Vi tilbyder sparring og facilitering af møder for sundhedsplejersker og pædagogisk personale i dagtilbud, skoler og klubber. Omdrejningspunktet er metoden Signs of Safety. Metoden er praksisnær og sætter klare mål. Den inddrager barnet, forældre og netværket omkring barnet som en del af løsningen.

Metoden er med til at kvalificere, systematisere og balancere det pædagogiske personales bekymringer. Er der behov, inddrager vi Socialforvaltningen. Det vil i givet fald være i samarbejde med forældrene

De socialfaglige medarbejdere tilbyder oplæg og workshops indenfor tre temaer:

  • Børn og unge i udsatte positioner - tidlig indsats
  • Forældresamarbejde
  • Inddragelse af barnets perspektiver

Vi kan tilpasse hvert oplæg til den enkelte institution og personalegruppe.

De socialfaglige medarbejdere tilbyder trivselssamtaler for elever, hvis de har en bekymring for barnets eller den unges trivsel. Dette foregår efter nærmere aftale med forældre og skole.

Fokus er på hele 0-18-årsperspektivet, forældresamarbejde og de institutionelle sammenhænge, barnet/den unge indgår i.

Projektet er i gangsat pr. 1. august 2016. Det varer til 31. juli 2019 i følgende lokaldistrikter:

  • Socialdistrikt Nord: Ellevangskolen/Ellevang Dagtilbud og Bakkegårdsskolen/Trige-Spørring Dagtilbud.
  • Socialdistrikt Vest: Skjoldhøjskolen/Skjoldhøj Dagtilbud og Sødalskolen/Sødalen Dagtilbud.
  • Socialdistrikt Syd: Viby Skole/Viby Dagtilbud og Læssøesgades skole/Langenæsstien Dagtilbud.

De socialfaglige medarbejdere i lokaldistrikterne har to målgrupper:

  • Det pædagogiske personale i dagtilbuddene, skolerne, SFO’erne og klubberne samt sundhedsplejen. De socialfaglige medarbejdere understøtter og systematiserer de arbejdsredskaber, som allerede er til stede i arbejdet med socialt udsatte. De indfører/forstærker brugen af Signs of Safety som fast metode til forældresamarbejde.
  • Børn, unge og familier, hvor der er en bekymring for, at de er i en socialt udsat position uden nødvendigvis at være genstand for indsatser fra Socialforvaltningen. Vi understøtter arbejdet med målgruppen. Det sker via det pædagogiske personale.