Ankestyrelsen har efter en dom i Østre Landsret d. 4. maj 2018 truffet en principafgørelse (40-18), der ændrer praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge.

Afgørelsen betyder, at Aarhus Kommune ændrer praksis. Derfor kan udbetalingen af sygedagpenge tidligst stoppes fra datoen for kommunens afgørelse. Det vil sige, fra datoen på det brev, hvor kommunen meddeler dig, at den har truffet afgørelse om at stoppe udbetalingen af sygedagpenge. Kommunen kan altså ikke stoppe sygedagpengene fra en dato, der ligger før datoen for kommunes afgørelse, fx på baggrund af indkomne lægeattester, der dokumenterer, at man er klar til raskmelding.

Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge er blevet standset, før du har modtaget en afgørelse, har du derfor mulighed for at få genoptaget din sygedagpengesag.

Genoptagelse af din sag

Aarhus Kommune skal nu tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft.

Genoptagelsen af din sag kan evt. føre til, at du har ret til sygedagpenge ud over det tidspunkt, hvor udbetalingen af dine sygedagpenge blev standset. Kommunens vurdering af din sag kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder fx, hvis du har genoptaget arbejdet eller på anden vis selv har raskmeldt dig.

Du skal selv kontakte Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har ikke mulighed for at finde de sager, som evt. skal genoptages som følge af den ændrede praksis.

Hvis du mener, at din sag om standsning af dine sygedagpenge skal genoptages, eller hvis du har spørgsmål vedrørende din sag, kan du derfor kontakte Aarhus Kommune, Jobcenter Aarhus, Sundhed og Ydelse på tlf. 87 13 41 10 eller på sende en mail med digital post.

Send mail med digital post

Du kan læse mere om Landsretsdommen og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside.

Herunder kan du læses mere om, hvad de forskellige begreber betyder:

Hvad betyder de vigtigste begreber?

Man kan normalt kun modtage sygedagpenge i den periode, man er sygemeldt.

Tilbagevirkende kraft

Tilbagevirkende kraft betyder, at kommunens afgørelse om at standse udbetaling af sygedagpenge havde virkning før den dag, hvor borgeren modtager afgørelsen.

Forældelse

Kommunen skal ved behandling af en sag om genoptagelse tage stilling til spørgsmålet om forældelse. De enkelte månedlige udbetalinger af sygedagpenge forældes løbende efter 3 år. Datoen for Østre Landsrets dom regnes som skæringstidspunkt for afbrydelse af forældelsesfristen.

Det betyder, at krav på sygedagpenge, der kunne have været krævet udbetalt før den 4. maj 2015, som udgangspunkt er forældede, medmindre forældelsesfristen i det konkrete tilfælde har været suspenderet.

Spørgsmål om forældelse afgøres derfor konkret i hver enkelt sag.

Modregning

Kommunen skal tage stilling til, om der skal ske modregning, hvis borgeren har fået udbetalt andre ydelser i den periode, som kravet om efterbetaling handler om.

Man kan ikke få udbetalt to ydelser til forsørgelse på samme tid.