Vi anbefaler, at du får samtykke fra de øvrige grundejere på vejen, før du sender din ansøgning til kommunen. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, som grundejerne ikke er enige om.

Det er altid grundejernes ansvar at få udarbejdet tegninger og ansøge kommunen, ligesom grundejerne selv betaler omkostningerne til en eventuel rådgiver samt udførelse af foranstaltningerne.

Vejprojektet må først igangsættes, når kommunen har givet tilladelse.

Ansøg om en parkeringsændring herVær opmærksom på, at bilag skal uploades som billedfiler, fx jpg eller png.

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig  for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: https://aarhus.dk/databeskyttelse - yderligere oplysninger om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med parkeringssager kan du finde her: www.aarhus.dk/databeskyttelse/parkering

Her kan du læse, hvordan et vejprojekt på en privat fællesvej forløber fra start til slut. I mange tilfælde anbefaler vi, at I søger hjælp hos en teknisk rådgiver, da det kræver teknisk indsigt at sikre, at projektet opfylder betingelser for, hvordan man etablerer parkeringsændringer, ligesom projektet skal overholde gældende vejregler ift. udformning, placering, afstand mv.

1. Få ideen

Vejforbedringer på en privat fællesvej, der ændrer på vej eller fortov, kræver altid tilladelse fra Aarhus Kommune.

Er du i tvivl, om din idé kræver tilladelse, kan du spørge Mobilitet, Anlæg og Drift på email: mad@mtm.aarhus.dk

Ved større vejprojekter – brug rådgiver
Et større vejprojekt omfatter typisk hele vejen, f.eks. hvis I vil have skilte eller ændret parkering. Her anbefaler vi, at I kontakter en teknisk rådgiver, som kan hjælpe jer med at gennemføre projektet.

2. Tjek kommunens retningslinjer for veje

På kommunens egne veje følger vi en række tekniske standarder, som vi også anbefaler at bruge på private fællesveje.

3. Samtykke fra naboerne

Vi anbefaler, at du får samtykke fra de øvrige grundejere på vejen, før du søger kommunen. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, som grundejerne ikke er enige om.

4. Søg tilladelse til projektet

Hvis du vil ansøge om parkeringsændringer, skal du udfylde online-formularen her på siden under punktet "Ansøg om parkeringsændringer". Det er nødvendigt at få udarbejdet detaljerede tekniske tegninger. Så her anbefaler vi, at I tager kontakt til en rådgiver, som kan udarbejde ansøgningsmateriale.

Vi gør opmærksom på, at omkostninger til eventuel rådgiver og udarbejdelse af tegningsmateriale afholdes af grundejerne.

5. Vi behandler jeres ansøgning

Når vi har modtaget jeres ansøgning, bliver materialet kvalitetssikret af den ansvarlige hos Mobilitet, Anlæg og Drift. Herefter vil projektet blive sagsbehandlet, hvor det bl.a. undersøges om projektet udføres efter vejreglerne, der indhentes en teknisk godkendelse af projektet hos Østjyllands Politi samt foretages en partshøring af berørte grundejere/vej-ejer.

6. Du får svar

Vi sender et skriftligt svar på din ansøgning. Får du afslag, har du mulighed for at klage over beslutningen. Klagevejledning vil være vedlagt et afslag. Får du tilladelse til at gennemføre projektet, står de nærmere betingelser i tilladelsen.

7. Søg særskilt gravetilladelse

Inden entreprenørerne går i gang, skal I, jeres rådgiver eller entreprenørerne søge om tilladelse til selve gravearbejdet. Ansøgningen er elektronisk www.virk.dk

Find mere information om gravetilladelser her.

8. Færdigmeldingen foregår elektronisk

Når entreprenørerne er færdige med gravearbejdet, skal de, rådgiverne eller jer selv give kommunen besked. Færdigmeldingen foregår elektronisk på www.virk.dk.

Du kan læse mere om gravetilladelser her

9. Giv os besked, når det nye står klar

Når entreprenørerne er helt færdige, giver de, rådgiverne eller jer selv besked til den medarbejder i kommunen, der udstedte tilladelsen til vejændringen. Husk at vedlægge dokumentation for det udførte arbejde, såkaldt ’som udført tegninger’. Så ved vi, at hele arbejdet er bragt til ende, og det nye vejudstyr mv. er på plads. Disse informationer bliver lagt i kommunens digitale kortsystem, så man fremover kan se vejens forløb, fortovsbredder, skilte, parkeringsarealer mv.

Ønsker I, at trafikanterne ændrer parkeringsvaner, skal I søge om tilladelse til at lave parkeringsændringer og andre fartdæmpende ændringer. Følg denne vejledning, når I søger.

Vi anbefaler, at I bruger en rådgiver til projektet, da det kræver teknisk indsigt at sikre, at projektet opfylder betingelserne for, hvordan man indretter fartdæmpende områder, ligesom at projektet skal overholde gældende vejregler ift. udformning, placering, afstand mv.

Hvad koster det?

Det er gratis at søge om tilladelse, men vejens grundejere betaler selv for en eventuel rådgiver samt de fysiske ændringer.

Sådan søger I om tilladelse

Vær opmærksom på, at vi kun behandler ansøgningen, hvis den opfylder alle de krav, der er beskrevet nedenfor.

Skriv en kort ansøgning

Beskriv hvilke ændringer I ønsker. Begrund også, hvorfor I ønsker disse ændringer.

Vedlæg disse tegninger:

 1. Tegningsmateriale

En målfast tegning i 1:200, som viser de nuværende forhold og de ændringer, I søger om tilladelse til.

Husk at markere:

 • Bump eller anden fartdæmpende foranstaltning
 • Afmærkning (skilte, vigelinjer mv.)
 • Overkørsler (indkørsler) til ejendomme
 • Dæksler og brønde

Det er vigtigt, at vejbredden fremgår af tegningen.

 1. Beskrivelse af de valgte foranstaltninger
 • Materialevalg (brochure eller anden dokumentation
 1. Oversigtstegning (kun hvis skilte vedrører et større område)

En målfast oversigtstegning 1:1000 af vejene i området. Tegningen skal vise den nuværende indretning af vejene og den ændring, I søger tilladelse til, f.eks.:

 • Parkeringsområde
 • Skiltning
 • Andre trafikreguleringer, hvis der er sådanne (f.eks. ensretning)
 • Hajtænder (vigelinjer)

Send ansøgningen

Mail ansøgningen inkl. tegninger i JPEG-format. Ansøgningen finder du i punktet "Ansøg om parkeringsændringer".

Kræver det et "Ja" fra andre?

Berørte grundejere skal gå ind for projekter, for at det kan gennemføres. Vi anbefaler, at I får de vejberettigedes samtykke, før I søger kommunen. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, som grundejerne ikke er enige om.

Når projektønsket er indsendt til Mobilitet, Anlæg og Drift foretages en partshøring ved vejens ejer. Eventuelle indkomne bemærkninger vil indgå i sagsbehandlingen. Afgørelsen er alene en godkendelse efter privatvejlovens §57, hvilket betyder, at vi ikke ser noget trafikteknisk til hinder for det ansøgte. Herefter skal I selv indhente tilsagn om udførelse og finansiering hos de vejberettigede samt vejens ejer.

Hvad siger loven?

Se privatvejsloven § 57 

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt Mobilitet, Anlæg og Drift, telefon 8940 4400
e-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Hvad sker der, når kommunen har modtaget vores ansøgning?

Når ansøgningen er modtaget, videregives materialet til den ansvarlige, som først og fremmest tjekker, at materialet opfylder ovennævnte krav.

Herefter vil projektet blive sagsbehandlet, hvor det bl.a. tjekkes, at projektet udføres efter vejreglerne, sørger for en teknisk godkendelse af projektet hos Østjyllands Politi samt foretager en partshøring af vejejer. Sagen afsluttes, når ansøger modtager en tilladelse eller afslag til projektet.

Sagsbehandlingstid

Der kan forventes en sagsbehandlingstid på 4-6 uger, hvis ansøgningen er fyldestgørende. Dog tages der forbehold for ekstra travlhed i afdelingen, samt muligheden for at få projektet fremlagt for Østjyllands Politi, i det der kun afholdes Færdselsmøder hver 14. dag.