Du søger om ophæng af plakater via bookingportalen www.brugaarhus.dk.

 • Arrangører der, som en del af deres formålsparagraf, arrangerer indsamlinger med humanitært formål, fx spejderorganisationer, Lionsarrangementer og lignende.
 • Traditionelle cirkus (klovne, artister, domptører og lignende).

Opfylder I som arrangør ikke et af ovenstående krav, er der stadig andre muligheder for markedsføring i byrummet.

 • Plakaterne må ikke have en højde på mere end 120 cm, en bredde på mere end 60 cm og ikke være større end 0,8 m2.
 • Ansvaret for bestemmelsernes overholdelse og for fjernelse af plakaterne påhviler den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen, ligesom vedkommende har det fulde ansvar for eventuelle skader i forbindelse med ophængningen, både over for masteejerne og tredje mand.
 • Politiet kan kræve plakater fjernet, hvis det skønnes nødvendigt af færdselssikkerhedsmæssige grunde.
 • Plakater, der ophænges i strid med reglerne, vil blive fjernet ved Mobilitet, Anlæg og Drifts foranstaltning og for førnævnte persons regning.
 • Plakaterne må hænge på belysningsmaster på kommunale veje i Aarhus Kommune

Se Illustration af regler for ophæng af plakater på vejarealer

 • I cityområdet, som er afmærket på kortet herunder, samt Ringgadebroen, M. P. Bruuns Gade og Frederiks Bro.

 Aarhus City

 • På andet vejudstyr end belysningsmaster, og plakaterne må ikke hænge på en sådan måde, at de kan medføre skader eller ændringer på master mv.
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, eller hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60km/t eller derunder.
 • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant.
 • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt til nederste kant af plakaten.
 • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten.
 • Der skal udvises særlig agtpågivenhed ved ophængning af plakater i umiddelbar nærhed af lyskryds
 • Sigtbarheden skal sikres til lyskurve for alle typer af trafikanter i forbindelse med lysregulerede kryds, fx ved at:
  • Der ikke hænges plakater op før 3. mast efter/før et signalreguleret kryds eller en jernbaneoverskæring.
  • Plakater, der ophænges i 1. og 2. mast efter/før et ureguleret kryds, ophænges mindst 3 m over gadeniveau.

 • Ophæng af plakater må tidligst påbegyndes 11 dage før arrangementet
 • Nedtagning skal være udført senest 3 dage efter arrangementet
 • Der skal anvendes plastbindere, plastisoleret tråd eller snor.
 • Der må ikke bruges søm.
 • Fastgørelsen skal være forsvarligt udført og på en måde, så vind og vejr ikke kan blæse plakaterne ned.
 • Fastgørelsen skal være udført på en måde, så der ikke sker skade på vejudstyret.
 • Plakaterne må ikke påklæbes eller fastgøres med tape.
 • Alt materiale til brug ved fastgørelse af plakaterne skal fjernes, når disse nedtages.
 • Der skal være minimum 1,5 m fra plakat til luftledning
 • Personer og værktøj må heller ikke komme nærmere end 1,5 m til luftledningen

Anmeldelse om ophængning af plakater på statsveje sendes til:

Vejdirektoratet, Vejcenter Østjylland
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg
Mærke: Plakatophængning
E-mail: voe@vd.dk