Der er mange fordele ved at nedsive, fordampe eller anvende regnvandet lokalt på din ejendom, enten ved at etablere faskine, regnvandsbed eller lade regnvandet nedsive direkte fra terræn. Du mindsker bl.a. risikoen for at overbelaste kloakrør og vandløb, og du reducerer risikoen for oversvømmelser. Derudover er der mulighed for at skabe kreative haver, når regnvandet bruges som et element i haven, og du kan opsamle regnvandet til havevanding, toiletskyl, tøjvask m.m.

Det er dog ikke alle steder, at regnvand kan nedsives. Det kan skyldes:
  • at grundvandet skal beskyttes mod forurening
  • at jorden er for leret
  • at der er for høj grundvandsstand.
Men mange steder vil lokal afledning af regnvand (LAR) være en mulighed – og her bør den anvendes. Inden du anlægger et nedsivningsanlæg skal du ansøge om dette hos Aarhus Kommune. Du kan læse mere om Aarhus Kommunes retningslinjer, og ansøgningsskema herunder.

Hvis du gerne vil lade vandet nedsive på din grund, skal du først undersøge, om det er muligt. Derudover er der særlige forhold i forbindelse med grundvandsbeskyttelse, du skal tage hensyn til.

Zone for grundvandsbeskyttelse

Du skal først undersøge, om din grund ligger i et område med grundvandsbeskyttelse. Det gør du via kortet i linket. Klik på ”Zonekort for grundvandsbeskyttelse”, og zoom ind på din grund. I de grønne områder af Aarhus Kommune er nedsivning via faskine og fra terræn tilladt. I de gule områder er det kun nedsivning af regnvand fra terræn, der er tilladt. Nedsivning fra terræn kan enten være via et regnbed eller en lavning i græsplænen. I de røde områder er nedsivning af regnvand ikke tilladt på grund af særlig grundvandsbeskyttelse.

Lav en nedsivningstest

Du skal lave en nedsivningstest for at undersøge jordens evne til at nedsive regnvand på din grund.

Lav en grundvandspejling

For at opnå den bedste nedsivning fra dit anlæg, skal der være mindst 1-2 m fra bunden af anlægget til grundvandet. Det kan derfor være nødvendigt at lave en grundvandspejling. Det kan du enten selv gøre eller få en professionel til det.

Grundvandsstanden er normalt højest i perioden februar til april, så du bør lave undersøgelsen i den periode. Undersøgelsen kan ikke foretages, hvis jorden er frossen. Hvis du laver undersøgelsen uden for perioden, bør du tage højde for det ved at lægge lidt til resultatet.

Du finder dybden til grundvandsspejlet ved at grave eller bore ned i jorden, indtil der står grundvand i bunden af hullet, hvorefter du måler afstanden fra terræn til grundvandsspejlet. Vi anbefaler, at du sætter et pejlerør lodret ned i hullet, i hvilket du kan måle afstanden til grundvandsspejlet, da et vandfyldt hul skrider sammen. Du kan anvende et drænrør eller et almindeligt PVC tagnedløbsrør, der er slidset med en rille for hver 25 cm, så grundvandet kan sive ind i røret. Røret graves ned i en dybde, der svarer til minimum 1 meter dybere end nedsivningsanlæggets bund. Hvis grundvandet strømmer meget langsomt til hullet, bør du tidligst måle grundvandsstanden tre dage efter udførelsen.

Du skal lave grundvandspejlingen i det område af grunden, hvor du ønsker at placere din løsning.

Anlægget skal være dimensioneret til at kunne håndtere en 10-års regnhændelse, og påregnes en sikkerhedsfaktor på 1,2. Du kan finde regneark til dimensionering på for eksempel LAR i Danmarks hjemmeside.

Du har brug for følgende oplysninger for at lave beregningen:
  • Hvor stort et areal der skal afledes vand fra.
  • Gentagelsesperioden skal sættes til 10 år (antal år mellem større skybrud).
  • Resultatet af nedsivningstesten (synketid og synkeafstand cm/min).
  • Hvilken type nedsivningsanlæg du ønsker at etablere.
  • Et bassin bør optimalt være tømt inden for 24 timer – og maksimalt 72 timer for en et-års hændelse.
Når du har foretaget en beregning, kan du gemme oplysningerne om nedsivningsanlæggets størrelse og sende det sammen med din ansøgning om tilladelse til nedsivning.

Ønsker du at søge om nedsivning fra bygninger eller andre overflader der er større end 50 m2 skal du ansøge her:

Drejer det sig om småbyggerier under 50 m2 kan du anmelde nedsivningen her: 

Se mere under ’Anmeldeordningen’.

Aarhus Kommune har indført en anmeldeordning for småbyggerier, der enten i sig selv eller samlet er under 50 m2. Hvis man ønsker at anmelde flere småbyggerier som til sammen overstiger de 50 m2, skal man ansøge. Se nedenstående eksempel:

Eksempel på anmeldeordningen

Scenarie 1: En grundejer ønsker at opføre et nyt hus på 150 m2. Her skal der ansøges om nedsivningstilladelse da huset er over 50 m2.

Scenarie 2: Efterfølgende vil grundejer gerne lave en tilbygning og et skur. Disse to byggerier er til sammen 50 m2, og det er derfor kun nødvendigt at anmelde nedsivningsanlægget. Huset har allerede en tilladelse.

Scenarie 3: Efter et par år vil grundejer også opføre en carport. Carporten er kun 20 m2, men da der kun må anmeldes for samlet 50 m2 på matriklen, skal der nu ansøges om nedsivningstilladelse for carporten.

Billedet illustrerer eksemplet på anmeldeordningen