Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser.

Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere, i en årrække, har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, de har krav på efter serviceloven.

Hvem kan få behandlet sin sag igen?

Der er tale om sager, hvor forældre har modtaget den højeste dækning for Tabt Arbejdsfortjeneste for at passe deres barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap hjemme. Her har den maksimale sats været fejlagtigt reguleret siden den 1. juli 2012.

Hvornår er sagen forældet?

Social- og Indenrigsministeriets vurderer, at forældelseslovens almindelige regler om forældelse gælder, det vil sige den almindelige forældelsesfrist på 3 år, ifølge loven. Det gælder også selv om du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl.

Se pkt. 5.3 i Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse

Hvordan får jeg min sag behandlet igen?

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse efter serviceloven, kan du kontakte Familiecentret, som vil vurdere og behandle din sag på ny, hvis der er grundlag for det. Se kontaktoplysninger under "Kontakt".

Mere info

Social- og Indenrigsministeriet har, den 6. februar 2020, informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning ved en orienteringsskrivelse.

Se orienteringsskrivelsen fra Social- og Indenrigsministeriet

Vi har pligt til at behandle de sager, hvor borgere har modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne, på ny.

 

 

Muligheder for økonomisk støtte, hvis du forsørger et barn eller en ung med betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap eller indgribende kronisk eller langvarig sygdom.

   

 

  

  

Du kan altid kontakte en rådgiver på Handicapcentret for Børn for at få rådgivning og vejledning til ansøgning om dækning af merudgifter eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Hjemmetræning er et alternativ til forældre, som ikke ønsker at gøre brug af kommunens tilbud om fx en plads i et særligt dagtilbud.

Målgruppen for træning i hjemmet er børn og unge under 18 år, hvis funktionsnedsættelse gør det nødvendigt at iværksætte et helt særligt tilbud til barnet eller den unge.

Hjemmetræning skal søges hos og godkendes af kommunen, blandt andet på baggrund af en børnefaglig undersøgelse.

Hvis du vil ansøge om hjemmetræning, skal du derfor kontakte kommunen.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du kan læse mere om hjemmetræning på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.

Kommunen skal dække de nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet bliver forsørget i hjemmet. Det er også en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

I kan som familie til et barn med handicap fx have merudgifter til:

  • særlig kost
  • medicin
  • beklædning
  • ekstra vask
  • aktiviteter i fritiden
  • handicaprettede kurser til jer og andre pårørende.

Der kan også være merudgifter til befordring af barnet.

Merudgifterne fastsættes ud fra et skøn over de årlige merudgifter. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 100. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 5.145 kr. (2021).

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

Du kan ansøge om dækning af merudgifter hos kommunen, som afgør, om du kan få dækket merudgifter. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn i hjemmet.

Du kan også søge om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.

Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, som skal udbetale ydelsen.

Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bliver fastsat på baggrund af din tidligere bruttoindtægt. Hvis du modtager tabt arbejdsfortjeneste i 37 timer om ugen, er loftet for den månedlige ydelse 32.671 kr. (2021).

Du kan ansøge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste hos kommunen, som afgør, om du kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du kan læse om reglerne på hjemmesiden for Social- og Ældreministeriet.

Børn og unge fra 12 til 18 år med funktionsnedsættelse, som bor hjemme, har mulighed for at søge om 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter uden for hjemmet.

I kan ansøge om ledsagelse til barnet eller den unge hos kommunen, som afgør, om barnet eller den unge kan få ledsagelse.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Læs mere i artiklen om ledsageordning.

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan søge støtte om støtte til køb af en bil grundet i barnets handicap. Du søger om støtte på vegne af barnet, men det er barnet, som skal fremstå som ansøger. Derfor er det også barnets funktionsevne, kørselsbehov m.v., der er afgørende for støtten.

Du kan læse om og ansøge om støtte til bil på siden 'Støtte til handicapbil'.