I Aarhus Kommune har de fleste lokalområder deres eget private vandværk, mens selve Aarhus by forsynes af Aarhus Vand. 

Du kan tjekke vandkvaliteten for dit vandværk her.

Langt de fleste vandværker er forbundet med hinanden med nødforsyningslinjer. Det betyder, at vandværkerne i de fleste tilfælde kan sikre hinandens forbrugere med rent drikkevand, hvis vandforsyningen eller vandkvaliteten svigter. 

Hvis du har mistanke om, at dit drikkevand er forurenet, skal du kontakte dit vandværk. 

Hvis drikkevandet er forurenet og kan udgøre en sundhedsrisiko, bliver du informeret af dit vandværk om, hvordan du skal forholde dig. Vi sørger for at etablere et effektivt beredskab og arbejder for løse problemet.

Der er vedtaget et fælles regulativ for de almene vandværker (forsyner mindst 10 ejendomme) i Aarhus Kommune. Det beskriver forholdet mellem vandværkerne og deres forbrugere.  

Regulativet beskriver, hvilke forventninger forbrugerne kan have til vandværket, samt hvilke forpligtelser du har som forbruger. Hvis forbruger og vandværk ikke er enige om betingelser for levering, kan forbrugeren klage til Forbrugerklagenævnet (Center for Klageløsning). 

Hent regulativet for private almene vandværker.

Hent regulativet for Aarhus Vand A/S.

Vandforsyningsanlæg som udelukkende forsyner egen husstand, hvor der ikke er offentlig/kommerciel aktivitet (udlejning, dagpleje mv.) eller fødevarevirksomhed er ikke underlagt obligatorisk kontrol. Du anbefales dog at foretage regelmæssig kontrol af vandet minimum hvert 5. år.

Hvis der ved udtagning af analyse er overskridelser, som gør at vandet, efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed, bedømmes at være sundhedsfarligt, er Aarhus Kommune forpligtet til at beslutte, om der bør træffes foranstaltninger.

Se punktet ”Skal du have vandet analyseret?”.

Hvis du har egen boring og skal have taget prøver til kontrol af drikkevandet skal de altid udtages og analyseres af DANAK-akkrediterede analyselaboratorier. Ønsker du en komplet liste over laboratorier, der er akkrediteret til at udføre drikkevandsanalyser i Danmark, henviser vi til DANAK. På DANAKs hjemmeside vælger du fanen ”prøvning”; prøvetype/emne vælges til ”drikkevand”, hvorefter du klikker ”søg” for at få den komplette liste. 

Søg efter komplet liste her.

Hvis du vil indvinde grund- og overfladevand, skal du først have en tilladelse fra os.

Hvis du ønsker at udføre væsentlige udbedringer eller ændringer på eksisterende vandindvindingsanlæg, skal du også søge tilladelse hos os.

Her finder du ansøgningsskemaet om tilladelse til vandindvinding for lodsejere med egen boring – såkaldte ikke-almene vandforsyninger

Ved renovering af boring eller anden type ansøgning kan du kontakte os for nærmere information.

Ubenyttede boringer og brønde kan virke som lodrette dræn og dermed udgøre en forureningstrussel over for grundvandet.

Boringer og brønde, du ikke længere bruger – for eksempel fordi din ejendom er blevet tilsluttet et vandværk - skal du derfor sløjfe.

Kontakt os for nærmere information om sløjfning af boringer og brønde.

Ved grundvandssænkning henviser vi til vejledningen Grundvandssænkninger i forbindelse med byggeri.