Vi støtter beboerne i at håndtere de fysiske, psykiske, sociale og praktiske udfordringer, der er som følge af hjerneskaden. Vores støtte til praktiske opgaver har det formål, at borgerne på sigt kan løse dem selvstændigt. Målet er, at borgerne finder brugbare metoder til at håndtere hverdagens, arbejdslivets og fritidslivets udfordringer.

Vores kerneydelse omfatter:

  • Individuel støtte i eget hjem med fokus på den enkeltes behov
  • Koordinerende, tværfaglig indsats mellem diverse samarbejdspartnere
  • Understøttelse af den enkelte borgers sociale relationer til netværk og pårørende
  • Understøttelse af borgernes aktive deltage og inklusion i samfundet.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel handleplan, der typisk indeholder en beskrivelse af borgerens håb, ønsker og drømme. Ud fra disse, udarbejder borger og personale realistiske delmål for indsatsen.

Boligerne

Vi har 7 toværelses boliger fordelt på to opgange. Derudover er der en fælles toværelses lejlighed med personalerum og fællesrum.

Personalet

Personalet består af hjemmevejledere, der er uddannet som pædagoger, socialrådgivere eller ergoterapeut. Vi tilstræber, at personalet også er uddannet inden for neuropædagogik.

Personaledækningen justeres efter behov, men som udgangspunkt er der personale mandag - fredag klokken 7-21, lørdag - søndag og helligdage klokken 11-20.

Lovgrundlag

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter servicelovens § 85