Supplement til pensionen

Hvis du ikke modtager fuld førtidspension, fordi du har haft bopæl i udlandet, kan der under visse omstændigheder ydes en supplerende hjælp. Denne hjælp kan kun ydes, hvis du har bopæl i Danmark.
Få nærmere oplysninger i Pensionsafdelingen i Ydelsescentret. 

Boligsikring

Boligsikring kan gives til såvel lejere, andelshavere som ejere, der er pensionister.
Boligsikring til andelshaver / ejer gives som lån.
Læs mere på: www. borger.dk, hvor du også kan foretage en foreløbig beregning og få et ansøgningsskema.

Lån til betaling af ejendomsskatter

Førtidspensionister, der har fast bopæl her i landet, kan få ejendomsskatter "indefrosset" i ejendommen.  Lånet med renter forfalder ved ejerskifte.
Læs mere om lån til betaling af ejendomskatter

Pension fra udlandet

Har du haft arbejde i udlandet, eller har du  af andre årsager ret til pension fra udlandet, er det vigtigt, at du tidligt i dit sagsforløb gør opmærksom på det, sådan at der kan blive søgt pension fra det pågældende land.
Pensionsstyrelsen kan være behjælpelig med ansøgning om pension fra et EU-EØS land, eller et land som Danmark har indgået en konvention med. Pension fra øvrige lande, skal du selv søge.

Tilbagebetaling af indbetalt efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

De bidrag du har indbetalt kan du få tilbagebetalt, når du får tilkendt førtidspension.

Kontakt din A-kasse vedrørende tilbagebetaling af indbetalte efterlønsbidrag.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du har indbetalt fleksydelsesbidrag.

Læs mere om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag på borger.dk

Rabat på offentlig transport

Du kan muligvis opnå rabat på offentlig transport. Kontakt trafikselskabet, fx DSB og Midttrafik eller søg på deres hjemmeside.

Link til DSB`s hjemmeside

Link til Midttrafiks hjemmeside 

Pensionistbevis

Du kan få udleveret et Pensionistbevis i Pensionsafdelingen i ydelsescentret. Pensionistbeviset kan du bruge til at dokumentere, at du er førtidspensionist.