I forbindelse med byrådsindstillinger om oprettelse af private fritidshjem vil der blive foretaget en konkret vurdering af, hvilke krav der er relevante i forhold til de enkelte private fritidshjem, og hvilke der med fordel kan udelades.

Formålsbestemmelse

Lovgivningsmæssige krav

 • Private fritidshjem skal leve op til bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen for fritidshjem i dagtilbudslovens § 45. 

Kommunale krav

Private fritidshjem i Århus Kommune skal arbejde for en indfrielse af følgende fire budgetmål, som er vedtaget af byrådet:

 • Læring og Udvikling
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og unge i Aarhus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og bliver rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere.
 • Rummelighed
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at udvikle alle børn og unges respekt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber.
 • Trivsel og sundhed
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at fremme trivsel, sundhed og selvværd for alle børn og unge i Aarhus Kommune med henblik på, at alle skal have en god opvækst med mulighed for at udnytte egne evner og ressourcer bedst muligt.
 • Forældreinddragelse
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal give børn, unge og deres forældre mulighed for medbestemmelse i forhold til de enkelte tilbud og stille krav om medansvar for børnenes udvikling.

Det daglige sprog i private fritidshjem skal være dansk.

De fysiske rammer

Lovgivningsmæssige krav

 • Private fritidshjems bygninger og udendørsarealer skal leve op til reglerne i Bygningsreglementet.
 • Private fritidshjem har selv ansvaret for at indhente godkendelse fra alle relevante myndigheder, herunder en ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne/bygningsinspektoratet.
 • Private fritidshjems bygninger skal leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejne i daginstitutioner. 

Kommunale krav

 • Private fritidshjems legeplads skal minimum have et areal svarende til 10 kvadratmeter per barn.
 • En ekstern, certificeret virksomhed skal godkende legepladsen og efterfølgende mindst hvert andet år foretage legepladstjek.

Optagelsesregler

Lovgivningsmæssige krav

 • Private fritidshjem fastsætter selv og offentliggør retningslinjer for optagelse af børn i fritidshjemmet. Kommunen skal ved godkendelsen påse, at disse regler ikke strider imod almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen eller imod diskriminationsforbud og lignende. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i et privat fritidshjem. Private fritidshjem kan kun afvise børn, hvis der ikke er ledig kapacitet.
 • Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning mv., hvilket er samme betingelser som for forældre til børn i kommunale tilbud.
 • Private fritidshjem kan oprettes med et særligt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, for eksempel virksomhedsfritidshjem.
 • Private fritidshjem skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn i fritidshjemmet, herunder med hvilken tidsfrist forældrene kan udmelde deres barn.

Kommunale krav

 • Private fritidshjem kan optage børn i 0.-4. klasse. Efter konkret vurdering i forbindelse med indgåelse af aftalen mellem tilbuddet og kommunen, kan private fritidshjem dog også rumme børn fra 5. til 7. klasse.
 • Private fritidshjem er ikke en del af den kommunale anvisning. Kommunen kan ikke stille særlige krav til private fritidshjems optagelsesregler.
 • Aarhus Kommune skal have indsigt i private fritidshjems optagelsesregler for at sikre, at disse lever op til de lovgivningsmæssige krav samt sikrer samme rummelighed som i kommunens øvrige institutioner.
 • I forbindelse med opsigelse fra og lukning af et privat fritidshjem er børn, der har været optaget i et privat fritidshjem, berettiget til en plads i en kommunal SFO inden for de gældende optagelsesregler i kommunen, jævnfør pasningsgarantien som gælder for børn til og med 4. klasse.

Børn med særlige behov

Lovgivningsmæssige krav

 • Private fritidshjem skal være åbne for børn med særlige behov (for eksempel børn med handicap eller udsatte børn). Private fritidshjem kan alene nægte optagelse, hvis fritidshjemmet ikke er indrettet eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven, jævnfør bemærkningerne til lovforslaget om private leverandører af dagtilbud. Barnets opholdskommune skal vurdere, om barnet bør tilbydes støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2.

Kommunale krav

 • Private fritidshjem har pligt til at underrette kommunen, hvis de modtager et barn med særlige behov eller handicap, jævnfør servicelovens § 154.
  Hvis et privat fritidshjem optager børn med handicap, skal det godkendes af Århus Kommune. Godkendelsen sker på baggrund af en vurdering af de pædagogiske og ledelsesmæssige forhold samt de fysiske rammer.
 • Børn med særlige behov, der er optaget i et privat fritidshjem, modtager støtte fra Århus Kommune på samme vilkår og efter samme retningslinjer, som børn i kommunale SFO’er.

Personale

Lovgivningsmæssige krav

 • Private fritidshjem skal indhente børneattest for ledere, pædagoger, klubpædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, støttepædagoger samt vikarer og studerende i praktik, der skal arbejde med børn under 15 år.
 • Private fritidshjem skal efterleve arbejdsmiljølovgivningen, herunder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

Kommunale krav

 • Private fritidshjem skal indhente straffeattest for alle medarbejdere, der skal arbejde med børn og unge.
 • Private fritidshjem har ansvaret for at vurdere børne- og straffeattester. Hvis der er påtegninger på en børneattest skal Magistratsafdelingen for Børn og Unge kontaktes.
 • Hvis der er påtegninger på en straffeattest i forhold til følgende straffelovsovertrædelser, skal Magistratsafdelingen for Børn og Unge godkende en eventuel ansættelse:
  • §§ 216-236 Sædelighedsforbrydelser
  • §§ 237-255 Voldsforbrydelser
  • §§ 260-262 Forbrydelser mod den personlige frihed
  • § 288 Røveri, samt ved henvisninger til Lov om våben og eksplosivstoffer og Lov om euforiserende stoffer
 • Lederen af et privat fritidshjem skal have en relevant faglig uddannelse inden for det pædagogiske område.
 • Det er en forudsætning for godkendelse af et privat fritidshjem, at det er arbejdsmiljøcertificeret.
 • Aarhus Kommune skal have indsigt i det private klubtilbuds regnskab med henblik på at få indsigt i det private klubtilbuds lønudgifter og dermed personaleforbrug.

Sundhed og hygiejne

Lovgivningsmæssige krav

 • Private fritidshjem skal leve op til de lovgivningsmæssige krav til sundhed og hygiejne i daginstitutioner, herunder Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner og Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

Kommunale krav

 • Private fritidshjem skal udforme en rygepolitik, der indeholder følgende:
  • Børn og unge må ikke udsættes for passiv rygning, dvs. at der ikke må ryges i et lokale, hvor der er børn tilstede, eller hvor de kommer senere.
  • Børn og unge ser ikke voksne ryge.
  • Børn og unge ryger ikke.

Forældreindflydelse

Lovgivningsmæssige krav

 • For private fritidshjem skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med aftalen sikre, at forældre får indflydelse på fritidshjemmets arbejde med børnene, hvor der i aftalen kan tages udgangspunkt i en indflydelse, der svarer til forældrenes indflydelse i kommunale fritidshjem, jævnfør dagtilbudslovens § 48, stk. 3.

Kommunale krav

 • Ved private fritidshjem skal der oprettes en forældrebestyrelse med flertal af valgte forældre. Medarbejdere skal være repræsenteret i bestyrelsen. Forældrebestyrelsen skal fastsætte principperne for det private fritidshjems arbejde og for anvendelsen af en budgetramme. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelse af lederen, og indstillingsret ved ansættelse af personale, jævnfør dagtilbudslovens §§ 48-50.
 • Det private fritidshjem udarbejder efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen en vedtægt for styrelsen af fritidshjemmet. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelsessammensætning, åbningstid, antal børn, anvendelse af fritidshjemmets overskud og et eventuelt særligt formål med fritidshjemmet.
 • Vedtægten for styrelsen af det private fritidshjem skal godkendes af kommunen.

Forældretilfredshed

Kommunale krav

 • Magistratsafdelingen for Børn og Unge gennemfører som led i det løbende arbejde med kvalitetsrapporter en samlet måling af brugertilfredsheden hos forældre til børn i århusianske dagtilbud, fritidstilbud og skoler. Private fritidshjem indgår også i denne måling.
 • Undersøgelsen gennemføres centralt, hvorefter alle institutioner får sine egne data som udgangspunkt for dialog, opfølgning og eventuel justering af praksis. Alle sammenlignelige brugerinformationer gøres tilgængelige for borgerne, blandt andet via kommunens hjemmeside.

Børnemiljøvurdering

Kommunale krav

 • Ved udarbejdelse af børnemiljøvurdering vil privatinstitutioner være underlagt de samme krav som kommunale og selvejende daginstitutioner i Århus Kommune.
  Århus Kommune skal orienteres om resultatet af børnemiljøvurderingen.

Lovgivningsmæssige krav

 • Ifølge dagtilbudslovens §§ 46-47 skal der i alle fritidshjem udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen.

Områdesamarbejde

Kommunale krav

 • Private fritidshjem skal deltage i det af byrådet besluttede tværfaglige samarbejde om udsatte børn og unge på både individ- og områdeniveau.

Samarbejdsaftale med skoler

Kommunale krav

 • Det private fritidshjem skal indgå en samarbejdsaftale med de skoler, hvorfra børnene på fritidshjemmet kommer. Samarbejdsaftalen skal sikre, at der er sammenhæng mellem aktiviteterne i det private fritidshjem og skolens arbejde med børnene. Samarbejdsaftalen kan for eksempel indeholde aftaler om indholdet af samarbejdet (for eksempel lektiehjælp, fælles emner/temaer for undervisning og fritidsaktiviteter), særlig indsatsområder, organiseringen af samarbejdet og forskellige målgrupper for samarbejdet (for eksempel børn med særlige behov). Det private fritidshjem har initiativpligt i forhold til samarbejdsaftalen og skal sikre, at den opdateres årligt.

Ny lovgivning og nye byrådsbeslutninger

Ved ny lovgivning og ved nye byrådsbeslutninger, som har konsekvenser for privatinstitutioner, skal privatinstitutioner leve op til de nye krav. Disse nye byrådsbeslutninger ændrer ikke på godkendelseskriterierne for de allerede godkendte privatinstitutioner.