Ejendomme beliggende i det åbne land omfatter ejendomme uden for de kloakerede områder i kommunen. Husholdninger og erhverv i det åbne land skal etablere private spildevandsanlæg til at håndtere spildevand.

Du skal have tilladelse fra Aarhus Kommune til at udlede eller lade spildevand nedsive fra din ejendom. Tilladelsen afhænger af kravet til rensning på din ejendom, mængden af spildevand og i tilfælde af nedsivning, grundvandets sårbarhed og den lokale geologi.

Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.

Du skal bruge dit NemId.

Søg om samletank 

Ansøgningsskemaet om samletank sendes til naturogvandloeb@mtm.aarhus.dk

Når dit private spildevandsanlæg er opført, skal den ansvarlige kloakmester sende en færdigmeldingserklæring og endelig plantegning over det anlagte kloakarbejde til Teknik og Miljø.

Læs mere om færdigmelding af kloakarbejde.

Kravene til rensning af spildevand er afhængige af, i hvilket område din ejendom er placeret. 

Der er krav til øget rensning af husspildevand, der ledes til særligt følsomme vandløb, søer og fjorde. Områderne har forskellig følsomhed, og i Aarhus Kommune inddeles de i: 

  • Områder, der er følsomme overfor organisk materiale (rensekrav O)
  • Områder, der er følsomme overfor organisk materiale og fosfor (rensekrav OP)
  • Områder uden særlig følsomhed.

Du kan på Miljøstyrelsens hjemmeside se kravene til spildevandsrensning på din ejendom. Du skal ind på

”MiljøGIS for vandområdeplaner"

Her vælger du ”Indsats, Ukloakerede ejendomme”. 

Bundfældningstank, nedsivningsanlæg, minirenseanlæg er eksempler på private spildevandsanlæg, som du kan bruge til rensning af spildevand fra din husholdning. Du skal være opmærksom på, at ikke alle private spildevandsanlæg opfylder alle rensekrav.

Du kan få en hurtig præsentation af forskellige rensemetoder og hvilke rensekrav, de opfylder, i:

Rensning af spildevand i det åbne land

Se mere om de enkelte anlæg på Miljøstyrelsens hjemmeside

Der er i visse tilfælde mulighed for at søge om afdragsordninger og minimumsfrister i forbindelse med etablering af spildevandsløsninger i det åbne land.

  • Du kan søge om afdragsordning og minimumsfrist i sager, hvor der bliver varslet påbud om etablering af spildevandsløsninger i det åbne land.
  • Du kan ikke søge om afdragsordning om minimumsfrist ved separatkloakering, samt ved ejendomme der udelukkende benyttes til erhverv.  

Læs mere om afdragsordning og minimumsfrist 

Søg om afdragsordning og minimumsfrist 

Se vejledningen til ansøgningen om afdragsordning og minimumsfrist