Det er et stort og tidskrævende projekt at skille regn- og spildevand fra hinanden i hele Aarhus Kommune, men det er et nødvendigt led i planerne for at tilpasse kommunen til mere vand. I dag løber regn- og spildevand mange steder i samme systemer (fælleskloakering), og alt vandet ledes til renseanlæg. Fremover er det kun spildevandet, der skal til renseanlægget, mens regnvandet skal ledes ud i søer, vandløb og havet.

Aarhus Kommune er i fuld gang med at adskille regn- og spildevand (separatkloakering) i de fælleskloakerede områder af kommunen – et arbejde der forventes at løbe til år 2085. 

Du kan se i videoen her, hvad separatkloakering betyder for dig.

Via linket Spildevandsdata på kort kan du se, hvornår der skal separatkloakeres i dit område – eller om det allerede er separatkloakeret. 

Vælg ”Plan for adskillelse af fælles system”, og zoom ind på dit område.

Se spildevandsdata på kort for dit område.

Det giver en række fordele at separere spildevand og regnvand. Separeringen betyder, at vi:

  • reducerer risikoen for oversvømmelse i boligområder
  • reducerer risikoen for oversvømmede kældre ved kraftige regnskyl
  • sikrer bedre rensning og drift af renseanlæggene, da regnvandet ikke længere belaster disse men i stedet ledes til vandløb, søer og havet
  • mindsker mængden af vand, der skal pumpes til renseanlæggene
  • reducerer forurening af recipienter fra overløb på fællessystemet
  • højner hygiejnen i recipienten grundet færre eller ingen overløb.

Hvis du bor i et fælleskloakeret område, skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund, når Aarhus Vands del af kloaknettet ude i vejen lægges om. Arbejdet på din egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. Du tjekker om din kloakmester er autoriseret på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. 

Tjek om kloakmesteren er autoriseret 

Med den langsigtede separeringsstrategi, der er lagt frem i Aarhus Kommunes Spildevandsplan, har du mulighed for at forberede dig i god tid og for eksempel få udført kloakarbejdet i forbindelse med anden ombygning af din ejendom.

Aarhus Vand afholder udgifter til etablering af ny kloak i vejen, og de opkræver ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet. Det du skal betale, er kloakken på din egen grund, hvor regnvandet adskilles fra spildevandet, og ledningernes tilslutning til de nye stik, som Aarhus Vand fører frem til skel.
 
Resultatet af en omlægning fra fælles- til separatkloak bliver, at:

  • spildevand fra toilet, bad, køkken med mere udledes til offentlig spildevandsledning
  • regn-, overflade- og drænvand fra din grund udledes til offentlig regnvandsledning.

 Det vil ofte være en god idé at tjekke hele rørsystemets stand på egen grund.

Når regn- og spildevand er adskilt på din grund, og dit system er sluttet til Aarhus Vands ledningssystem, skal den autoriserede kloakmester færdigmelde arbejdet til Aarhus Kommune.

Læs mere om færdigmeldinger.

Hvis du bor i et område med privat fælleskloak, skal de ejendomme, der er tilkoblet fælleskloakken, selv betale omlægningen af den private kloak til separatsystem.
 
Det kan være en god idé at indgå dialog med Aarhus Vand om en eventuel overtagelse af fælleskloakken.

Når der gennemføres en separatkloakering, skal regnvand som udgangspunkt ledes til regnvandsledningen. Der kan dog være tilfælde, hvor det er vanskeligt at få afkoblet regnvandet fra den eksisterende fællesledning. Det kan fx gælde kælderskakter, lyskasser og bagsiden af huset samt indvendige tagnedløb, der oprindeligt er koblet til spildevandssystemet inde under huset.

I disse tilfælde kan det være en mulighed at arbejde med lokal afledning af regnvand ved f.eks. nedsivning.

Læs mere om afledning af regnvand.

For udvendig kælderskakt og lyskassers afløb med lille vandafledning kan du søge om tilladelse til fortsat at lede vandet fra afløbet til spildevandsledningen. Tilladelsen vil kunne gives, hvis der er tale om en meget lille vandafledning og store omkostninger forbundet med tilkobling til regnvandssystemet. 
 
En tilladelse vil som udgangspunkt stille krav om, at der er etableret en kant på 5 cm hele vejen rundt om kælderskakt/lyskasse, så overfladevand fra de omgivende arealer ikke kan strømme derned.

Send ansøgning om dispensation fra kravet om separering af spildevand - Trappeskakt

Du skal bruge dit NemID.

I enkelte tilfælde kan det være teknisk meget svært (og dyrt) at gennemføre en separatkloakering. I så fald kan du søge om tilladelse til at bevare dele af regnvandet på spildevandsledningen. Tilladelsen vil være tidsbegrænset og indebære krav om, at fuld separatkloakering skal gennemføres i forbindelse med fremtidig renovering af ejendommen og kloaksystemet.

En ansøgning om dispensation for kompliceret byggeri skal ledsages af en redegørelse for mulige løsninger for udførelse af delvis separering på ejendommen, prisoverslag fra autoriseret kloakmester, kloaktegning over nuværende forhold, kloaktegning over det ønskede projekt, fotos og dybdegående forklaring til problemstillingen.

Ansøgningen med oplysningerne skal du sende på mail til Klimaogvand@mtm.aarhus.dk