Skal du bygge på kortlagte grunde eller arealer, kan der være krav om, at du skal have en særlig tilladelse til projektet (§ 8-tilladelse), før du kan igangsætte arbejdet.

Læs mere om § 8-tilladelser

Du skal søge om tilladelse, hvis du ønsker at ændre den nuværende arealanvendelse på et kortlagt areal til et af følgende formål:

 • Bolig
 • Institution (alle former for institutioner for mennesker, herunder f.eks. også sportspladser)
 • Legeplads
 • Kolonihaveområde
 • Sommerhus
 • Alment tilgængeligt område
 • Rekreativt område. 

Du skal søge tilladelsen, uanset om arealanvendelsen ændres fra erhverv til ét af ovennævnte følsomme formål, eller arealanvendelsen ændres fra én type følsom anvendelse til en anden, eller der er tale om nybyggeri på en tom grund.

Du skal søge om tilladelse hvis du vil bygge/anlægge - uanset formål - på et kortlagt areal inden for et af Region Midtjyllands indsatsområder, der omfatter:

 • Områder med særlig drikkevandsinteresser
 • Vandindvindingsopland til almene vandforsyningsanlæg
 • Områder med følsom arealanvendelse, f.eks. bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads
 • Områder, der ligger mindre end 250 meter fra sø/vandhul, vandløb eller kyst
 • Internationale naturbeskyttelsesområder. 

Du skal søge om tilladelse, hvis du vil bygge på et kortlagt areal, der på ansøgningstidspunktet bruges til følsom anvendelse. Det er:

 • Bolig
 • Institution
 • Legeplads
 • Kolonihave
 • Sommerhus
 • Alment tilgængeligt område
 • Rekreativt område
 • Institution

 

Ved bygge- og anlægsarbejder på ejendomme eller arealer, der bruges til visse følsomme formål, skal den til enhver tid værende ejer eller bruger sikre, at de øverste 50 centimeter af jordlagene består af ren jord (50 cm-reglen). Alternativt skal jorden være dækket af en fast belægning som for eksempel fliser, asfalt eller tilsvarende, der afskærer den menneskelige kontakt med forurenet jord.

Reglen er udformet som en pligtregel. Det betyder, at reglen forpligter ejeren eller brugeren til at sørge for, at reglen altid er opfyldt. 50 cm-reglen gælder uanset om den pågældende ejendom eller det pågældende areal er kortlagt, områdeklassificereret eller ej.

Er jorden ikke forurenet, er reglen automatisk opfyldt. Det vil gælde for ejendomme, der er ligger uden for områdeklassificerede områder, med mindre der er konstateret forurening, eller der er mistanke om forurening.

Reglen skal altid være opfyldt. Det betyder, at hvis det rene tilførte jordlag er blevet reduceret ved slid eller delvis fjernet, skal du retablere det. På samme måde skal du udbedre en defekt belægning.

50 cm-reglen gælder, når anvendelsen af et areal ændres til, eller når der bliver udført bygge- og anlægsarbejde på en ubebygget del af et areal, som allerede bliver anvendt til:

 • Bolig
 • Sommerhus
 • Kolonihave  
 • Offentlig legeplads
 • Børneinstitution.  

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejde på et areal, der allerede bliver anvendt til følsom arealanvendelse, gælder reglen for det areal, som er fysisk berørt af det iværksatte arbejde og den kommende arealanvendelse.