Hjemmetræning kan ikke træde i stedet for skolegang.

Hvem kan hjemmetræne

Du kan have ret til hjemmetræning af dit barn under 18 år, hvis du selv ønsker helt eller delvist at varetage træning af dit barn i stedet for et kommunalt tilbud. Det er en forudsætning, at dit barn på grund af en betydelig og varigt fysisk eller psykisk handicap, har et behov for hjælp eller særlig støtte, og er i målgruppen for et særligt dagtilbud (fx specialbørnehave), særligt klubtilbud eller anden hjælp efter serviceloven eller dagtilbudsloven. Du kan læse mere om processen og hvilke betingelser du skal opfylde i afsnittet "Betingelser for at kunne træne dit barn derhjemme".

Økonomi

Du kan have ret til at få dækket nødvendige træningsudgifter, og få dækket et eventuelt nødvendigt løntab i forbindelse med hjemmetræningen.
 • Dit barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. (Efter vores vurdering.)
 • Dit barn er berettiget til et særligt dagtilbud/er i målgruppen til et specialtilbud. (Jf. Servicelovens § 32. Det er efter vores vurdering.)
 • Hjemmetræningen skal fremme dit barns tarv og trivsel og imødekomme jeres barns behov med afsæt i dit barns alder og udvikling. Det betyder blandt andet, at den valgte træningsmetode skal understøtte dit barns udviklings- og træningsbehov.
 • Ud over at træne har dit barn ret til undervisning (hvis jeres barn er skolebarn), samvær og leg med andre børn samt selvbestemt fritid.
 • Du skal have tilstrækkelige ressourcer til at varetage træningen af dit barn i hjemmet. Vi skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens § 50, hvor vi også vurderer evt. søskendes behov for udvikling og trivsel.
 • Du skal være i stand til at udføre træningen af dit barn. Det betyder, at du selv skal kunne planlægge og udføre den valgte træningsmetode i praksis.
 • Du skal bruge en træningsmetode, der vurderes at være dokumenterbar og egnet i forhold til dit barns nedsatte funktionsevne. Det betyder, at du skal kunne sætte konkrete mål for dit barns træning i hjemmet, og at du selv skal kunne dokumentere effekten af din træning med barnet.
 • Effekten af hjemmetræningen må ikke være mindre, end hvis dit barn havde fået træningen i et særligt dagtilbud.

Hvis du opfylder betingelserne for at træne dit barn derhjemme, skal du gøre følgende:

 • Udfyld en ansøgning om hjemmetræning.
 • Lav en tids- og faseplan.
 • Lav et ugeskema.

Hent de nødvendige dokumenter her på siden under "Download". Du skal sende det hele til Familiecentret, når det er udfyldt.

Du kan få et ABA supervisionsforløb til dig og dit barn, hvis du har fået et hjemmetræningsforløb til dit barn efter Serviceloven.

Hvad betyder ABA?

ABA står for Applied Behavior Analysis. På dansk betyder det anvendt adfærdsanalyse.

Hvad er ABA supervision?

 • Supervision til dig som forælder: Du får supervision fra en supervisor i forhold til de udfordringer, dit barn har, og hvordan du som forældre bedst muligt kan hjælpe dit barn.

 • Observation af dit barn: Supervisoren observerer dit barn for at sikre, at den supervision, du får som forælder, tager udgangspunkt i dit barns dagligdag.

 • Vejledning og sparring til de professionelle omkring dit barn: De professionelle omkring dit barn får vejledning og sparring fra supervisoren, så de får kendskab til dit barn. På den måde bliver det muligt for de professionelle at arbejde med de samme ting i forhold til dit barn, som I arbejder med derhjemme.

Vil du vide mere?

Har dit barn fået bevilget hjemmetræning, eller overvejer du at søge om hjemmetræning til dit barn? Så er du velkommen til at kontakte PPR.

Link til PPR (se under "Kontakt os")

Du kan læse om hjemmetræning i § 32 a, om særlige dagtilbud i § 32 og om den børnefaglige undersøgelse i § 50 i Lov om Social Service (Lovbek. nr. 102 af 29. januar 2018).