Du skal sende ansøgningen til os på klimaogvand@mtm.aarhus.dk. Du skal sende et ansøgningsskema samt et RBU-skema (regnbetingede udløb). Før du sender materialet, er du velkommen til at kontakte os, hvis du vil drøfte forhold vedrørende udledning og ansøgning.

Helt overordnet gælder det, at du ikke må forurene vandområder, og at din udledning af regnvand ikke må give hydrauliske problemer. Som ansøger er det dit ansvar og opgave at levere alle de nødvendige data til dokumentation for ovennævnte forhold.

Vilkårene for udledning af regnvand fastsættes efter det konkrete vandområdes miljøtilstand og robusthed samt miljø- og naturmæssige målsætninger og bestemmelser. Herudover tages hensyn til vandafledningsmæssige interesser knyttet til vandområdet og til eksisterende belastning og udledninger.

Ved afledning af regnvand fra større bebyggelsesområder anses våde regnvandsbassiner for den bedste tilgængelige løsning til at rense og forsinke vandet. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt eller fordelagtigt, at håndtere regnvandet i flere koblede anlæg af bassiner eller LAR-løsninger. I områder, hvor grundvandet er sårbart, kan det være nødvendigt med vilkår om dokumentation for tæt bund i bassinet.

Regnvandsbassiner i Aarhus Kommune skal udformes og dimensioneres i henhold til:

Du kan finde vejledning til beregning af udledte stofmængder fra koblede bassiner og LAR-løsninger, dokumentation for tæt bund i bassiner her.

Hvis du vil lede dit regnvand til et drænsystem, der strækker sig ud over din egen grund, skal du søge om medbenytterret.