørge for at få tilsluttet spildevandet fra din kolonihave til kloakken af en autoriseret kloakmester.

Ligger din kolonihave på privatejet jord, tager Aarhus Vand kontakt til jordejerne og laver en aftale om at lægge kloakstik frem til skellet for det samlede kolonihaveområde.

Det er op til jordejerne, hvordan kloakeringen frem til de enkelte haver skal gribes an og betales, ligesom de afgør, hvem der skal udføre opgaven. Aarhus Kommune skal dog have en færdigmelding fra en autoriseret kloakmester om tilslutning af spildevand fra den enkelte kolonihave.

Aarhus Kommune betaler i første omgang for kloakeringen frem til nærmeste sokkel (hvis haveforeningen har valgt den løsning) i de kolonihaver, der ligger på kommunal jord. Udgifterne betales så tilbage af kolonihaveejerne via en forhøjelse af areallejen over de næste 30 år.

Du skal selv betale og sørge for, at din kolonihaves spildevand bliver tilsluttet kloakken af en autoriseret kloakmester. Han skal indberette arbejdet til kommunen.

Det er jordejerne, der bestemmer, hvordan kloakeringen skal betales for de kolonihaver, der ligger på privatejet jord.

Regnvand må ikke sluttes til kloakken. Det skal altid sive ned i haven.

Læs om nedsivning af regnvand.

Prisen for hovedkloakken giver en lejestigning på højest 300 kr. måneden. Stikledningen frem til soklen vil koste en månedlig lejestigning maksimalt 50 kr.

Der er en aftalt frist for tilslutning i de enkelte haveforeninger. Du kan kontakte din haveforening for at høre, hvornår din frist ligger.

Når fristen er udløbet, indskærper Aarhus Kommune over for de lejere, der ikke har overholdt fristen, at der skal spildevandskloakeres. Sker det fortsat ikke, vil kommunen sørge for at få det gjort. Omkostningerne betaler Kolonihaveforbundet i første omgang – de sender så videre til den enkelte haveforening.

I sidste instans er det haveforeningen, der kan opkræve beløbet hos lejeren.

Hvis du som haveejer ikke kan nå at få tilsluttet dit spildevand til kloakken, inden fristen udløber, fx på grund af ombygninger, kan du søge om udsættelse hos spildevandsgruppen i Aarhus Kommune.

Mailadressen til spildevandsgruppen er: vandognatur@mtm.aarhus.dk

Alle haver får spildevandsstik eller -brønd. Derfor betaler du for kloakeringen via havelejen.