Hvor meget får du udbetalt?

På borger.dk kan du se, hvor meget du vil få udbetalt. Gå ind på "Min Side".

Hvis din situation ændrer sig eller hvis du får en indtægt

Når du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, er det vigtigt, at du fortæller os om alle ændringer, som kan have indflydelse på din hjælp. Det kan fx være, at du:

 • tjener penge
 • får penge tilbage i skat
 • får feriepenge
 • arver en sum penge.

Du skal også fortælle os, hvis du bliver gift. Din økonomiske hjælp beregnes nemlig ud fra både din og din ægtefælles samlede indtægt. Derfor skal du også fortælles os, hvis din ægtefælles indtægt ændrer sig.

Hvis du kommer i besiddelse af en formue, det kan være kontanter, en bil eller fast ejendom skal du også fortælle os det.

Når du modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, får du et loft over, hvor meget du kan modtage i offentlige ydelser. Overstiger dine samlede ydelser hvad du maksimalt kan få, vil din særlige støtte og boligstøtte blive reduceret.

Kontanthjælpsloftet afhænger af, hvilken ydelsessats du er indplaceret på.
Du kan her finde dit kontanthjælpsloft på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Ydelsescentret indplacerer dig på dit kontanthjælpsloft. Vi beregner også, hvor meget du kan få i særlig støtte.

Udbetaling Danmark beregner, om du skal sættes ned i din boligstøtte og særlige støtte. Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark, hvis der sker nedsættelse i din økonomiske hjælp til din bolig. 

Undtagelser

Der er særlige situationer, hvor du kan beholde din boligstøtte og særlige støtte, selvom det overstiger dit kontanthjælpsloft.

 1. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden modtager boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede
 2. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden modtager boligstøtte efter reglerne for modtagere af døgnhjælp efter serviceloven.
 3. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden på grund af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype.
 4. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden modtager boligstøtte (boligydelse) efter reglerne om en boligydelsesmodtager, som er anvist en almen ældrebolig m.fl. boliger af kommunen. 

Skulle en modtager af integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, der bor i en sådan husstand, miste sin særlig støtte eller boligstøtte grundet kontanthjælpsloftet, vil husstanden kunne indgive ansøgning om boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede eller døgnhjælpsmodtagere, hvis ovenstående betingelser er opfyldt.

Har du modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt et år i løbet af de sidste 3 år, skal du dokumentere, at du har haft mindst 225-timers ordinært ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Kan du ikke kan dokumentere 225-timers ordinært arbejde vil din økonomiske hjælp blive reduceret eller bortfalde.

Du vil først have ret til at få fuld integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, når du igen kan dokumentere 225-timers ordinært arbejde indenfor de seneste 12 kalendermåneder. Alle 225-timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor din økonomiske hjælp blev reduceret eller faldt bort.

225-timers reglen gælder for både enlige og ægtefæller. 

Undtagelser

225-timersreglen gælder ikke, hvis:

 • Jobcentret vurderer, at din evne til at arbejde er meget begrænset
 • Jobcentret er i gang med at vurdere, om du kan få godkendt ressourceforløb, fleksløn eller førtidspension
 • Du er under revalidering
 • Du er gift, og en af jer får integrationsydelse, og den anden får en offentlige ydelse, der ikke er betinget af, at man skal søge arbejde (folkepension, førtidspension, SU, efterløn eller lign.)