Tidligere har det været almindeligt at grave affald ned, og derfor kan du fx finde nedgravet affald, tegl, brokker og andet byggeaffald i jorden.

Finder du affald i jorden, fx i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal du sortere affaldet fra, inden du fjerner jorden.

Når du finder affald i jorden, skal du kontakte os, så vi kan tage stilling til, om jorden skal analyseres for forurening, inden vi kan anvise den til godkendt jordtip eller modtageanlæg.

Skal du genbruge affaldsblandet jord, dvs. jord hvor det ikke har været muligt at sortere affaldet fra, skal vi først godkende det. Kan den affaldsblandede jord ikke genbruges, bliver den anvist til deponi. 

Det er Aarhus Kommunes affaldskonsulenter, der vurderer, om det frasorterede affald kan genanvendes, og de anviser, hvor du skal aflevere det

Du kan kontakte Aarhus Kommunes affaldskonsulenter her

Slagger findes typisk i jorden som opfyld, som underlag for terrændæk og andre konstruktioner eller f.eks. som overfladebelægning på ride- og sportsbaner.

Slagger fra industrielle processer og affaldsforbrænding har typisk høje indhold af tungmetaller, som har kunnet forurene jorden omkring den.

Når der er slagger i jorden i forbindelse med et jordarbejde, skal du kontakte os, så vi kan sikre, at eventuel overskudsjord fra lokaliteten bliver analyseret for relevante forureningskomponenter og efterfølgende anvist til godkendt jordtip eller modtageanlæg afhængig af graden af jordforurening.

Det er Aarhus Kommunes affaldskonsulenter, der vurderer, om det frasorterede slagger kan genanvendes, og de anviser, hvor du skal aflevere det

Du kan kontakte Aarhus Kommunes affaldskonsulenter her

Granuleret asfalt har ofte været brugt til veje eller anlæg af stier og pladser, men du kan også finde asfalt i jorden.

Jorden kan være forurenet som følge af mange års udvaskning af tungere kulbrinter og tjærestoffer fra asfalten. Forurening af jorden kan også forekomme på grund af opblanding med asfaltstøv og asfaltfragmenter.

Finder du asfalt i jorden i forbindelse med et jordarbejde, skal du kontakte os, så vi kan sikre, at eventuel overskudsjord fra lokaliteten bliver analyseret for relevante forureningskomponenter og efterfølgende anvist til godkendt jordtip eller modtageanlæg afhængig af graden af jordforurening. 

Det er Aarhus Kommunes affaldskonsulenter, der vurderer, om det frasorterede asfalt kan genanvendes, og de anviser, hvor du skal aflevere det.

Du kan kontakte Aarhus Kommunes affaldskonsulenter her

Når affaldet er sorteret fra jorden, kan du aflevere både affald og jord i mindre mængde på genbrugsstationerne.

Find genbrugsstationer

Er der tale om større mængder affald eller jord, skal bortskaffelsen ofte ske til anlæg med særlige sorteringsfaciliteter.