I planlægning af individuel bostøtte lægger vi vægt på at:

 • Forbedre mulighederne for din livsudfoldelse gennem kontakt, støtte og omsorg samt tilbud om samvær og aktiviteter.
 • Forbedre mulighederne for social inklusion med støtte til at opbygge og vedligeholde netværk med sociale relationer og beskæftigelsesmuligheder eller uddannelsesmuligheder. 
 • Skabe struktur og overblik i hverdagen.
 • Vedligeholde og udvikle færdigheder gennem træningsprogrammer.
 • Kontakte offentlige myndigheder.
 • Motivere, ledsage og yde støtte til at gå ind i og fastholde behandling.
 • Agere Personlig Koordinator, når det fremgår af visitationsbeslutningen og efterfølgende aftale med dig og samarbejdspartnere.

Individuel bostøtte er også:

 • Pædagogisk støtte til fx planlægning og træning af rengøring, madlavning, indkøb, oprydning, tøjvask og daglig økonomi.

Du kan normalt ikke få støtte til:

 • Ferieledsagelse eller anden ledsagelse uden konkret pædagogisk formål.
 • Personlig og praktisk hjælp uden pædagogisk formål om læring.
 • Behandling - fx samtaleforløb hos psykolog. 

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal søge om tilbuddet hos din sagsbehandler.

De forskellige typer af bostøtte m.m.

Soras har bostøtte i eget hjem til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og med normal til høj begavelse.

Vi tilbyder pædagogisk støtte i eget hjem og samværstilbud mandag til torsdag i aftentimerne. Vi støtter dig i at deltage aktivt i samfundet.

Vores kerneydelse omfatter følgende:

 • Individuelt tilrettelagt støtte, som tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats
 • Støtte til at deltage aktivt i samfundet, på arbejdsmarkedet og i fritidstilbud
 • Rådgivning og støtte til at realisere mål og ønsker for livet.

Vores pædagogiske metoder er TEACCH og KRAP. TEACCH står for Treatment and Education of Autistic and related Communiation handicapped Children. KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Vi tilpasser vores pladsantal efter behov. Personalet er pædagogisk uddannet.

Lovgrundlag

Bostøtten gives efter servicelovens § 85 og samværstilbud efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud for voksne med handicap.

I Neuropædagogisk Team tilbyder vi bostøtte i eget hjem til forskellige målgrupper, særligt voksne, der har fået hjerneskade, har fysisk handicap eller udviklingsforstyrrelser.

Der kan også være tale om misbrug og en eller flere psykiatriske diagnoser. Ofte ønsker målgruppen i at bo i botilbud, men har brug for massiv støtte for at kunne mestre livet i egen bolig.

Vi har særligt fokus på relationen og rummelighed i forhold til borgernes adfærd, og vi tilstræber størst mulig fleksibilitet. 

 • Vores kerneopgave omfatter:
 • Individuel støtte i eget hjem med udgangspunkt i borgerens behov
 • Understøttelse af borgerens sociale relationer og kompetencer
 • Koordinering af tværfaglig indsats mellem forskellige samarbejdspartnere
 • Understøttelse af borgerens aktive deltagelse og inklusion i samfundet.

Vi tager udgangspunkt i den handleplan, som borgeren har udarbejdet sammen med sin rådgiver, og som typisk beskriver borgerens ønsker, drømme og håb.

Du skal henvises til bostøtten

Støtten gives i borgerens eget hjem og kræver henvisning.

Personalet

Personalet består af pædagoger, socialrådgivere eller ergoterapeuter.

Lovgivning

Støtten gives efter servicelovens § 85.

Du kan få hjælp og støtte i egen bolig, hvis du har udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse.

Vi støtter dig i at få færdigheder, så du kan leve et ligeværdigt liv sammen med andre.

I din handleplan sætter vi mål for den pædagogiske indsats.

Følgerne efter en hjerneskade kan give dig problemer med hukommelse, koncentrationsevne, initiativ, planlægning og struktur i hverdagen. Vi giver dig pædagogisk støtte i dit hjem.

Vi hjælper dig med det, du har fået svært ved som følge af hjerneskade, både det fysiske, det psykiske, sociale og praktiske. Sammen med dig finder vi nye måder at løse hverdagens, arbejdslivets og fritidslivets opgaver og aktiviteter.

Har du et hørehandicap kan du få støtte til at skabe en tilværelse på dine præmisser og til at bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

Vores hjælp omfatter hjælp til at:

 • udvikle og vedligeholde færdigheder
 • opnå livskvalitet og en selvstændig tilværelse
 • deltage i samfundets almindelige tilbud.

Bostøtten bevilliges ud fra en helhedsvurdering af borgerens samlede situation. Støtten tilrettelægges med udgangspunkt i en helhedsplan og sammen med borgeren. I en delhandleplan beskrives målene for den pædagogiske indsats.

Vi tilpasser antallet af pladser til behovet for bostøtte. Personalet er pædagogisk uddannet.

Støtten gives efter servicelovens § 85, handleplanen udarbejdes efter servicelovens § 141.

Vi bevilliger bostøtte og individuel bostøtte ud fra en samlet, individuel og konkret vurdering af din situation.

Bostøtte til voksne med handicap gives som et planlagt pædagogisk forløb i form af personlig støtte, optræning og hjælp til udvikling af dine færdigheder. Bostøtten gives sammen med andre tilbud som fx hjemmepleje, mentorordning eller ledsageordning.

Vi inddrager dig i udredningen og i tilrettelæggelsen.

Vi bestræber os på at holde sagsbehandlingstiden under fire måneder i mindst 90 procent af sagerne fra ansøgning til beslutning.

Bostøtte til voksne med handicap er inddelt i fire kategorier. De er alle fleksible i forhold til det behov, du har.

1: Let støtte

Det kan blandt andet være bostøtte på hverdage og i dagtimerne i form af telefonisk kontakt i dagtimerne eller et besøg om ugen eller deltagelse i en fællesaktivitet (klubtilbud, madklub, samtaler).

Det kan være et fleksibelt samværstilbud for dig, som i dag er så velfungerende, at du gennem et særligt tilrettelagt undervisningsforløb lærer selv at kunne tage kontakt til de handicaptilbud, som kan hjælpe dig, når det er nødvendigt.

Det kan også være efterværn til dig, der har været i bostøtteforløb og skal til at klare dig selv. Det vil typisk være telefonisk kontakt, men kan også være faste aftaler to til fire gange om måneden.


2: Mindre omfattende støtte

Som udgangspunkt gives bostøtten på hverdage og i dagtimerne, i særlige tilfælde kan du få det på andre tidspunkter. Som udgangspunktet giver vi én ugentlig planlagt, personlig kontakt, eventuelt suppleret med telefonisk kontakt efter behov i dagtimerne. Kontakten kan foregå i dit hjem og/eller i forbindelse med klubaktiviteter eller gruppeaktiviteter.

Vi kan eventuelt også koordinere en tværfaglig indsats.


3: Omfattende støtte

Det kan blandt andet være planlagt støtte flere gange ugentlig i form af hjemmebesøg og telefonisk kontakt i hverdage og i dagtimerne. Har du brug for støtte om aftenen, kan du som udgangspunkt kun få det i form af telefonisk kontakt.

Eventuelt kan vi have samtaler med pårørende og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.


4: Meget omfattende støtte

Støtten vil ofte være en forudsætning for, at du kan have en tilværelse i egen bolig. Derfor vil der oftest være flere besøg om ugen.

Støtten kan gives alle ugens hverdage, og efter særlige aftale i weekenden. Støtten kan gives i form af hjemmebesøg og telefonisk kontakt.

Eventuelt kan vi have samtaler i betydeligt omfang med pårørende og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.