Alle borgere og virksomheder vil få direkte besked i e-boks om tidspunktet for, hvornår deres område åbnes for køb af licens.

Hvornår får mit område beboerparkering?

Vi forventer at være færdige med implementering af beboerparkering i starten af 2021.

Beboerne i hvert område vil få besked, når vi starter arbejdet med beboerparkering.

 

Hvorfor indføres der beboerparkering?

Indførelsen af beboerparkering inden for Ringgaden er et led i Parkeringspolitikken 2018.

Parkeringspolitikken skal sikre tilstrækkelig parkering til beboere i Midtbyen. 

Målet med parkeringspolitikken er at opprioritere korttidsparkering i forhold til langtidsparkering og skabe en bedre fordeling af efterspørgslen, så man primært parkerer i anlæg, frem for parkering på gaden.

Læs mere i Parkeringspolitikken her

 

Hvornår kan jeg søge om beboerparkering?

Alle borgere og virksomheder vil få direkte besked i e-boks om tidspunktet for, hvornår deres område åbnes for køb af licens. I brevet vil der også være en guide til køb af licensen. 

Læs mere om reglerne for beboerlicens her

 

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede har beboerlicens?

Hvis du allerede har licens til dit beboerområde, vil den fortsat være gældende, når der indføres betalingsparkering, og beboerparkeringsområdet bliver udvidet. Du vil modtage et brev i din e-boks, inden ordningen bliver udvidet i dit område. Du skal derfor ikke foretage dig yderligere.

 

Jeg har beboerlicens til et område. Hvad gør jeg, hvis jeg vil parkere i et andet område?

Din beboerlicens gælder kun til det område, du har købt licens til.

Skal du parkere i et andet område, skal du parkere efter gældende skiltning.

Når du parkerer, skal du bruge en parkerings-app eller registrere bilen i en parkeringsautomaterne.

 

Jeg har et handicapkort. Skal jeg købe en beboerlicens?

Du er fritaget for betaling, når du har et handicapkort, så længe kortet er synligt i bilen, så serienummer og udløbsdato kan aflæses.

Hvis du fjerner handicapkortet fra bilen for at bruge det et andet sted, skal du betale for parkering eller have en gyldig beboerlicens.

 

Hvor mange beboerlicenser må jeg købe?

Du må købe det antal licenser som svarer til antal motorkøretøjer, hvor du på registreringsattesten er registreret som enten ejer eller bruger.

Så har du eksempelvis en privat- og en firmabil, må du købe beboerlicens til begge under forudsætning af, at du fremgår som ejer eller bruger på registreringsattesten for de to køretøjer.    

 

Hvem kan købe beboerlicens?

Du skal opfylde 2 betingelser for at købe en beboerparkeringslicens:

  1. Du skal have folkeregisteradresse i beboerparkeringszonen, du køber licens til 
    og 
  2. Du skal være registreret som ejer eller bruger (primær eller sekundær) på bilens registreringsattest

 

Jeg fremgår ikke af registreringsattesten til min leasingbil. Hvad gør jeg?

Har du en leasingbil, hvor du ikke fremgår af leasingattesten, har du i stedet mulighed for at fremsende kopi af leasingkontrakten.

 

Kan jeg have navne- og adressebeskyttelse, hvis jeg skal købe en beboerparkeringslicens?

Ja, det kan du sagtens have. Din ansøgning vil blive sendt til manuel behandling, hvor rigtigheden af dine oplysninger kontrolleres.

Hvis de afgivne oplysninger ikke er korrekte, afvises din ansøgning.

 

Kan jeg købe en licens for min samlever/ægtefælle? Vi bor sammen, men det er kun hans/hendes navn som fremgår af registreringsattesten.

Nej, det kan du ikke. Det er kun personen, som fremgår af registreringsattesten, som kan købe. Derfor er det ham/hende, som skal anvende sit personlige NemID ved et køb af en beboerparkeringslicens.  

 

Jeg har allerede købt en beboerparkeringslicens, men skal først bruge den på et senere tidspunkt. Kan jeg fremrykke datoen?

Nej, det kan du ikke. Beboerparkeringslicensen er gyldig et år fra købsdatoen, så datoen kan desværre ikke ændres.

Jeg har allerede en licens, men har solgt bilen og købt en ny. Kan jeg ændre min beboerparkeringslicens til at gælde den nye bil?

Ja, det kan du – du skal blot trykke her

Så kan du med dit NemID selv ændre registreringsnummeret.

 

Jeg har købt en licens til min nuværende bopæl, men skal flytte til en anden beboerparkeringszone. Kan jeg flytte licensen med?

Ja, det kan du – du skal blot gå til selvbetjeningen og her kan du opdatere din adresse.

Klik her for at gå til selvbetjeningen

Du skal dog være opmærksom på, at du først kan opdatere adressen, når din flytning er slået igennem ved folkeregistret.

 

Jeg har købt en beboerparkeringslicens, men har ikke modtaget et skilt, jeg kan sætte i forruden. Hvad gør jeg?

Når du har købt en beboerparkeringslicens, vil du modtage en kvittering på mail. Vi har samtidig registreret bilens registreringsnummer elektronisk, så du vil ikke modtage noget fysisk, du kan sætte i bilens forrude.

Den kommunale parkeringskontrol kan scanne bilens nummerplade og kontrollere, at bilen har en gyldig beboerparkeringslicens. 

 

Jeg har en ejendom/jeg servicerer en ejendom i et beboerlicensområde, men har folkeregisteradresse uden for området. Kan jeg få en licens, som fritager mig for betalingsparkeringen?

Nej, det kan du desværre ikke. Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje definerer, hvem der kan få en beboerlicens.

Læs bekendtgørelsen her

Heraf fremgår, at det er en betingelse, at ansøger har folkeregisteradresse i området, som der gives licens til.

En beboerlicens koster kr. 500 pr. år. Det betyder, at licensen koster kr. 1,37 pr. dag.

Hvorfor stiller I nye skilte op inden for Ringgaden?

I 2018 vedtog Byrådet en ny parkeringspolitik. Det betyder, at der skal indføres beboerparkering inden for Ringgaden. Vi stiller derfor 3500 nye skilte op inden for Ringgaden. Skiltene skal tydeliggøre de nye regler for parkering uden beboerlicens.

Læs parkeringspolitikken her

 

Hvorfor er der tomme skiltestandere?

Teknik og Miljø forbereder i øjeblikket beboerparkeringen ved at opsætte standere flere steder inden for Ringgaden.

 

Hvorfor er det nødvendigt med zone- og informationstavler?

Zone – og informationstavler er placeret ved ind- og udkørsel til en parkeringszone i overensstemmelse med Færdselsloven. En zonetavle kan sidestilles med et byzoneskilt – der gælder altid et sæt regler på den ene side af tavlen, og et andet sæt regler på den modsatte side. Derfor er skiltets placering altafgørende.

De nye parkeringszoner er store, og derfor har politiet ønsket, at der i alle gadeforløb skal placeres infoformationstavler. Informationstavlen viser hvilke parkeringsregler, der gælder i en zone.

Informationstavlerne er placeret, så de er meget synlige i det offentlige rum, og skal gøre det nemmere at parkere efter loven.

 

Hvorfor har der ikke været borgerinddragelse ved placering af de enkelte skilte?

Det er desværre ikke muligt at inddrage naboerne ved placeringen af hvert enkelt skilt.

Ifølge loven er det Aarhus Kommune som vejmyndighed, der er ansvarlig for skiltenes placering. Skiltene skal være udformet og placeret i overensstemmelse med loven og med hensyn til trafiksikkerheden og tilgængeligheden for bløde trafikanter.

 

Kan I flytte skiltet?

Aarhus Kommune har som vejmyndigheden forholdt sig til gadens udformning og parkeringsmuligheder samt trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed, når vi placerer et nyt skilt.

Når vi placerer et nyt skilt i byen, forsøger vi i videst muligt omfang også at tage hensyn til æstetik, men vi kan desværre ikke flytte skilte alene af æstetiske hensyn

 

Kan jeg klage over et skilts placering?

Ifølge loven er det Aarhus Kommune som vejmyndighed, der bestemmer skiltenes placering. Der er ikke mulighed for at klage over et skilts placering, når det er placeret i offentligt vejareal.

Er et skilt blevet uhensigtsmæssigt placeret ift. trafikafvikling, sikkerhed eller tilgængelighed, indgår vi selvfølgelig gerne i en dialog.

 

Hvorfor er der skilte før der indføres betalingsparkering

De officielle skilte, der anviser, at der er betalingsparkering, bliver sat op cirka 14 dage før, de nye regler for betalingsparkering træder i kraft. En eksisterende zone med tidsbegrænsning vil derfor ikke blive håndhævet i de 14 dage

Aarhus Kommune skal som vejmyndighed indrette det offentlige vejareal så sikkert og hensigtsmæssigt for trafikken som muligt. Derfor bliver trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed vægtet højest, når der skal placeres nye skiltestandere.

Ved placeringen af nye skilte skal der tages hensyn til:

  • at skiltet er udformet og placeret i overensstemmelse med loven
  • at skiltets placering tager hensyn til trafiksikkerheden
  • at der er tilgængelige ganglinjer for bløde trafikanter, herunder særligt barnevogne, svagtseende og kørestolsbrugere

Skilte der er placeret langs/tæt ved beboelsesejendom er sat her under hensyntagen til Aarhus Kommunes tilgængelighedspolitik. Det er desværre ikke muligt at inddrage naboerne ved placeringen af hvert enkelt skilt.

Hvis det er muligt, bliver skiltene placeret i skel mellem to ejendomme. Det er dog ikke altid muligt pga. ejendommens indretning. Skiltene er placeret, så de ikke ødelægger eller beskadiger regnvandsafledning, strøm- og telekabler.

Hvis et skilt er placeret op ad en beboelsesejendom, er der taget hensyn til, at vinduer fortsat uhindret kan åbnes.

Der er lovkrav til udformningen og størrelsen på skilte. Hvis disse krav ikke overholdes, er skiltet ikke lovligt, og vil derfor ikke kunne håndhæves. Det gælder både for zone- og informationstavlerne.

Læs mere om vejregler på vejregler.dk

Læs mere om tilgængelighed i kommunale bygninger og offentlige rum her

Læs håndbogen i tilgængelighed

Se vores eksempelsamling om tilgængelighed

Læs mere om tavleudformning på vejregler.dk

Læs om lovkrav til tavlernes placering i vejareal på retsinformation.dk

Hvad er tidsbegrænset parkering?

Tidsbegrænset parkering er parkeringspladser med tidsrestriktion. Her skal du altid parkere efter gældende skiltning. Du skal anvende din p-skive og din beboerlicens gælder ikke.  

 

Hvilken parkeringsapp skal jeg bruge, når jeg skal betale for min parkering?

Læs om parkeringsapps her

 

Hvad skal jeg gøre for at opnå to timers rabat på min parkering?

Betalingsparkeringen betyder, at man altid skal registrere sin parkering umiddelbart efter ankomst, enten via app eller ved en betalingsautomat, også selvom der måtte være op til to timers rabat det konkrete sted. Det er således ikke nok at stille sin p-skive eller på anden måde gøre opmærksom på, at man kun holder i kort tid.

Læs mere om de to timers rabat her 

 

Hvorfor skal jeg betale, når der ikke står et skilt med betalingsparkering, der hvor jeg har parkeret?

Vi indfører løbende betalingsparkeringszoner inden for Ringgaden som et led i parkeringspolitikken 2018.

Når Aarhus Kommune indfører betalingsparkering betyder det, at man altid skal registrere sin parkering umiddelbart efter ankomst, enten via app eller ved en betalingsautomat, også selvom der måtte være op til to timers rabat det konkrete sted. Det er således ikke nok at stille sin p-skive eller på anden måde gøre opmærksom på, at man kun holder i kort tid.

Det betyder, at du skal parkere efter de restriktioner, som fremgår af zoneskiltet, indtil du forlader zonen igen. Derfor skal du betale for din parkering mandag til lørdag kl. 8-23 og søndag kl. 8-18, medmindre du har parkeret på steder med skiltning, der afviger fra zonen. Det kan være hvor der er opsat skilte med lokale tidsrestriktioner. Her skal du anvende din p-skive og respektere de angivne tidsbegrænsninger, og derfor gælder din beboerlicens ikke. 

Har du parkeret i et område med tidsbegrænset parkering, skal du huske at indstille din P-skive.

De områder inden for Ringgaden, hvor der i dag tidsbegrænset parkering, vil løbende blive ændret til betalingsparkering.

Vi starter med at indføre betalingsparkering på Frederiksbjerg. Du skal derfor være opmærksom på ny skiltning i området.

Når vi har indført betalingsparkering, skal du bruge en parkerings-app eller købe en P-billet i parkeringsautomaterne, når du parkerer bilen.

I betalingsparkeringszonen kan der være lokale restriktioner med tidsbegrænsning, hvor parkeringsskiven skal benyttes, da det ikke er en betalingsplads.

Hvordan skal mine gæster parkere?

Dine gæster skal altid parkere efter gældende skiltning.

Når Aarhus Kommune indfører betalingsparkering betyder det, at man altid skal registrere sin parkering umiddelbart efter ankomst, enten via app eller ved en betalingsautomat, også selvom der måtte være op til to timers rabat det konkrete sted. Det er således ikke nok at stille sin p-skive eller på anden måde gøre opmærksom på, at man kun holder i kort tid.

 

Min arbejdsplads er placeret inden for Ringgaden. Kan jeg få en licens?

Læs mere om beboerlicens erhverv her

 

Jeg har en ejendom/jeg servicerer en ejendom i et beboerlicensområde, men har folkeregisteradresse uden for området. Kan jeg få en licens, som fritager mig for betalingsparkeringen?

Nej, det kan du desværre ikke. Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje definerer, hvem der kan få en beboerlicens.

Læs bekendtgørelsen her

Heraf fremgår, at det er en betingelse, at ansøger har folkeregisteradresse i området, som der gives licens til.

Samtidig med at vi indfører betalingsparkering udvides tidsrummet for din beboerlicens erhverv. Det bliver muligt at parkere med en beboerlicens erhverv i dit licensområde kl. 8-23 mandag-lørdag og kl. 8-18 søndag.

Vi ændrer ikke på afsætningsmulighederne ved skoler og institutioner mv., når vi indfører de nye parkeringsregler.

Ja, du skal have en beboerlicens.

Ordningen er frivillig, så det er op til den enkelte borger, om man ønsker at tage del i ordningen.

Prisen på beboerlicensen er fastsat og godkendt af Byrådet ud fra et ønske om en adfærdsregulerende effekt. Det betyder at prisen skal være med i overvejelsen af, om man som beboer behøver en bil eller en bil nr. 2.

Med ordningen er det vigtigt at nævne, at Aahus Kommune ikke garanterer alle en parkeringsplads på de offentlige vejarealer, men beboerparkeringsordningen vil erfaringsmæssigt gøre det lettere at finde en ledig plads.   

Nej, din beboerlicens gælder kun på offentlig vej. Er der skiltet med privat parkering, skal du respektere de regler, som fremgår af skiltene.

Når man indfører beboerparkering i et område, sker det efter længere tids observation af et område, hvor man har konstateret, at parkeringspresset overstiger 85%. Formålet med beboerparkering er, at der skal skabes flere parkeringspladser til beboerne i området.

Både gæstebilslicensen og lånebilslicensen går imod det formål, fordi man så åbner op for parkering til personer, som ikke er beboere i området.

Modsat beboerlicensen fremgår gæstebilslicensen og lånebilslicensen ikke direkte af loven. For at indføre en licens, der ikke står i loven, kræves der trafikale hensyn eller mobilitetshensyn, som netop taler for licens. I dette tilfælde er det vurderet, at der ikke er de trafikale hensyn.

Formålet med lånebilslicensen har i øvrigt været, at man som beboer i området skulle kunne få en bil, hvis ens egen bil gik i stykker og skulle på værksted. Det har man stadig mulighed for, da der kan søges om en værkstedslicens. For at der kan søges om en værkstedslicens, så kræves det bl.a. dokumentation for, at bilen er på værksted. Du kan læse mere om dette under ”Bestil værkstedslicens til borgere” her

Ja, men du skal være opmærksom på, at påmindelsen ikke kommer i din E-Boks. Påmindelsen kommer på den e-mail du har opgivet i forbindelse med købet.

Du skal derfor selv holde øje med påmindelsen (evt. i din spam-post) Skifter du mail i løbet af året, er det vigtigt et du får e-mailen rettet på din beboerlicens. Det kan du gøre via selvbetjeningen.

Det fremgår af vilkårene, at du selv er ansvarlig for at forny din licens og holde øje med, hvornår den udløber.

 

Hvis du bor i Ceres byen, så har du desværre ikke mulighed for at købe en beboerlicens.

Da lokalplanen for området blev vedtaget, så blev det samtidig besluttet, at parkeringen i området skulle ske som underjordisk parkering. Dette medfører, at man ikke kan indføre beboerparkering i Ceres byen.

Som beboer i Ceres byen skal man derfor anvende de private parkeringsmuligheder der er.

Lokalplanen kan findes her