Det er ulovligt at parkere et køretøj på strækninger, hvor skilte eller brudte gule kantlinjer indikerer, at der er parkeringsforbud. Et sådan skilt og en sådan kantlinje er illustreret nedenfor. Derimod er det lovligt at standse et køretøj i op til 3 minutter på strækningerne.

Parkeringsforbuddene er gældende, fordi parkering på strækningerne vil være til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Relevant retspraksis

Fogedretten i Aalborg d. 13. august 2018

En bilist havde parkeret en trailer på en strækning med parkeringsforbud. Parkeringsforbuddet var tydeligt afmærket med skilt og undertavle. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet han på forseelsestidspunktet havde solgt traileren. Han kunne dog ikke fremlægge dokumentation for salget, således at hans status som ejer i SKAT’s Motorregister kunne ændres. På den baggrund konkluderede fogedretten, at afgiften var korrekt pålagt.

Fogedretten i Lyngby d. 13. november

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på en strækning med parkeringsforbud. Forbuddet var tydeligt markeret med skiltning.

Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom en del andre bilister også havde parkeret på strækningen, samt fordi to indkørsler på strækningen var markeret med gult, hvilket han fandt misvisende for forbuddet.

Fogedretten konkluderede, at skiltningen på stedet var tydelig, samt at bilisten med kendskab til Færdselsloven hverken burde have opfattet andre parkerede køretøjer eller gule afmærkninger af indkørsler som misvisende for forbuddet. På den baggrund fastholdt retten parkeringsafgiften.