Alle borgere og virksomheder vil få direkte besked i e-boks om tidspunktet for, hvornår deres område åbnes for køb af licens.

Vi forventer at være færdige med implementering af beboerparkering ved udgangen af 2020.

Beboerne i hvert område vil få besked, når vi starter arbejdet med beboerparkering. 

Indførelsen af beboerparkering inden for Ringgaden er et led i Parkeringspolitikken 2018.

Parkeringspolitikken skal sikre tilstrækkelig parkering til beboere i Midtbyen. 

Målet med parkeringspolitikken er at opprioritere korttidsparkering i forhold til langtidsparkering og skabe en bedre fordeling af efterspørgslen, så man primært parkerer i anlæg, frem for parkering på gaden.

Læs mere i Parkeringspolitikken her

Alle borgere og virksomheder vil få direkte besked i e-boks om tidspunktet for, hvornår deres område åbnes for køb af licens. I brevet vil der også være en guide til køb af licensen. 

Læs mere om reglerne for beboerlicens her

Hvis du allerede har licens til dit beboerområde, vil den fortsat være gældende, når der indføres betalingsparkering, og beboerparkeringsområdet bliver udvidet. Du vil modtage et brev i din e-boks, inden ordningen bliver udvidet i dit område. Du skal derfor ikke foretage dig yderligere.

Din beboerlicens gælder kun til det område, du har købt licens til.

Skal du parkere i et andet område, skal du parkere efter gældende skiltning.

Når du parkerer, skal du bruge en parkerings-app eller købe en P-billet i parkeringsautomaterne, når du parkerer bilen.

 

Du og dine gæster skal altid parkere efter gældende skiltning.

Når Aarhus Kommune indfører betalingsparkering, skal dine gæster bruge en parkerings-app eller købe en P-billet i parkeringsautomaterne, når de parkerer bilen.

Har du parkeret i et område med tidsbegrænset parkering, skal du huske at indstille din P-skive.

De områder inden for Ringgaden, hvor der i dag er to-timers tidsbegrænsning, vil løbende blive ændret til betalingsparkering.

Vi starter med at indføre betalingsparkering på Frederiksbjerg. Du skal derfor være opmærksom på ny skiltning i området.

Når vi har indført betalingsparkering, skal du bruge en parkerings-app eller købe en P-billet i parkeringsautomaterne, når du parkerer bilen.

Samtidig med at vi indfører betalingsparkering udvides tidsrummet for din beboerlicens erhverv. Det bliver muligt at parkere med en beboerlicens erhverv i dit licensområde kl. 8-23 mandag-lørdag og kl. 8-18 søndag.

I 2018 vedtog Byrådet en ny parkeringspolitik. Det betyder, at der skal indføres beboerparkering inden for Ringgaden. Vi stiller derfor 3500 nye skilte op inden for Ringgaden. Skiltene skal tydeliggøre de nye regler for parkering uden beboerlicens.

Læs parkeringspolitikken her

Teknik og Miljø forbereder i øjeblikket beboerparkeringen ved at opsætte standere flere steder inden for Ringgaden. 

Zone – og informationstavler er placeret ved ind- og udkørsel til en parkeringszone i overensstemmelse med Færdselsloven. En zonetavle kan sidestilles med et byzoneskilt – der gælder altid et sæt regler på den ene side af tavlen, og et andet sæt regler på den modsatte side. Derfor er skiltets placering altafgørende.

De nye parkeringszoner er store, og derfor har politiet ønsket, at der i alle gadeforløb skal placeres infoformationstavler. Informationstavlen viser hvilke parkeringsregler, der gælder i en zone.

Informationstavlerne er placeret, så de er meget synlige i det offentlige rum, og skal gøre det nemmere at parkere efter loven.

Aarhus Kommune skal som vejmyndighed indrette det offentlige vejareal så sikkert og hensigtsmæssigt for trafikken som muligt. Derfor bliver trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed vægtet højest, når der skal placeres nye skiltestandere.

Ved placeringen af nye skilte skal der tages hensyn til:

  • at skiltet er udformet og placeret i overensstemmelse med loven
  • at skiltets placering tager hensyn til trafiksikkerheden
  • at der er tilgængelige ganglinjer for bløde trafikanter, herunder særligt barnevogne, svagtseende og kørestolsbrugere

Skilte der er placeret langs/tæt ved beboelsesejendom er sat her under hensyntagen til Aarhus Kommunes tilgængelighedspolitik. Det er desværre ikke muligt at inddrage naboerne ved placeringen af hvert enkelt skilt.

Hvis det er muligt, bliver skiltene placeret i skel mellem to ejendomme. Det er dog ikke altid muligt pga. ejendommens indretning. Skiltene er placeret, så de ikke ødelægger eller beskadiger regnvandsafledning, strøm- og telekabler.

Hvis et skilt er placeret op ad en beboelsesejendom, er der taget hensyn til, at vinduer fortsat uhindret kan åbnes.

Der er lovkrav til udformningen og størrelsen på skilte. Hvis disse krav ikke overholdes, er skiltet ikke lovligt, og vil derfor ikke kunne håndhæves. Det gælder både for zone- og informationstavlerne.

Læs mere om vejregler på vejregler.dk

Læs mere om tilgængelighed i kommunale bygninger og offentlige rum her

Læs håndbogen i tilgængelighed

Se vores eksempelsamling om tilgængelighed

Læs mere om tavleudformning på vejregler.dk

Læs om lovkrav til tavlernes placering i vejareal på retsinformation.dk

Det er desværre ikke muligt at inddrage naboerne ved placeringen af hvert enkelt skilt.

Ifølge loven er det Aarhus Kommune som vejmyndighed, der er ansvarlig for skiltenes placering. Skiltene skal være udformet og placeret i overensstemmelse med loven og med hensyn til trafiksikkerheden og tilgængeligheden for bløde trafikanter.

Aarhus Kommune har som vejmyndigheden forholdt sig til gadens udformning og parkeringsmuligheder samt trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed, når vi placerer et nyt skilt.

Når vi placerer et nyt skilt i byen, forsøger vi i videst muligt omfang også at tage hensyn til æstetik, men vi kan desværre ikke flytte skilte alene af æstetiske hensyn.

Ifølge loven er det Aarhus Kommune som vejmyndighed, der bestemmer skiltenes placering. Der er ikke mulighed for at klage over et skilts placering, når det er placeret i offentligt vejareal.

Er et skilt blevet uhensigtsmæssigt placeret ift. trafikafvikling, sikkerhed eller tilgængelighed, indgår vi selvfølgelig gerne i en dialog.

Vi ændrer ikke på afsætningsmulighederne ved skoler og institutioner mv., når vi indfører de nye parkeringsregler.

Her kan du se et kort over ensretningerne på Frederiksbjerg

De røde pile er nye ensretninger og de sorte er eksisterende. Kortet opdateres løbende.

Du må som cyklist køre mod ensretningen i de fleste gader. Der er dog enkelte undtagelser, så du skal til hver en tid køre efter skiltningen og tage hensyn til øvrige trafikanter.

En række gader vil blive ensrettet på Frederiksbjerg. Det bliver de for at skabe fredeligere gader og derved sikre større trafiksikkerhed i kvarteret.

Biltrafikken skal i videst muligt omfang afvikles på det overordnede vejnet, mens lokalområderne så vidt som muligt skal holdes fri af gennemkørende trafik.

Ensretningerne af flere gader giver samtidig mulighed for at lave flere parkeringspladser og forbedre mulighederne for at bruge gaderum til leg og ophold.

Du er fritaget for betaling, når du har et handicapkort, så længe kortet er synligt i bilen. Det vil sige, at hvis du fjerner handicapkortet fra bilen for at bruge det et andet sted, skal du betale for parkering eller have en gyldig beboerlicens. 

Ja, du skal have en beboerlicens.

Tidsbegrænset parkering er parkeringspladser med tidsrestriktion. Her skal du altid parkere efter gældende skiltning, du skal anvende din p-skive og din beboerlicens gælder ikke.  

På Frederiksbjerg og Langenæs åbner salget af beboerlicens 1. august. Licensen er gældende et år fra købstidspunktet. Vær opmærksom på, at beboerparkering først indføres på Langenæs og udvides på Frederiksbjerg 15. august. 

De officielle skilte, der anviser, at der er betalingsparkering, bliver sat op mellem d. 1. og 15. august på Frederiksbjerg og Langenæs. Betalingsparkering indføres først 15. august. 

Ja, vi ændrer alle 2 timers-parkeringszoner til betalingsparkeringszoner, så du må gerne parkere her.

Nej, beboerlicensen for Frederiksbjerg gælder ikke her. Du skal anvendes din p-skive, når du parkerer, og overholde tidsbegrænsningen.

Ordningen er frivillig, så det er op til den enkelte borger, om man ønsker at tage del i ordningen.

Prisen på beboerlicensen er fastsat og godkendt af Byrådet ud fra et ønske om en adfærdsregulerende effekt. Det betyder at prisen skal være med i overvejelsen af, om man som beboer behøver en bil eller en bil nr. 2.

Med ordningen er det vigtigt at nævne, at Aahus Kommune ikke garanterer alle en parkeringsplads på de offentlige vejarealer, men beboerparkeringsordningen vil erfaringsmæssigt gøre det lettere at finde en ledig plads.   

Byrådet har vedtaget en ny parkeringspolitik for Aarhus Kommune. Af den fremgår det at der indføres betalingsparkering inden for hele Ringgaden samt på Langenæs.

Det betyder, at de områder som haft en 2-timers tidsbegrænsning ændres til betalingsparkering. Tilbage vil der fortsat være få, men mere strategisk placeret pladser med tidsbegrænsning, hvor p-skiven skal bruges. Typisk vil tidsbegrænsningen være på 30 min. og dermed sikre hurtig og ofte udskiftning på pladserne.   

Du må købe det antal licenser som svarer til antal motorkøretøjer, hvor du på registreringsattesten er registreret som enten ejer eller bruger.

Så har du eksempelvis en privat- og en firmabil, må du købe beboerlicens til begge under forudsætning af, at du fremgår som ejer eller bruger på registreringsattesten for de to køretøjer.    

 

Du skal opfylde 2 betingelser for at købe en beboerparkeringslicens:

  1. Du skal have folkeregisteradresse i beboerparkeringszonen, du køber licens til 
    og 
  2. Du skal være registreret som ejer eller bruger (primær eller sekundær) på bilens registreringsattest

Har du en leasingbil, hvor du ikke fremgår af leasingattesten, har du i stedet mulighed for at fremsende kopi af leasingkontrakten.

Ja, det kan du sagtens have. Din ansøgning vil blive sendt til manuel behandling, hvor dine rigtigheden af dine oplysninger kontrolleres.

Hvis de afgivne oplysninger ikke er korrekte, afvises din ansøgning.

Nej, din beboerlicens gælder kun på offentlig vej. Er der skiltet med privat parkering, skal du respektere de regler, som fremgår af skiltene.

Nej, det kan du ikke. Det er kun personen, som fremgår af registreringsattesten, som kan købe. Derfor er det ham/hende, som skal anvende sit personlige NemID ved et køb af en beboerparkeringslicens.  

Nej, det kan du ikke. Beboerparkeringslicensen er gyldig et år fra købsdatoen, så datoen kan desværre ikke ændres.  

Ja, det kan du – du skal blot trykke her

Så kan du med dit NemID selv ændre registreringsnummeret.

Ja, det kan du – du skal blot gå til selvbetjeningen og her kan du opdatere din adresse.

Klik her for at gå til selvbetjeningen

Du skal dog være opmærksom på, at du først kan opdatere adressen, når din flytning er slået igennem ved folkeregistret.

Når du har købt en beboerparkeringslicens, vil du modtage en kvittering på mail. Vi har samtidig registreret bilens registreringsnummer elektronisk, så du vil ikke modtage noget fysisk, du kan sætte i bilens forrude.

Den kommunale parkeringskontrol kan derfor scanne bilens nummerplade og kontrollere, at bilen har en gyldig beboerparkeringslicens. 

Nej, det kan du desværre ikke. Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje definerer, hvem der kan få en beboerlicens.

Læs bekendtgørelsen her

Heraf fremgår, at det er en betingelse, at ansøger har folkeregisteradresse i området, som der gives licens til.

En beboerlicens koster kr. 500 pr. år. Det betyder, at licensen koster kr. 1,37 pr. dag.