For at få bevilget orlov til at passe din nærtstående, skal din nærtstående: 

 • have en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende, kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse.
 • ikke bo i plejebolig, botilbud eller lignende, hvor plejen varetages af døgnpersonale.
 • have et plejebehov der svarer til et fuldtidsarbejde eller alternativt et døgnophold uden for hjemmet.

Derudover må der ikke være afgørende hensyn, der taler imod, at den der ansættes, passer den handicappede eller syge. Begge parter skal være enige om at etablere en pasningsordning.

Du kan finde ansøgningsskemaet her:

 • Vi træffer en afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af din situation.
 • I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere en ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning.
 • Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.
 • De oplysninger du giver os, vil blive gemt elektronisk.
 • Du skal ansøge om orlov til at passe din nærtstående digitalt
 • Send en mail med begrundelse for ansøgningen til Sundhed og Omsorgslinjen, se kontaktoplysninger her på siden. Din ansøgning bliver videreformidlet til dit lokalområde 
 • Nærtstående fx ægtefælle, samlever, barn eller forælder
 • Du skal være tilknyttet arbejdsmarkedet
 • Du skal være indstillet på at have fælles bopæl med den handicappede eller syge i dennes hjem eller at bo meget tæt på den handicappede eller syge under ansættelsen
 • Som ansøger skal du senest seks uger før orloven give din arbejdsgiver besked om orloven
 • Hvis orlovsperioden ophører inden den aftalte tid, skal du give din arbejdsgiver besked senest fire uger før orlovsperioden ophører
 • Den ansatte aflønnes månedligt med et takstreguleret beløb på 24.115 kr. per måned (2021). Af dette beløb skal der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag mv. Der er ikke mulighed for forhøjelse af beløbet. Du bliver ansat på almindelige overenskomstvilkår af kommunen.
 • Ansættelsen kan vare op til seks måneder. Der er mulighed for forlængelse op til tre måneder, hvis særlige forhold taler for det. Orlovsperioden kan maksimalt strække sig over ni måneder.
 • Orlovsperioden kan opdeles i flere perioder af hele måneders varighed, og flere personer kan deles om pasningen. Pasningen kan deles op i kortere perioder end en måned, hvis arbejdsgiveren er indforstået med det.
 • Den handicappede eller syge kan passes under ordningen mere end én gang over et livsforløb. Det forudsætter, at der tilstøder den handicappede eller syge en anden betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller en anden indgribende lidelse.