Vejen til sikker drift

Du kan selv gøre meget for at være godt kørende og undgå problemer med dit køretøj.

Du bør f.eks. altid sikre, at der er luft nok i dækkene. Hvis du kører med for lidt luft, vil hastigheden nedsættes og dit køretøj kan ikke køre så langt.

Du skal huske, at oplade dit køretøj, når det ikke er i brug. Vi anbefaler, at du oplader det efter forhandlerens anvisninger, da det sikrer en længere levetid af batterierne.

Dæk og slanger skal udskiftes efter behov. Du skal selv betale for udskiftning af dæk og slanger én gang årligt. Hvis du får brug for flere udskiftninger, kan du søge om hjælp hertil.

Du skal huske at rette henvendelse til kommunen, inden du foretager udskiftning, og sende dokumentation for, at du har betalt den første årlige udskiftning. Kommunen giver normalt ikke hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger om hjælp.

Du skal selv betale udgifter, der skyldes køretøjets brug f.eks. rengøring, service og vedligeholdelse. Kommunen betaler udgifter til batterier, hvis de ikke kan købes i almindelig handel, eller hvis det kræver særlig ekspertise at udskifte dem.

Husk at:

 • Oplade dit køretøj når det ikke er i brug.
 • Tjekke om der er luft nok i dækkene.
 • Skifte dæk og slanger i tide.
 • Holde dit køretøj rent.

Brug og opbevaring

Du skal passe på køretøjet, som var det dit eget.

Du må gerne dyrke sport med dit køretøj, men du skal naturligvis behandle det ordentligt - også i kampens hede. Hvis du har mange og hyppige skader på dit køretøj, vil kommunen sammen med dig se på, om du har det rigtige køretøj.

Vidste du, at ved hårdt brug af køretøjet må du forvente:

 • Større og hurtigere slidtage
 • Flere reparationer
 • Hyppigere udskiftning
 • Ventetid i forbindelse med udskiftning og reparationer

Reparationer

Kommunen betaler udgifterne til de nødvendige reparationer af kørestolen/køretøjet.

Du skal huske at søge kommunen om hjælp til udgiften, inden du får kørestolen/køretøjet repareret. Kommunen dækker normalt ikke udgifter til reparationer, du har bestilt, inden du søger kommunen om hjælp.

Hvis køretøjet skal repareres, fordi du har håndteret køretøjet uforsvarligt eller har handlet skødesløst, kan kommunen kræve erstatning af dig for udgifterne til reparationerne.

Forsikring

Køretøjet er som udgangspunkt omfattet af din almindelige inboforsikring, men du meddele dit forsikringsselskab, at du har fået et køretøj.

Hvis dit køretøj går i stykker eller bliver stjålet, skal du kontakte dit eller skadevolders forsikringsselskab, for at se om du kan få dækket skaden.

Hvis dit køretøj bliver stjålet, er det vigtigt, at du også anmelder det til politiet.

Ha´ styr på din rejse:

Hvis du skal ud at rejse med dit køretøj, kan vi anbefale, at du forinden tager kontakt til dit forsikringsselskab og får afklaret, hvordan køretøjet er forsikret under rejsen med tog, fly osv.

Lovgivning

En kørestol er bevilget efter servicelovens § 112.

§ 112: Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Denne vejledning gælder for el-køretøjer der er bevilget efter servicelovens § 113, stk. 5. Du kan se af din afgørelse, om dit el-køretøj er bevilget efter denne bestemmelse.

§ 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.

Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.

Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter.

Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.