Al færdsel på frosne søer, vandhuller og andre vådområder i Aarhus Kommune er på eget ansvar.

Det er altså dit eget ansvar at sikre, at isen er tyk nok til færdsel. Vær opmærksom på, at det kan være forbundet med livsfare at færdes på tynd is.

Vær desuden opmærksom på, at det fremgår af Ordensbekendtgørelsens § 15, at:

  • Stk. 1: Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.
  • Stk. 2: På de i stk. 1 nævnte vandområder må der ikke hugges våger i isen uden politiets tilladelse. Vågerne skal indhegnes eller afmærkes forsvarligt.