Hvad er en offentlig vej?

På offentlige veje (kommuneveje) har kommunen ansvaret for vejenes vedligeholdelse. Det er derfor også Aarhus Kommune, der træffer den endelige beslutning om ønsker til ændringer på de offentlige veje i kommunen.

Hvad er en privat fællesvej?

På private fællesveje har vejens grundejere ansvaret for vejens vedligeholdelse. Trafikale ændringer på en privat fællesvej kræver altid tilladelse fra Aarhus Kommune, og vejens grundejere betaler selv for eventuelle ændringer.

Hvad er en privat vej?

På private veje har vejens grundejere ansvaret for vejens vedligeholdelse. Private veje er dog i modsætning til private fællesveje ikke underlagt kommunens myndighed. Derfor kan grundejere på en privat vej for egen regning foretage ændringer på vejen uden at søge Aarhus Kommune om tilladelse. 

Før du går videre, kan du på kortet tjekke om en bestemt vej er offentlig vej (kommunevej), privat fællesvej eller privat vej.

Bor du på en offentlig vej, så besøg siden her

Her kan du læse, hvordan et vejprojekt på en privat fællesvej forløber fra start til slut. I mange tilfælde anbefaler vi, at du søger hjælp hos en teknisk rådgiver, da det kræver teknisk indsigt at sikre, at projektet overholder gældende vejregler i forhold til udformning, placering, afstand med videre.

1. Hvad siger loven?

Trafikale ændringer på en privat fællesvej kræver altid tilladelse fra Aarhus Kommune.

Se privatvejsloven § 57 

2. Hvad koster det?

Det er gratis at søge kommunen om tilladelse, men vejens grundejere betaler selv for en eventuel rådgiver samt de fysiske ændringer på vejen.

3. Hvem vedligeholder det nye?

På en privat fællesvej er det altid grundejernes ansvar at vedligeholde vejen.

4. Samtykke fra naboerne

Vi anbefaler, at du får samtykke fra de øvrige grundejere på vejen, før du søger. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, som grundejerne ikke er enige om. Du kan få samtykke fra de berørte grundejere på flere måder:

A. Beslutning på generalforsamling i grundejer-, andels- eller ejerforeningen.

Vedlæg da følgende i din ansøgning til os:

- Kopi af foreningens vedtægter og kopi af referat fra generalforsamlingen, hvor det fremgår, at forslaget er godkendt efter vedtægterne. 

B. Underskriftindsamling i grundejer-, andels- eller ejerforeningen.

Vedlæg da følgende i din ansøgning til os:

- Komplet liste med navn og adresse på alle berørte grundejere samt underskrifter, der bekræfter deres samtykke.

5. Søg tilladelse til projektet

Du søger om tilladelse til projektet ved at udfylde denne ansøgningsformularAnsøgning forudsætter en målfast tegning i 1:200, som viser de nuværende forhold og de ønskede ændringer. Husk at markere:

1) Eksisterende skilte og opstribning, som bevares.

2) Eksisterende skilte og opstribning, som nedlægges.

3) Nye skilte og opstribning.

4) Vejbredde.

6. Vi behandler jeres ansøgning

Når vi har modtaget jeres ansøgning, bliver materialet kvalitetssikret af den ansvarlige hos Aarhus Kommune. Herefter vil projektet blive sagsbehandlet, hvor det blandt andet undersøges om projektet udføres efter vejreglerne.

Såfremt projektet kan få stor betydning for én eller flere af vejens øvrige grundejere, vil kommunen foretage en partshøring af de berørte grundejere. Herefter vil eventuelle indkomne bemærkninger indgå i sagsbehandlingen.

7. Du får svar

Vi sender et skriftligt svar på din ansøgning. Der kan forventes en sagsbehandlingstid på 10-12 uger, afhængigt af ansøgningens kvalitet og sagens kompleksitet. Komplekse sager løses i dialog med ansøger.

Får du tilladelse til at gennemføre projektet, står de nærmere betingelser i tilladelsen. Du har selv ansvaret for at indhente tilsagn om udførelse og finansiering hos de vejberettigede.

Får du afslag, har du mulighed for at klage over beslutningen. Klagevejledning vil være vedlagt et afslag.

8. Søg særskilt gravetilladelse

Inden entreprenørerne går i gang, skal I, jeres rådgiver eller entreprenørerne søge om tilladelse til selve gravearbejdet. Ansøgningen er elektronisk www.virk.dk

Find mere information om gravetilladelser her.

9. Færdigmeldingen foregår elektronisk

Når entreprenørerne er færdige med gravearbejdet, skal de, rådgiverne eller jer selv give kommunen besked. Færdigmeldingen foregår elektronisk på www.virk.dk.

10. Giv os besked, når det nye står klar

Når entreprenørerne er helt færdige, giver de, rådgiverne eller jer selv besked til den medarbejder i Aarhus Kommune, der udstedte tilladelsen til vejændringen. Husk at vedlægge dokumentation for det udførte arbejde, såkaldt ’som udført tegninger’. Så ved vi, at hele arbejdet er bragt til ende, og det nye vejudstyr mv. er på plads.

Informationerne bliver lagt i kommunens digitale kortsystem, så man fremover kan se vejens forløb, fortovsbredder, skilte, parkeringsarealer mv.

Vær opmærksom på

For at gøre det nemmere for os at forstå den trafikale udfordring, som dit forslag belyser, skal nedenstående formular udfyldes så udførligt som muligt.  

Formular til forslag til parkeringsændring

Ansøgers adresse
Ansøgers telefonnummer
På hvilken adresse foreslås ændringen?
I hvilket postnummer og hvilken by foreslås ændringen?
Beskriv detaljeret projektets formål og de trafikale ændringer, der følger af projektet.
Ansøgning forudsætter en målfast tegning, som viser de nuværende forhold og de ønskede ændringer. Filerne skal være PDF- eller Word-filer. Hvis du uploader flere filer, skal de markeres og uploades på én gang.
Her kan du uploade dokumenter, der viser samtykke fra de berørte grundejere samt andet brugbart materiale, der gør det nemmere for os at behandle ansøgningen. Hvis du uploader flere filer, skal de markeres og uploades på én gang.

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt Teknik og Miljø, telefon 8940 4400.

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: https://aarhus.dk/databeskyttelse - yderligere oplysninger om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med parkeringssager kan du finde her: www.aarhus.dk/databeskyttelse/parkering