Det er dig, som forælder, der har ansvaret for at udføre hjemmetræningen. Populært sagt svarer hjemmetræning til, at I opretter jeres eget lille specialtilbud i hjemmet, hvor I, i forhold til jeres barn, helt eller delvist varetager de opgaver, som personalet i en specialinstitution ellers ville varetage. Der er endda krav om, at I skal kunne varetage disse opgaver på mindst samme niveau som et specialtilbud.

Inden I beslutter at ansøge om hjemmetræning er det vigtigt, at I har forholdt jer til disse spørgsmål:

 • Hvad er jeres overordnede grund til at ville hjemmetræne?
 • Tænker I, at I, igennem hjemmetræning, kan sikre, at træningen af jeres barn vil være mindst lige så god som den jeres barn ville have fået i et særligt dag- eller klubtilbud?
 • Hvilke tanker har I gjort jer omkring organisering af hverdagen og familiens liv som helhed?
 • Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til at tilgodese eventuelle søskendes ønsker og behov?
 • Kan I hente støtte i jeres netværk? (eventuelt hos hvem og til hvad?)
 • Hvilken træningsmetode vil I anvende til jeres barn og hvorfor?

 

For at få bevilget hjemmetræning, skal jeres barn være i målgruppen til et særligt dag- eller klubtilbud.

For at være i målgruppen til et særligt dag- eller klubtilbud, skal jeres barn have et betydeligt og varigt nedsat fysisk og eller psykisk handicap og have et særligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller klubtilbud efter dagtilbudsloven.

Hvis jeres barn er i målgruppen for et særligt dag- eller klubtilbud, har I mulighed for at fravælge dette tilbud, og i stedet ansøge om helt eller delvist at hjemmetræne jeres barn.

Ud over at jeres barn skal være i målgruppen for et særligt dag- eller klubtilbud, er det i øvrigt en betingelse for at hjemmetræne jeres barn, at:

 • Hjemmetræningen fremmer jeres barns tarv og trivsel og imødekommer jeres barns behov i forhold til jeres barns alder og udvikling. Det betyder blandt andet, at den valgte træningsmetode skal understøtte jeres barns udviklings- og træningsbehov. Ud over at træne, har jeres barn ret til undervisning (hvis jeres barn er skolebarn), samvær og leg med andre børn samt selvbestemt fritid.
 • I skal have tilstrækkelige ressourcer til at udføre opgaverne.
 • I skal være i stand til at udføre træningen af jeres barn. Det betyder, at I selv skal kunne planlægge og udføre den valgte træningsmetode i praksis.
 • Den valgte træningsmetode skal være dokumenterbar. Det betyder, at I skal kunne sætte konkrete mål for jeres barns træning i hjemmet og at I selv skal kunne dokumentere effekten af jeres træning.
 • Effekten af hjemmetræningen skal være mindst lige så god som den jeres barn ville have fået i et særligt dag- eller klubtilbud.

I vælger selv, hvilken metode, I vil bruge i hjemmetræningen. Træningsmetoden og målene skal være dokumenterbare så det er muligt at følge op på, om træningen resulterer i den forventede effekt i forhold til jeres barns udvikling.

Vi kan ikke hjælpe med at anbefale metoder.

Hjemmetræningen kan foregå efter evidensbaserede metoder, det vil sige metoder, der almindeligvis anvendes i de offentlige tilbud, eller efter alternative metoder, det vil sige metoder, der traditionelt ikke indgår i de offentlige tilbud. Der kan også være tale om hjemmetræning, der kombinerer evidensbaserede og alternative metoder.

Bemærk: Sundhedsfaglige træningselementer som fx brug af carbogengas, genindånding i refleksposer, respirationsterapi i form af f.eks. CPAP og trykkammerbehandling, som enten er fastlagt som sygehusbehandling eller på anden vis har karakter af specialiseret sundhedsfaglig behandling, kan ikke godkendes som en del af hjemmetræningen (servicelovens § 32 a, stk. 2).

Vi vurderer, om hjemmetræning efter den valgte træningsmetode opfylder jeres barns behov, herunder om træningsmetoden opfylder kravet om dokumenterbarhed.

Hvis I ønsker at skifte træningsmetode, skal det foregå i et tæt samarbejde med os. Årsagen hertil er, at træningsmetoden skal godkendes, så det sikres, at træningen fortsat tilgodeser jeres barns tarv og trivsel og opfylder jeres barns behov.

Hvis I overvejer at hjemmetræne jeres barn, kan I få råd og vejledning om blandt andet hjemmetræning og ansøgningsprocessen ved at kontakte jeres rådgiver i Familiecentret.

En rådgiver, der har hjemmetræning som speciale, vil kontakte jer telefonisk og tage en indledende drøftelse med jer om jeres tanker og muligheder. Rådgiveren vil tilbyde jer en samtale, hvis I ønsker at vide mere om mulighederne for hjemmetræning. Ved samtalen vil rådgiveren give jer yderligere råd og vejledning omkring selve hjemmetræningsforløbet, herunder den forventede sagsbehandlingstid, forventningerne og kravene til jer, når I hjemmetræner jeres barn.

I skal lægge budget for træningen

Som en del af ansøgningen skal I lægge et budget for træningen, her skal det fremgå, hvis I søger om træningsredskaber, hjælpere og supervision til hjemmetræningen. Desuden skal det fremgå, hvis I ansøger om tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræningen samt behovet herfor ud fra jeres arbejdstider.

Når I endeligt har besluttet jer for at ville ansøge om hjemmetræning, kan der være behov for at indhente yderligere oplysninger omkring jeres barns funktionsniveau hos relevante læger/sygehuse, jeres barns institution/skole/SFO og lignende. Disse oplysninger videresender Handicapcentret for Børn til Pædagogisk Afdeling, som skal bruge dem til at vurdere, om jeres barn er omfattet af målgruppen til et særligt dag- og eller klubtilbud. I vil modtage en afgørelse fra Pædagogisk Afdeling om, hvorvidt jeres barn er eller ikke er omfattet af målgruppen jf. servicelovens § 32.

Mål for træningen

Hvis jeres barn er omfattet af målgruppen, vil Pædagogisk Afdeling fastsætte mål for, hvad jeres barn forventes at kunne opnå udviklingsmæssigt, hvis jeres barn skulle gå i et særligt dag- og eller klubtilbud. Det er disse mål, I forventes at skulle arbejde med i hjemmetræningen af jeres barn, så jeres barn vil kunne udvikle sig mindst lige så meget gennem hjemmetræningen, som hvis barnet gik i et særligt dag- og eller klubtilbud.

I en tids- og faseplan skal I dokumentere, hvordan I arbejder med at opnå målene og dokumentere, at der også kan måles en effekt af jeres træning gennem den valgte metode. Familiecentret og Pædagogisk Afdeling vil, i ansøgningsprocessen, give jer råd og vejledning om at udarbejde en tids- og faseplan ved behov.

Det er os, i kommunen, der vurderer, om hjemmetræning efter den valgte træningsmetode opfylder jeres barns behov, herunder om træningsmetoden opfylder kravet om dokumenterbarhed.

Børnefaglig undersøgelse

En rådgiver fra Familiecentret skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse i henhold til servicelovens § 50 i et tæt samarbejde med jer og med inddragelse af jeres barn. Det er en betingelse, at barnets funktionsevne, behov og trivsel, jeres ressourcer og familiens trivsel som helhed er undersøgt og beskrevet. I skal have personlige ressourcer nok til at kunne træne jeres barn og samtidig tage vare på både barnet og evt. søskende.

Jeres barns egne udtryk og ønsker skal medtages i den faglige vurdering, hvor det, så vidt muligt, skal fremgå, hvordan barnet forholder sig til at skulle træne i hjemmet. Vi inddrager barnet ud fra alder, modenhed, funktionsniveau og hensyn til barnet jf. afsnittet om inddragelse af barnet.

Afgørelsesprocessen

Den børnefaglige undersøgelse sendes til partshøring hos jer. I har to uger til at indsende eventuelle kommentarer til undersøgelsen.

Når jeres tids- og faseplan er endeligt udarbejdet og når I har udarbejdet et ugeskema, lavet ansøgningen og vedlagt et budget og kommunen har udarbejdet den børnefaglige undersøgelse samt foretaget vurdering af jeres tids- og faseplan, vil Familiecentret samle alle oplysninger og foretage en vurdering af, om hjemmetræningen vil fremme jeres barns tarv og trivsel og imødekomme jeres barns behov. Der vil blive udarbejdet en indstillingsrapport, som sendes til partshøring hos jer. I har to uger til at indsende eventuelle kommentarer til indstillingsrapporten. Herefter vil indstillingen, med jeres kommentarer, komme på et visitationsmøde, hvor der bliver truffet afgørelse om godkendelse eller ikke-godkendelse af hjemmetræningen. I vil efterfølgende modtage en afgørelse vedlagt klagevejledning.

Jeres barn skal inddrages så vidt, som det er muligt.

Vi vurderer, på baggrund af blandt andet oplysninger fra jer, hvorvidt det kan lade sig gøre. Vurderingen sker ud fra jeres barns alder og modenhed, og hvad der skønnes at være bedst for jeres barn. Jeres barns handicap kan ikke i sig selv begrunde, at barnet ikke skal inddrages eller høres. Der lægges vægt på jeres barns udtryk, også selvom barnet ikke har et verbalt sprog. Det kan fx være gennem leg, observation, tegning eller anden nonverbal aktivitet eller kommunikation.

Jeres rådgiver i Familiecentret vil blandt andet vurdere følgende i forbindelse med planlægningen af inddragelsen af jeres barn:

 • Hvad kan barnet selv udtrykke?
 • Hvor giver det mening at inddrage barnet?
 • I hvilket omfang bør barnet inddrages?
 • Hvordan bør inddragelsen foregå – og hvornår?
 • Hvordan kan en eventuel samtale udføres så skånsomt som muligt med fokus på barnets tarv?
 • Hvem kan barnet have med som eventuel bisidder?
 • Hvordan får barnet besked om beslutninger, der er truffet?

 

På baggrund af oplysninger fra jer, observationer af jeres barn, lægefaglige vurderinger af jeres barn, udtalelser fra jeres barns eventuelle daginstitution/skole/SFO og andre relevante beskrivelser af jeres barns funktionsniveau og behov for særlig støtte, vurderer Pædagogisk Afdeling, om jeres barn er berettiget til et særligt dag- og eller klubtilbud.

Hvis vi vurderer, at jeres barn er berettiget, skal Familiecentret træffe en afgørelse om, hvorvidt I kan få godkendt hjemmetræning til jeres barn. Som led i denne afgørelse, skal Familiecentret, i samarbejde med jer og jeres barn, udarbejde en børnefaglig undersøgelse (§ 50).

En børnefaglig undersøgelse forholder sig til barnets forhold på følgende punkter:

 • Barnets udvikling og adfærd
 • Familieforhold
 • Skoleforhold
 • Sundhedsforhold
 • Fritidsforhold og venskaber
 • Andre relevante forhold.

En børnefaglig undersøgelse må ikke være mere omfattende end nødvendigt i forhold til formålet. Derfor vil undersøgelsen, i forbindelse med en ansøgning om hjemmetræning, primært have fokus på:

 • Barnets forhold, ressourcer og vanskeligheder
 • Forældrenes ressourcer
 • Søskendes forhold
 • Netværk.

Når der træffes afgørelse om bevilling af hjemmetræning, skal der, ifølge loven, lægges afgørende vægt på, om hjemmetræningen vil fremme barnets tarv og trivsel og opfylde barnets behov. Hjemmetræningen skal være bedre eller det samme som hvis barnet fik et særligt dag- og eller klubtilbud. I skal være i stand til at udføre træningen og resultaterne skal kunne dokumenteres.

Det er jeres rådgiver fra Familiecentret, der på baggrund af den børnefaglige undersøgelse samt vurderingen fra Pædagogisk Afdeling, udarbejder en indstillingsrapport med de faglige vurderinger af trænings-metoden samt dokumenterbarheden, barnets behov, tarv og trivsel, jeres ressourcer til at varetage træningen samt familiens og søskendes trivsel. Af indstillingsrapporten vil der fremgå en begrundelse for, hvorvidt jeres ansøgning om hjemmetræning indstilles til godkendelse eller ikke-godkendelse.

Indstillingen sendes til partshøring hos jer. I har to uger til at indsende eventuelle kommentarer til indstillingsrapporten, inden der træffes en afgørelse om godkendelse eller ikke-godkendelse af hjemmetræning af visitationsudvalget (visitationsudvalget består af en afdelingsleder og en fagkonsulent fra Familiecentret).

I vil umiddelbart efter mødet få besked fra jeres rådgiver fra Familiecentret om afgørelsen. Herefter vil I modtage en skriftlig afgørelse fra jeres rådgiver, hvoraf det også fremgår, hvilke øvrige støttemuligheder, der evt. bevilges. Sammen med afgørelsen modtager I en klagevejledning.

Der ligger et tidskrævende og stort arbejde foran jer, når I vil ansøge om og udføre hjemmetræning.

Det skyldes, at der i lovgivningen er høje krav til, hvad hjemmetræningen skal munde ud i, nemlig at jeres barn udvikles mindst lige så godt som, hvis barnet modtog et særligt dag- og eller klubtilbud med specialuddannet personale. For at vi kan bevilge hjemmetræningsforløbet, skal vi altså sikre, at I kan varetage opgaven på lige fod med et specialtilbud. Vi skal også sikre, at der foreligger dokumentation for dette. Alt sammen for at sikre, at jeres barns muligheder for udvikling og vedligeholdelse af færdigheder ikke mindskes, fordi barnet hjemmetrænes.

Det er vores erfaring, at særligt udarbejdelsen af den første tids- og faseplan kan være ressourcekrævende og forbundet med udfordringer for jer som forældre.

Vi har derfor valgt at have særlig fokus på følgende for at hjælpe jer gennem processen bedst muligt:

 • Afklaringen: Når I overvejer, om hjemmetræning er det rigtige valg for jer som familie og for jeres barn, ønsker vi at vejlede jer grundigt, så I kan træffe jeres beslutning på et oplyst grundlag.
 • Systematisk og gennemskuelig sagsbehandling: Når I har besluttet at ansøge om hjemmetræning, ønsker vi at sikre, at samarbejdet mellem de forskellige afdelinger i kommunen og jer er koordineret og struktureret, og at I hele tiden er klar over, hvordan processen kommer til at se ud, og hvor I processen I befinder jer lige nu og hvad næste skridt er.
 • Vejledning undervejs: Undervejs vil I modtage vejledning blandt andet i forhold til de dokumenter I skal udarbejde, herunder tids- og faseplanen.
 • Eksempler: For at understøtte jer bedst muligt igennem ansøgningsprocessen, har vi udarbejdet forskellige dokumenter, som I kan tage udgangspunkt i.
  • Ud over denne vejledning finder I links til eksempler på godkendte tids- og faseplaner, som I kan lade jer inspirere af.
  • Vi har også udarbejdet en oversigt over processen fra ansøgning til opfølgning på hjemmetræning i prosa, hvor I kan se, hvordan en ansøgnings- og opfølgningsproces kan se ud. Her har vi også indsat en tidslinje ud fra de forskellige nedslag i processen.
  • Vi har desuden udarbejdet en tegning som viser jer, hvordan en ansøgnings- og opfølgningsproces kan se ud.

Du kan finde links til eksemplerne under "Download".

Hvis I bliver godkendt til at hjemmetræne jeres barn, har I ret til at få økonomisk støtte til de nødvendige udgifter i forbindelse med træningen.

 • I kan få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 42 og 43 efter de gældende regler herom.
 • Kommunen skal sørge for de nødvendige træningsredskaber, kurser og supervision, hjælpere mv., når I træner jeres barn i hjemmet. Hjælpen kan omfatte både enkeltstående og løbende ydelser til dækning af udgifter til træningsredskaber, kurser og supervision, løn til hjælpere, der medvirker ved træningen med videre. Udgifterne til nødvendige træningsredskaber, kurser og supervision, hjælpere mv. til det enkelte barn må ikke overstige kr. 633.203 årligt (2019-niveau). Hjælpen bevilges på grundlag af dokumenterede udgifter inden for en sammenhængende periode på 12 måneder.

Når træningsredskaber med videre skal være nødvendige, betyder det, at træningen, for at opnå de konkrete mål, ikke kan gennemføres uden særlige træningsredskaber, kurser, hjælpere med videre. Der kan f.eks. ydes hjælp til træningsredskaber i form af f.eks. sliske, bøger, visuelle støtte-redskaber. Du kan også få økonomisk hjælp til supervision fra fagligt relevante personer, hvis supervisionen er nødvendig, for at du kan gennemføre træningen.

Hjælp til udgifter til kosttilskud m.m., der er en del af træningsprogrammet, og som efter en konkret og individuel skønsmæssig vurdering er nødvendigt, for at du kan gennemføre træningen, kan bevilges, hvis det efter en lægelig vurdering er forsvarligt i forhold til barnets tilstand. Der kan kun gives støtte til kurser, der er relevant for træningen, hvis de afholdes her i landet.

En ansøgning om hjemmetræning behandles i et samarbejde mellem Familiecentret i Sociale Forhold og Beskæftigelse og Pædagogisk Afdeling i Børn og Unge.

Under et ansøgningsforløb om hjemmetræning vil jeres kontakt til os primært gå gennem rådgiveren fra Familiecentret, som også har ansvaret for at koordinere forløbet og samarbejdet med Pædagogisk Afdeling. I vil komme til at møde både rådgiveren fra Familiecentret samt samarbejdspartnere fra Pædagogisk Afdeling.

Når I træner jeres barn i hjemmet, er det jeres opgave at opsætte mål for jeres barns træning med udgangspunkt i jeres barns behov og udviklingstrin.

Målene skal afspejle de mål, som Pædagogisk Afdeling har vurderet, at jeres barn ville kunne opnå ved at være i et særligt dag- eller klubtilbud.

Tids- og faseplanen er en tidsplan for jeres formelle træning med jeres barn. Planen beskriver, hvordan I vil træne barnet, hvilke mål, I har med træningen ud fra jeres barns behov og udviklingstrin.
Tids- og faseplanen bruges som dokumentation for, at I når de ønskede effekter med træningen.

Effekten af hjemmetræningen skal være mindst lige så god, som hvis træningen foregik i et særligt dag- eller klubtilbud.

I vil få råd og vejledning til udarbejdelse af en tids- og faseplan af rådgiveren på Familiecentret og af Pædagogisk Afdeling.

Nederst i vejledning under relevante links finder I links til eksempler på tids- og faseplaner samt et tomt skema, som I kan vælge at benytte. I kan også lave jeres eget skema, I skal blot være opmærksomme på, at alle forhold i kommunens skema også indgår i jeres skema.

Ugeskemaet er en oversigt over alle de aktiviteter, jeres barn deltager i, i løbet af en uge. Skemaet dækker også fritidsaktiviteter.

Ugeskemaet skal vise, at jeres barn ud over træningen også har mulighed for samvær med andre børn, selvbestemt fritid, passende mængder pauser i træningen mv.

Under "Download" finder i links til et tomt ugeskema.

Hvis I bliver godkendt til hjemmetræning, følger vi op på hjemmetræningen mindst to gange om året.

Hvis I bliver godkendt til hjemmetræning, følger vi op på hjemmetræningen mindst to gange årligt. Det foregår som et besøg i jeres hjem fra jeres rådgiver fra Familiecentret og en samarbejdspartner fra Pædagogisk Afdeling. Pædagogisk Afdeling står for opfølgning af selve træningen. Familiecentret fører tilsyn med jeres barns trivsel og jeres samlede situation.

Vi tilstræber at foretage opfølgning og tilsyn ved ét og samme besøg.

Inden opfølgningen

Familiecentret vurderer, om der skal indhentes udtalelser fra barnets eventuelle daginstitution/SFO/skole og eller udtalelser vedrørende søskendes trivsel.

14 dage inden tilsyn- og opfølgningsmødet skal I indsende referater fra jeres eventuelle supervisioner.

Under opfølgning

Ved opfølgningen skal I:

 • Vise jeres dokumentation for, at hjemmetræningen har levet op til sit formål. Det vil sige: følger I jeres plan for træningen og udvikler jeres barn sig som forventet med udgangspunkt i de mål, I har sat?
 • Vise nogle dele af jeres hjemmetræning af barnet. F.eks. videooptagelser eller konkrete træningsøvelser med barnet under mødet.
 • Jeres barn skal være til stede, og der skal være mulighed for at tale med jeres barn. Derved får vi en fornemmelse af, hvordan I interagerer som familie, og hvordan miljøet omkring jeres barn er .

Under opfølgningen drøfter vi, sammen med jer, hvilke mål, der bør være fokus på i træningen frem til næste opfølgning, og I skal justere jeres tids- og faseplan efter dette.

Hurtigst muligt, dog senest fire uger efter mødet, skal I indsende jeres nye tids- og faseplan til rådgiveren ved Familiecentret.

Tids- og faseplanen sendes til Pædagogisk Afdeling, som vurderer om målene er dokumenterbare og om hjemmetræningen fortsat understøtter barnets behov, tarv og trivsel.

Efter opfølgningen

Efter tilsynsbesøget udarbejder vi en rapport med en vurdering af, om betingelserne for at hjemmetræne fortsat er til stede. I rapporten indstiller vi til, at hjemmetræningen enten fortsættes, justeres eller ophører.

Jeres rådgiver på Familiecentret sender derefter rapporten til jer til partshøring. I har to uger til at indsende eventuelle kommentarer til indstillingsrapporten.

Når partshøringsfristen er gået, vil jeres sag blive forelagt på visitationsmøde. Visitationsudvalget træffer den endelige afgørelse, om hjemmetræningen kan fortsættes, skal justeres eller ophører.