Aarhus Kommune giver økonomisk støtte i form af plejevederlag, så døende borgere kan blive passet i eget hjem af pårørende eller andre nærtstående. Det er Administrativ Service, der vurderer, om du kan få plejevederlag.

 • Du kan få udbetalt plejevederlag, hvis du opfylder betingelserne for at passe en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem
 • Der er ikke et krav, at du er beslægtet med den døende, eller at I har haft fælles bopæl forud for plejeforholdets etablering
 • Det betyder heller ikke noget, om den døende passes i sit eget hjem eller i dit hjem
 • Hvis du er lønmodtager, har du ret til fravær fra arbejdet i den tid, du modtager plejevederlag
Du og den døende skal være enige om, og skriftligt acceptere, at der etableres et plejeforhold i eget hjem.
 • For den døende skal en læge fastslå, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid, oftest 2–6 måneder. Der er dog ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse
 • Den døende skal være plejekrævende
 • Det skal være forsvarligt og muligt, at den døende passes i hjemmet
 • Den døende må ikke være indlagt på hospital eller bo på hospice, plejehjem, i plejebolig eller lignende, hvor plejen varetages af tilknyttet døgnpersonale

Der gælder særlige regler, hvis den døende og/eller du bor i udlandet.

Alderdomssvækkelse giver ikke ret til plejevederlag.

Dine evt. udgifter i tilknytning til plejeopgaven, f.eks. kørsel, dækkes ikke.

 • Du skal være hos den døende i de timer du får udbetalt plejevederlag for.
 • Overordnet er din opgave at forbedre den døendes livskvalitet gennem omsorg og lindring.
 • Plejeorlov er et nært samarbejde mellem den døende og plejeren. Desuden bør der etableres samarbejde med den praktiserende læge, og kommunens tilbud.
 • Det kan være en stor fysisk og psykisk belastende opgave at passe en døende. Det vil være en stor hjælp for dig, at du orienterer dig om den døendes sygdom og det forventede forløb.

De gratis kommunale tilbud om pleje, praktisk hjælp, hjælpemidler osv. gælder stadig, selv om der er bevilget plejeorlov.

Det betyder, at den hjælp, der allerede er bevilget, fortsætter, ligesom det er muligt at søge yderligere hjælp, f.eks. hjælpemidler, pleje, praktisk hjælp osv.

På visse betingelser, hvis det ikke dækkes på anden vis, kan der ydes hjælp til sygeplejeartikler o.lign. Formålet er at sikre, at døende, som ønsker at blive passet i hjemmet, ikke påføres udgifter til sygeplejeartikler og lignende, som de ikke ville have haft under indlæggelse på sygehuset.

Hjælp til medicin kan søges hos den behandlende læge, og ydes efter Sundhedsloven.

 • Du kan få plejeorlov på deltid 
 • Plejeorloven kan deles mellem flere, hvis betingelserne er opfyldt

Du skal ansøge om plejeorlov hos den kommune, hvor plejen skal finde sted.

I Aarhus Kommune kan plejeorloven træde i kraft fra dato for din første henvendelse, hvis terminalerklæringen er udstedt.

 • Du skal ansøge om plejeorlov på blanketten ”Ansøgning om plejevederlag efter Servicelovens § 119”.

Denne finder du på nedenstående link:

Ansøgning om plejevederlag efter Servicelovens § 119

 • Desuden skal der foreligge en terminalerklæring fra den hospitalsafdeling, hvor den døende har været i behandling. Eller fra den døendes praktiserende læge, hvis den døende ikke har været i hospitalsbehandling.
 • I terminalerklæringen skal der være angivet, at terminalfasen er indtrådt, at behandling med helbredende sigte anses for udsigtsløs, at levetiden forventes at være kort samt den sygdoms diagnose som den døende har.
 • Hvis du er lønmodtager skal din arbejdsgiver skriftligt acceptere dit fravær. Accepten skal vedlægges ansøgningen.
 • Hvis du er lønmodtager skal du vedlægge dine seneste tre måneders lønsedler.
 • Hvis du er selvstændig, skal du vedlægge den seneste årsopgørelse.
 • Hvis du er pensionist, efterlønner, SU modtager eller modtager andre offentlige forsørgelsesydelser skal din ansøgning vedlægges pensionsmeddelelse/udbetalingsmeddelelse fra de seneste tre måneder.

Vær opmærksom på, at dine andre offentlige forsørgelsesydelser inkl. evt. boligydelse bortfalder ved udbetaling af plejevederlag.

Ansøgningen og de øvrige dokumenter skal sendes til Administrativ Service, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. 

eller via ”Kontakt os” øverst på siden og derefter ”Skriv sikkert til os”

Der kan ikke søges plejeorlov med tilbagevirkende kraft.

Plejeorloven kan tidligst træde i kraft på datoen for terminalerklæringen.

 • Når Administrativ Service har modtaget din ansøgning og alle de nødvendige dokumenter, vil vi vurdere om du er berettiget til at modtage plejevederlag og om du kan løfte opgaven
 • I løbet af 3 arbejdsdage vil der blive truffet en afgørelse
 • Afgørelsen sendes til din digitale postkasse
 • Hvis du er fritaget for at modtage digital post, sendes bevillingen til dig pr. brevpost, som du modtager op til 7 kalenderdage senere
 • Hvis du er berettiget til plejevederlag, får du bevillingen fra den kommune, hvor plejen skal finde sted
 • Kommunen udbetaler plejevederlaget, bagud, til din NemKonto senest den 17. i den efterfølgende måned, og sender en udbetalingsmeddelelse til din e-boks
 • Hvis din arbejdsgiver betaler fuld løn til dig under plejeorloven, modtager du din løn som sædvanligt, mens vi udbetaler plejevederlaget til din arbejdsgiver
 • Hvis du er lønmodtager eller selvstændig, udregnes plejevederlaget på baggrund af gennemsnittet for din lønindtægt i de seneste 3 måneder. Dog kan der maksimalt udbetales kr. 28.990,00 pr. måned (2021)
 • Du kan dog også vælge at få udbetalt basisbeløbet, som er angivet nedenstående
 • Plejevederlaget kan ikke overstige den hidtidige indtægt
 • Hvis du er pensionist, efterlønner, SU-modtager eller modtager andre offentlige forsørgelsesydelser, får du basisbeløbet på kr. 16.440,00 pr. måned (2021). Ved udbetaling af plejevederlag bortfalder dine andre offentlige forsørgelsesydelser inkl. evt. boligydelse
 • Plejevederlaget beregnes bagud ud fra det faktiske antal plejeorlovsdage
 • Plejevederlaget er et bruttobeløb. Der skal betales A-skat og arbejdsmarkedsbidrag mv. af beløbet
 • Da der ikke er tale om et ansættelsesforhold, optjener du ikke feriepenge og pension i plejeorlovsperioden
 • Aarhus Kommune kan ikke betragtes som almindelig arbejdsgiver i fagretslig forstand. Dette betyder, at du ikke er dækket af arbejdsskadelovens bestemmelser. Du opfordres derfor til at undersøge mulighederne for selv at tegne forsikringer
 • Hvis du har plejeorlov på deltid, bliver plejevederlaget beregnet forholdsmæssigt
 • Hvis du deler plejeorloven med andre, kan det samlede plejevederlag ikke overstige det maksimale beløb
 • Satserne for plejevederlag gælder for et kalenderår af gangen

Ja, du eller den døende kan til enhver tid og uden varsel afbryde plejeforholdet. Kontakt Administrativ Service.

 • Ja. Hvis den døende får varigt ophold i plejebolig, på hospital eller på hospice, afsluttes plejeorloven efter 2 dage
 • Hvis den døende indlægges på hospital i mere end 7 dage, skal du kontakte Administrativ Service, som vurderer formålet med indlæggelsen. Vurderingen kan resultere i at plejeforholdet ophører
 • Efter dødsfaldet har du ret, men ikke pligt, til at holde orlov i op til 14 dage efter dødsfaldet, med fortsat udbetaling af plejevederlaget
 • I alle tilfælde har du pligt til at informere Administrativ Service
 • Endelig har Administrativ Service som bevilgende myndighed mulighed for at afbryde udbetaling af plejevederlaget, hvis pleje i hjemmet ikke mere anses for hensigtsmæssigt
 • Du kan ikke afholde ferie under plejeorloven
 • Har du brug for at holde ferie, skal du give besked til Administrativ Service på telefon 87 13 16 00, og orloven bliver sat på pause

Ja, du har pligt til at oplyse Administrativ Service om ændringer, som har betydning for udbetaling af plejevederlaget. F.eks. ændringer i den døendes situation, ophold på hospital, hospice, plejebolig, el. lign.

Ja. Du kan klage både skriftligt og mundtligt, til:

Administrativ Service, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. 

eller via ”Kontakt os” øverst på siden og derefter ”Skriv sikkert til os”

Vi skal modtage din klage inden 4 uger, fra du har modtaget vores afgørelse.

Når vi har modtaget din klage, vil vi indenfor 4 uger se på din sag igen, og du vil høre fra os.

Hvis vi ikke ændrer på vores afgørelse, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen er landets øverste klageinstans på velfærdsområdet.

Plejeorlov bevilges efter Servicelovens § 119 – 121.