Der er mange fordele ved at nedsive, fordampe eller anvende regnvandet lokalt på din ejendom, enten ved at etablere faskine, regnvandsbed eller lade regnvandet nedsive direkte fra terræn. Du mindsker bl.a. risikoen for at overbelaste kloakrør og vandløb, og du reducerer risikoen for oversvømmelser. Derudover er der mulighed for at skabe kreative haver, når regnvandet bruges som et element i haven, og du kan opsamle regnvandet til havevanding, toiletskyl, tøjvask m.m.

Det er dog ikke alle steder, at regnvand kan nedsives. Det kan skyldes:
  • at grundvandet skal beskyttes mod forurening
  • at jorden er for leret
  • at der er for høj grundvandsstand.
Men mange steder vil lokal afledning af regnvand (LAR) være en mulighed – og her bør den anvendes. Inden du anlægger et nedsivningsanlæg skal du ansøge om dette hos Aarhus Kommune. Du kan læse mere om Aarhus Kommunes retningslinjer, og ansøgningsskema herunder.

Skal regnvandet på din egen grund sive ned ved hjælp af regnbede, faskine o.l. skal du have tilladelse til nedsivning af regnvand.

Hvis du gerne vil lade vandet nedsive på din grund, skal du først undersøge, om det er muligt. Derudover er der særlige forhold i forbindelse med grundvandsbeskyttelse, du skal tage hensyn til.

Zone for grundvandsbeskyttelse

Du skal først undersøge, om din grund ligger i et område med grundvandsbeskyttelse. Det gør du via kortet i linket. Klik på ”Zonekort for grundvandsbeskyttelse”, og zoom ind på din grund. I de grønne områder af Aarhus Kommune er nedsivning via faskine og fra terræn tilladt. I de gule områder er det kun nedsivning af regnvand fra terræn, der er tilladt. Nedsivning fra terræn kan enten være via et regnbed eller en lavning i græsplænen. I de røde områder er nedsivning af regnvand ikke tilladt på grund af særlig grundvandsbeskyttelse.

Lav en nedsivningstest

Du skal lave en nedsivningstest for at undersøge jordens evne til at nedsive regnvand på din grund.

Lav en grundvandspejling

For at opnå den bedste nedsivning fra dit anlæg, skal der være mindst 1-2 m fra bunden af anlægget til grundvandet. Det kan derfor være nødvendigt at lave en grundvandspejling. Det kan du enten selv gøre eller få en professionel til det.

Grundvandsstanden er normalt højest i perioden februar til april, så du bør lave undersøgelsen i den periode. Undersøgelsen kan ikke foretages, hvis jorden er frossen. Hvis du laver undersøgelsen uden for perioden, bør du tage højde for det ved at lægge lidt til resultatet.

Du finder dybden til grundvandsspejlet ved at grave eller bore ned i jorden, indtil der står grundvand i bunden af hullet, hvorefter du måler afstanden fra terræn til grundvandsspejlet. Vi anbefaler, at du sætter et pejlerør lodret ned i hullet, i hvilket du kan måle afstanden til grundvandsspejlet, da et vandfyldt hul skrider sammen. Du kan anvende et drænrør eller et almindeligt PVC tagnedløbsrør, der er slidset med en rille for hver 25 cm, så grundvandet kan sive ind i røret. Røret graves ned i en dybde, der svarer til minimum 1 meter dybere end nedsivningsanlæggets bund. Hvis grundvandet strømmer meget langsomt til hullet, bør du tidligst måle grundvandsstanden tre dage efter udførelsen.

Du skal lave grundvandspejlingen i det område af grunden, hvor du ønsker at placere din løsning.

Anlægget skal være dimensioneret til at kunne håndtere en 10-års regnhændelse, og påregnes en sikkerhedsfaktor på 1,2. Du kan finde regneark til dimensionering på for eksempel LAR i Danmarks hjemmeside.

Du har brug for følgende oplysninger for at lave beregningen:
  • Hvor stort et areal der skal afledes vand fra.
  • Gentagelsesperioden skal sættes til 10 år (antal år mellem større skybrud).
  • Resultatet af nedsivningstesten (synketid og synkeafstand cm/min).
  • Hvilken type nedsivningsanlæg du ønsker at etablere.
  • Et bassin bør optimalt være tømt inden for 24 timer – og maksimalt 72 timer for en et-års hændelse.
Når du har foretaget en beregning, kan du gemme oplysningerne om nedsivningsanlæggets størrelse og sende det sammen med din ansøgning om tilladelse til nedsivning.

Hvis du vil etablere et anlæg til lokal afledning af regnvand, skal du sende en ansøgning til os.

Send ansøgning til nedsivning af regnvand

Du skal bruge dit NemId.

I nye byudviklingsområder skal der laves hydrogeologiske undersøgelser.

De områder, der i Spildevandsplan 2017-2020 er planlagt til en kommende spildevandskloakering, er udpeget, hvor nedsivning kan ske uden at forurene grundvandet, og hvor de geotekniske forhold måske er egnede. De lokale geotekniske forhold er imidlertid ikke undersøgt, da det er bygherren, der skal stå for undersøgelsen.

Bygherren skal gennemføre undersøgelser af jordbundens egnethed til nedsivning forud for at området byggemodnes. Hvis bygherren for byudviklingsområderne kan dokumentere, at jordbundsforholdene er uegnet til nedsivning af regnvand, vil Aarhus Vand også etablere kloakledninger til afledning af regnvand.

Læs procedure og dokumentationskravene for uegnet jordbund til nedsivning af regnvand samt forudsætninger for fravalg af LAR.

Procedure og dokumentationskrav ved fravalg af nedsivning

Du kan se de nye byudviklingsområder ved at benytte boksen "Spildevandsdata på kort" til på siden ”Spildevandsplan 2017-2020”. Vælg temaet ”Kloakoplande: Planlagt spildevandskloakeret område med uafklaret regnvandshåndtering”.

Se siden "Spildevandsplan 2017-2020"