های محروم اجتماعی که خرید دهان بند برایشان بار سنگین اقتصادی میباشد را توزیع میکند.

استفاده از دهان بند در وسایل نقلیه عمومی الزامی است. در همین ارتباط ، دولت تصمیم گرفته است که دریافت کننده گان کمک نقدی، حق ادغام در جامعه و سایر گروه های محروم اجتماعی که خرید دهان بند برایشان بار سنگین اقتصادی میباشد دهان بند را به طور رایگان دریافت نمایند.

 برای شهروندان آهوسی این بدان معنی است که اگر شخصی خود را جزئی از قشرمحروم اجتماعی بداند ، می تواند دهان بند را به صورت رایگان دریافت نماید. به هر شخص هر بار  5-10 عدد  داده خواهد شد.

دهان بند در ساعات معمول کاری در آدرس های زیر توزیع می شود:

 اداره خدمات شهروندی Dokk1 ، Hack Kampmanns Plads 2*

Jægergården ، Værkmestergade 15 B*

Værestedet ، Jægergårdsgade 107*

  مرکز درمان معتادین در آهوسSumatravej 3*

الزام به استفاده از دهان بند در وسایل نقلیه عمومی فعلا تا 31 اکتبر به قوت خود باقی است.

اطلاعات بیشتر در مورد دهان بند را  در راهنمای وزارت حمل و نقل و مسکن برای مسافران در وسایل نقلیه عمومی را بخوانید:

نحوه استفاده صحیح از دهان بند را در وب سایت سازمان بهداشت مشاهده کنید: