Undervisning kan være et godt redskab til at lære nyt og komme videre personligt, socialt og fagligt.

Formålet er at give dig redskaber, færdigheder og viden, som kan være en hjælp til at mestre de problemer, der følger med at være psykisk sårbar. Det kan gøre det lettere og sjovere at være sammen med andre mennesker og åbne muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet, enten gennem uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Du kan bruge undervisningen til at blive klogere på dig selv. Det kan gøre dig bedre til at håndtere en hverdag med psykiske problemer. Du skal være indstillet på at arbejde målrettet med dig selv og dele personlige udfordringer og strategier med undervisere og medkursister. Holdene er på ca. otte kursister og en eller to undervisere.

Sådan får du adgang til tilbuddene

Hvis du vil starte i et af forløbene, så ring på telefon 41 85 85 42 og aftal tid til en visitationssamtale.

Hvis du vil vide mere eller have en rundvisning, så ring på telefon 86 20 79 79.

Lovgrundlag

Tilbuddene drives i henhold til Lov om kompenserende specialundervisning for voksne og er en del af Center for Dagområdet i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne.

 

Vi tilbyder en række kurser til dig, der er fyldt 18 år og har en ADHD- eller ADD-diagnose, er pårørende eller bare er interesseret.

Vores kurser bygger på en tilgang, hvor vi, med udgangspunkt i den nyeste viden og deltagernes personlige erfaringer, forsøger at undersøge, hvad det betyder for den enkelte at have en ADHD- eller ADD-diagnose.

Vores tilgang binder sig ikke til en bestemt forståelse af ADHD - vi forsøger at give kursusdeltagerne mulighed for at undersøge og reflektere over, hvilke særlige udfordringer ADHD-diagnosen kan give i hverdagen og hvad det kan betyde for selvforståelse.

Det overordnede formål med kurserne er, at deltagerne får mere energi og overskud i hverdagen, så de i højere grad kan finde en meningsfuld plads i livet med fx arbejde, uddannelse eller privatliv.

På alle kurserne arbejder vi med to spor:

 1. Det første spor handler om erkendelse og accept af de udfordringer man møder i hverdagen. Når man har fået stillet en ADHD-diagnose er der ofte behov for en ny-orientering i forhold til, hvordan man lever sit liv uanset om det handler om arbejde, uddannelse eller privatliv. Der kan være behov for at tænke anderledes om sig selv og træffe nye valg i livet.
 2. Det andet spor handler om at udvikle og afprøve konkrete redskaber og strategier til brug i hverdagen i forhold til at håndtere de udfordringer man møder. Disse redskaber og strategier vil ofte være meget personlige og kan tit være anderledes end dem andre benytter.
  På alle kurserne arbejder vi med begge spor, men med forskellige perspektiver og forskellig intensitet.

 

Det koster ikke noget at deltage på kurserne, hvis du bor i Aarhus kommune. 

Mere info

Hvis du vil have mere information om kurserne, er du velkommen til at kontakte os.

Helle Holmen, telefon 51 25 83 42, e-mail: hho@aarhus.dk
Jens Brejnrod, telefon 21 35 86 96, e-mail: jre@aarhus.dk

ADHD Intensiv

ADHD Basis

ADHD Bostøtte

ADHD Intro

ADHD Partnerkursus

 

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, fyldt 18 år og gerne vil afdække dine ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet eller skal ud i praktik.

På kurset får du en øget bevidsthed om de ressourcer, du har, som du kan trække på i praktik eller job og uddannelse. Du får øget bevidsthed om, hvilke barrierer du har i forhold til arbejdssamværet samt viden om, hvad der skal til for at du kan være på en arbejdsplads eller uddannelse.


Tilbuddets indhold

Kurset varer 14 uger, fra den 5. september til den 12. december og foregår som holdundervisning med 3 lektioner én gang om ugen. Der er mulighed for at starte med få timer og for at øge antallet af timer fordelt over flere dage.

De første 6 mødegange fastlægger underviserne programmet ud fra kursisternes forudsætninger og interesser. Derefter er der nogle gange, som vi planlægger i fællesskab, bl.a. ud fra følgende mulige emner:

 • Hjernetræning, læringsstile, intelligenser, særligt sensitive
 • Egne ressourcer, personlig medicin, sociale færdigheder, triggere
 • Stresshåndtering, konflikthåndtering, søvn.

De sidste gange laver vi en plan for, hvad der skal til, for at du kan være i praktik.

Vi slutter kurset af med at lave en beskrivelse af, hvad der skal til, for at du kan være på en arbejdsplads. Du får også et officielt bevis på dine færdigheder, et såkaldt OCN-bevis.

Dine færdigheder træner du inden for denne praktiske ramme:

 • Køkken
 • Tekstil
 • Kontor
 • Ufaglært forefaldende arbejde.

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 

Et kursus til dig, der er psykisk sårbar, fyldt 18 år og har brug for at styrke nogle færdigheder for at mestre dit liv.

På kurset får du nogle grundlæggende indsigter, færdigheder og strategier, som du kan bruge i din hverdag, og som styrker din robusthed. Du skal være indstillet på at deltage aktivt og mellem undervisningsgangene afprøve og træne det, du lærer på kurset og indarbejde det i din hverdag. Ved kursets afslutning skal du gerne have afprøvet nogle overskuelige livstilsændringer, der kan støtte din trivsel. Det kan fx være at komme i bedre form eller at spise sundere.

Din livsstil afspejler sig i den energi, du har til rådighed. Vi ser på betydningen af motion, kostens sammensætning og søvnvaner. Du kommer til at arbejde med din selvforståelse og med at omsætte den til færdigheder, der kan støtte dig i dit hverdagsliv og i dit samspil med andre.


Tilbuddets indhold

Vi bruger flere forskellige undervisningsmetoder hver gang. Vi veksler mellem mundtlige oplæg fra underviserne, tv-klip og praktiske øvelser, som lægger op til refleksion, dialog og afprøvning. Nogle gange tager vi uden for skolen.

Overskrifter fra undervisningen:

 • Personligt energiregnskab.
 • Komfortzone og skridtet videre.
 • Hjernen og de forudsætninger, muligheder og begrænsninger den giver os som mennesker. Noget om, hvordan vi kan udvikle vores hjerne.
 • En medfølelsesfokuseret tilgang: Hvordan du kan få frigjort energi ved at lære at være mere omsorgsfuld over for dig selv.
 • Nærvær i nuet. Viden om - og træning i at være tilstede i nuet.
 • Accept og dine værdier som menneske. Hvilket liv vil du gerne leve? Og hvordan kommer du tættere på det gennem de valg, du træffer? Herunder: Hvad er vigtigt for dig som menneske?
 • Robusthed. Hvordan kan man undgå at komme i sine følelsers vold.
 • Grænsesætning.


Evaluering og dokumentation

Som en del af undervisningen arbejder du med dine egne mål for kurset. Undervejs og sidst i kurset evaluerer du målene og dit udbytte, bl.a. i en individuel samtale med underviserne. Det munder ud i en plan, der beskriver dine ressourcer i forhold til dine mål på kurset og det, du fortsat vil arbejde hen imod.

 

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, fyldt 18 år og gerne vil kunne bruge skriften og det kreative udtryk til at udforske de muligheder og barrierer, du har i dig. Kurset er både for nybegyndere og dig, der allerede er i gang.

Kreativ og terapeutisk skrivning kan være en vej til større selvindsigt, personlig styrkelse og livsglæde. Undersøgelser viser, at vi, ved at skrive om vores inderste tanker og følelser, kan styrke både kreativitet og hukommelse og vores psykiske og fysiske helbred og robusthed. Bl.a. har det vist sig at være et godt redskab i forhold til angst og depression.

På kurset undersøger du, hvordan du kan bruge skrivningen til at blive klogere på dig selv og din indre ”bagage”, og hvordan dine drømme og ressourcer kan blive en del af vejen videre.

Du skal have vilje og lyst til at sætte ord på problemer og glæder og ny erkendelse. Du skal være indstillet på at dele dine resultater og personlige overvejelser med de andre på holdet og, så vidt muligt, selv at skrive videre fra gang til gang.

Målet er, at du kan bruge det, du får med dig, til at:

 • Få den kreative proces og fordybelse ind i din hverdag.
 • Blive klogere på dig selv og få en klarere følelse af mål og mening med dit liv.
 • Afdække det psykisk svære, bearbejde tanker og situationer og finde løsninger.
 • Styrke dit selvværd og mærke glæden ved at skabe noget og dele det med andre.

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 


Tilbuddets indhold

Hovedvægten ligger på at skrive. Derudover inddrager vi andre kreative udtryk som at tegne og male, og vi skyder genvej gennem sanserne til de følelser, der (endnu) ikke har sprog. Vi kan bl.a. arbejde med digte og små fortællinger, livshistorier og dagbog, collage, tegning og andre billedudtryk.

Du får redskaber og inspiration til f.eks. at:

 • Bruge skrivning og andre kreative udtryk til selvindsigt, personlig styrkelse og selvaccept.
 • Finde din egen måde at udtrykke dig på, som kommunikation med både dig selv og andre mennesker.
 • Finde veje til ny erkendelse.

Vi veksler mellem:

 • Øvelser som inspiration og læring, hvor øvelserne fokuserer på den personlige proces. Metoder og virkemidler fra bl.a. skrivningens ”værktøjskasse” inddrages i processen.
 • Samtale om holdets tekster m.m. og det, de sætter i gang.
 • Sanseindtryk fra ture i by og natur (udstillinger, teater, skov m.m.).
 • Eksempler fra litteraturen og billedkunsten m.m.
 • Teori og viden om virkningen af at udtrykke sig kreativt.


Evaluering og dokumentation

Sideløbende med den kreative udfoldelse sætter vi tid af til en slags dagbog, hvor du i ord og billeder reflekterer over din kreative og din personlige udvikling. I slutningen af kurset samler du op på dagbogen og det, du har lavet i forløbet. Du laver din egen plan for, hvad der skal ske efter kurset, og hvordan du vil tage din nye indsigt og kunnen med dig videre i dit liv. Som en del af dine refleksioner evaluerer du undervejs og sidst i kurset i samtaler med underviserne.

Introkurset er for dig, der overvejer at følge Selvindsigt og Recovery i næste sæson.

Du kommer igennem nogle af øvelserne fra dette kursus, og du afprøver måden at arbejde på.

Selvindsigt og Recovery henvender sig til dig, som:

 •  Ønsker en større selvindsigt for bedre at kunne tage hånd om dit eget liv.
 • Er parat til at ”se dig selv i øjnene” og stå ved det, du ser i dig selv – på godt og ondt.
 • Er indstillet på at dele dine erfaringer og lytte til andre i samme situation – for at lære af hinanden.
 • Har glæde af at arbejde efter en fast struktur med fastlagte øvelser og en høj grad af skriftlighed.
 • Kan følge undervisning 2 x 3 timer om ugen og afsætte tid til skriftligt hjemmearbejde hver uge.

 

TILBUDDETS INDHOLD

Øvelserne på introkurset er fra Den Personlige Arbejdsbog, som også Selvindsigt og Recovery bygger på. Det er en selvhjælpsbog udviklet af kursister og lærere på CSV-Aarhus, som gør dig klogere på dig selv, dine muligheder og dine udfordringer.

Den Personlige Arbejdsbog stiller skarpt på:
Personlige kvaliteter som livsværdier, netværk og hverdagens gøremål. Triggere, der påvirker og belaster situationer i hverdagen. Indre alarmsignaler, der fortæller, at der er grund til at standse op og passe på sig selv. Undervisningen veksler mellem oplæg og øvelser fra Den Personlige Arbejdsbog og udveksling på holdet.

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, fyldt 18 år og ønsker en større selvindsigt for bedre at kunne tage hånd om dit eget liv. Her kan du blive klogere på dig selv, dine muligheder og dine udfordringer.

På kurset lærer du dig selv bedre at kende, så du kan styrke dine egne ressourcer og din tro på, at forandring er mulig. Til slut udformer du en personlig handleplan, du kan bruge efter kurset.

Du skal være vant til at "se dig selv i øjnene" og dele dine erfaringer med andre i samme situation, så I kan lære af hinanden. Du skal være glad for at arbejde efter en fast struktur med fastlagte øvelser og en høj grad af skriftlighed, og så skal du kunne følge undervisningen 2 x 3 timer om ugen og afsætte tid til hjemmearbejde hver uge.


Tilbuddets indhold

Undervisningen er bygget op omkring Den Personlige Arbejdsbog, som er en selvhjælpsbog udviklet af kursister og lærere. Bogen sætter både fokus på de positive selvbillede, på det, der er svært i dagligdagen og på handlemuligheder. Du kan låne bogen under kurset eller købe den.

Nogle af gangene bruger vi på at være sammen om andre emner og aktiviteter, som gør os godt. Det planlægger vi sammen på holdet og med afsæt i deltagernes egen recovery-proces.

Undervisningen veksler mellem individuelle overvejelser, udveksling på holdet, oplæg m.m., og der er hjemmearbejde til hver uge. Undervejs kan du inddrage en ”hjælper”, som du kan drøfte øvelserne med og evt. trække på, når handleplanen skal føres ud i livet. Det kan være en bostøtte, en kæreste, ven eller andet.

Inden kursusstart inviterer vi dig til en introduktion/samtale med lærerne for at være sikker på, at det er det rigtige kursus for dig.

Modul 1

 • Om personlige kvaliteter som livsværdier, netværk og hverdagens gøremål.
 • Om de triggere, der påvirker og belaster situationer i hverdagen.
 • Om de indre alarmsignaler, der fortæller, at der er grund til at standse op og passe på sig selv.

Modul 2

 • Personlig handleplan for en situation efter eget valg. F.eks. en plan for hverdagen, en plan for uddannelse eller job eller en kriseplan.
 • Samle op og se fremad og lave en ”værktøjskasse til at have det godt”, som er god at have med sig.

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, fyldt 18 år og synes, at dit liv i for høj grad er præget af negative tanker, som medfører bekymring eller angst.

Vi arbejder med at få dine negative tanker til at påvirke dig mindre, så du i højere grad kan leve det liv, du vil på trods af bekymring eller angst. Du får ny viden på kurset, og vi undersøger, hvad dine tanker hindrer dig i, og hvad du gerne vil lave om på. I undervisningen får du hjælp til at sætte nogle overskuelige og realistiske mål og at finde mulige ændringer, der kan føre dig på vej mod målet.


Tilbuddets indhold

Kurset veksler mellem oplæg fra læreren, dialog og øvelser. Kursisterne udveksler løbende erfaringer og problemstillinger med hinanden. I den sidste lektion går vi i gymnastiksalen og træner afspænding og stressreducerende øvelser.

Mellem undervisningsgangene tilbydes du hjemmearbejde, hvor du afprøver ændringerne. Det hjælper dig til at gøre din nye indsigt til en del af din hverdag. Du er selv med til at formulere hjemmearbejdet.

Der er forskellige tilgange til at ændre på virkningerne af negative tanker.

Her på kurset arbejder vi bl.a. med:

 • Hvorfor er vi så gode til at få negative tanker?
 • Hvad kunne du ønske dig anderledes i dit liv, hvis de negative tanker ikke fyldte så meget?
 • Hvordan tanker og følelser og adfærd påvirker hinanden.
 • Hvordan vi kan adskille os lidt fra vore tanker og følelser.
 • Skallering og distraktionsteknikker.
 • Leveregler og hvordan de påvirker os.
 • De tre følelsesregulerende systemer i hjernen (trusselssystemet, beroligelsessystemet og motivationssystemet).
 • Træning af især beroligelsessystemet.
 • Om accept og livsværdier.
 • Accept af din måde at tænke på, samtidig med at du alligevel foretager dig de ændringer, du ønsker, i dit liv.
 • Lidt om mindfulness.

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, er fyldt 18 år og er interesseret i at undersøge og træne dine kognitive færdigheder som hukommelse, koncentration og læring.

Du kommer igennem en række øvelser på computeren som træner dine kognitive færdigheder. Øvelserne er enkle at gå til, også selvom dit computerkendskab er på begynderniveau.

På kurset får du indblik i:

 • Dine stærke sider inden for hukommelse, koncentration og andre kognitive færdigheder.
 • De måder, du bedst lærer nyt på (læringsstile, forskellige intelligenser m.m.).
 • Strategier og teknikker, som kan hjælpe dig til at løse forskellige opgaver.


Tilbuddets indhold

Hver undervisningsgang indeholder både individuelt og fælles arbejde. I den første del af forløbet kommer du igennem de forskellige opgaver på computeren og får gode råd til at løse opgaverne. Desuden drøfter vi sammen på holdet strategier for, hvordan man kan løse de forskellige opgaver, så du kan finde den måde, der passer dig bedst.

I den anden del af forløbet har du en samtale med underviseren for at afklare, hvad der er vigtigt for netop dig at træne. Det arbejder du med resten af tiden.

Hver kursist låner en computer at lave øvelserne på. I kursusperioden kan du desuden bruge programmet derhjemme, så du har mulighed for at træne mellem undervisningsgangene. Det vil øge dit udbytte af undervisningen.

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, er fyldt 18 år og ønsker at blive bedre til at begå dig sammen med andre. Måske for at komme i gang med en uddannelse, et job eller en fritidsbeskæftigelse. Måske for at kunne føle dig bedre tilpas i samværet med familie, venner og omgangskreds.

Kurset forudsætter, at du har en nysgerrighed på, hvad der rører sig i verden omkring dig, både i din egen og i andres verden, i det danske samfund og i den globale verden, vi er en del af.

Målet er, at du:

 • I et aktivt fællesskab bliver opdateret på, hvad der sker i samfundet lige nu.
 • Får en større selvsikkerhed i samtalen med andre.
 • Bliver klogere på, hvad du selv mener om de emner, der bliver talt om, og at du bliver bedre til at give udtryk for din mening i respekt for andres meninger og holdninger.
 • Får et nuanceret billede af verden og de mennesker, vi er.


Tilbuddets indhold

Holdet fungerer som et trygt øverum, hvor du kan få sat ord på dine tanker og holdninger til de enkelte emner.

Formen er styret samtale og dialog med rum til spontanitet. Du får træning i både at være i fokus og have ordet og i at lytte til andre.

Efter behov kan vi inddrage teori om samtale, kommunikation og kropssprog.

Hver undervisningsgang indeholder:

 • Dagens sang.
 • Runde om, hvad der rører sig i den nære og i den store verden.
 • Samtale om dagens emner med udgangspunkt i aktuelle emner fra den fælles runde.

 

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, er fyldt 18 år og vil have ny viden, selvindsigt og strategier, som kan støtte dig i at udvikle større livsglæde og livskraft i din hverdag.

Kursisterne udveksler løbende erfaringer og problemstillinger med hinanden.

Imellem undervisningsgangene tilbydes du hjemmearbejde, hvor du afprøver ændringerne. Det hjælper dig til at gøre din nye indsigt til en del af din hverdag. Du er selv med til at formulere hjemmearbejdet.

Tilbuddets indhold

Indholdet skifter mellem korte teoretiske oplæg, debat og øvelser fra bl.a. positiv psykologi og mindfulness. Vi inddrager også nyere tilgange fra ”medfølelsesfokuseret tilgang” og ”ACT” (Acceptance and Commitment Therapy) og træner dette i forhold til os selv.

Vægten ligger på forskellige delemner fra gang til gang, fx:

 • Vaner der fremmer livsglæden.
 • Balancen mellem hvad der nærer, og hvad der tærer.
 • Hvad gør dig godt? Og hvordan får du mere af det?
 • De tre følelsesregulerende systemer og hvordan du kan blive mere medfølelesesorienteret i forhold til dig selv.
 • Find sprækkerne i hverdagen, hvor livsglæden kan pible frem.
 • Lær at sige ”pyt”.
 • Lidt om mindfulness og accept.
 • Hvad er vigtigt for dig i dit liv?
 • Aktiviteter, hvor vi i praksis kan afprøve noget af det, vi arbejder med. Det kan være på skolen eller ude i byen.

 

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, er fyldt 18 år og ønsker at træne større nærvær i hverdagen og mere ro i sindet.

På kurset bliver du klogere på, hvordan du kan inddrage mindfulness i hverdagen for at finde større indre ro og balance.

I mindfulness lærer du at komme mere til stede i dig selv, så du ikke bliver så bundet af negative og deprimerende tanker. Du træner dig i at være fuldt til stede i det nu, du er i. For eksempel når du spiser, når du taler med andre, i hverdagslivets aktiviteter og i pauserne.

Vi træner små meditationer og indsigt, så du skal være indstillet på at afprøve meditationsøvelser og andre øvelser, forholde dig til korte oplæg og udveksle erfaringer med de andre på holdet.

Imellem undervisningsgangene har du hjemmearbejde, hvor du afprøver og træner det at være mindfuld. Dette er vigtigt, hvis du ønsker forandringer.

Om mindfulness

Mindfulness er et begreb, som dukker op i mange sammenhænge disse år. I psykiatrien bliver mindfulness i dag brugt sammen med kognitiv behandling og positiv psykologi, især i behandlingen af stress, angst og langvarige depressioner.

Tilbuddets indhold

På kurset veksler vi mellem oplæg fra læreren, dialog og øvelser. Vi afprøver og træner også forskellige meditationer, som er en del af en mindfulnesspraksis.

Vi arbejder med:

 • Begrebet ”mindfulness”.
 • Meditationsøvelser.
 • Begrebet ”accept”.
 • At leve værdibaseret – hvad vil det sige?
 • Dialog og erfaringsudveksling.

 

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 

Hjælp din hjerne til at tænke bedre

Målgruppe

Dette kursus er for dig, der har været ramt at stress, angst, depression eller har en adhd-diagnose, og som oplever at have kognitive vanskeligheder, selvom grundtilstanden er velbehandlet.

De processer og funktioner, der ofte vil være påvirket, er hjernens styringsfunktioner:
opmærksomhed og koncentration, hukommelse, planlægning og overblik.

Du skal som kursist være indstillet på at arbejde og eksperimentere med forskellige redskaber og metoder imellem undervisningsgangene.

Mål for kurset

 • At du bliver klogere på, hvordan din
  tænkehjerne fungerer.
 • At du får indblik i, hvad der fremmer, og hvad
  der bremser de kognitive funktioner.
 • At du kortlægger, hvilken betydning, de
  kognitive vanskeligheder har i netop din
  hverdag.
 • At du afprøver forskellige metoder og
  redskaber til at støtte og aflaste hjernen i dens
  arbejde.
 • At du bliver klogere på dine egne
  ”boostere og bremser”.
 • At du bliver i stand til at identificere dit eget
  “indre kompas”.

Indhold

Gennem undervisningen får du indblik i den
sidste nye viden om, hvordan hjernen arbejder, og
hvad der sker, når de kognitive funktioner er
ramt. Først og fremmest vil vi sammen afprøve
metoder til at træne, støtte og aflaste de kognitive
funktioner.
Udgangspunktet er:
Små ændringer skaber store forandringer!

Form

Vi veksler mellem oplæg fra læreren og fælles
diskussion på holdet ud fra kursisternes egne
erfaringer.
Hver gang arbejder vi med individuelle øvelser
og opgaver til hjemmetræning.
Holdet er tænkt som en øvebane, hvor
deltagerne støtter og inspirerer hinanden. Det
kan være svært selv at holde ved, når nye ting
skal indarbejdes. Her kan det være en stor
hjælp med en feedback-gruppe, der støtter,
opmuntrer og deler erfaringer.

Praktisk information

En underviser og højst seks kursister.
Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 

For dig, der gerne vil vide noget om angst og de forskellige angsttilstande.

På dette kursus gennemgår vi de forskellige former som angsttilstande kan have. Vi vil også komme ind på, hvilke behandlingsformer og tilgange der findes.
Hver gang vil vi desuden inddrage nogle overkommelige angstreducerende værktøjer og øvelser, du kan omsætte i praksis i din hverdag, hvis du har lyst.

Tilbuddets indhold

Vi veksler mellem oplæg fra læreren og udveksling af erfaringer og problemstillinger, som vi kender på holdet.

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 

Kurset henvender sig til dig, som har svært ved at passe din ungdomsuddannelse på grund af psykisk sårbarhed.

På kurset vil vi arbejde på at styrke din robusthed i forhold til at kunne passe og gennemføre dit studie. Undervisningens indhold vil blive tilrettelagt i samarbejde med deltagerne. Det betyder, at vi kommer til at arbejde med netop det, som er relevant for dig og gruppen.

Indholdet på kurset kan være:

 • Hvordan opbygger jeg en større psykisk robusthed?
 • Hvordan får jeg et stabilt fremmøde? og hvordan træner jeg min døgnrytme?
 • Hvordan styrker jeg min selvtillid?
 • Hvordan håndterer jeg min angst i forhold til fremlæggelser og eksamen?
 • Hvordan arbejder jeg med stresshåndtering?
 • Hvordan bliver jeg hovedaktør i eget liv ?
 • Hvordan får jeg større bevidsthed om egenomsorg?
 • Hvordan arbejder jeg med lektieplanlægning?

 

TILBUDDETS INDHOLD

Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg, inddragelse af egne erfaringer og forskellige udsendelser og artikler.

Udsagn fra kursister på kurset:

 • “Vi har talt om forskellige redskaber, hvilket har været nyttigt - Det er rart at blive præsenteret for flere forskellige typer, så man kan prøve sig frem og finde det, der virker bedst for én.”
 • “Vi har talt meget om vores egne erfaringer og følelser. Det har været betryggende at vide, at man ikke var alene.”
 • “Vi har snakket med andre som har forståelse for de samme ting, man kan gå igennem en uddannelse og få andres bud på, hvorfor det er svært, og hvad man kan gøre ved det.”
 • “Jeg har fået redskaber til at acceptere mig selv. Nu kan jeg finde positive ting i min hverdag - også de dage som har været grå.”

 

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.