Det er ulovligt at parkere et køretøj i en zone med parkeringsforbud. Forbuddet er tydeligt markeret med skilte ved zonens begyndelse og slutning. Zoneforbudsskiltet er illustreret på billedet nedenfor. Derimod er det lovligt at standse et køretøj i op til 3 minutter i zonen.

Parkeringen er ulovlig, fordi standsningsforbudszoner oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed.

Relevant retspraksis

Fogedretten på Frederiksberg d. 23. november 2017

En bilist var blevet pålagt tre parkeringsafgifterne for at parkere i zone med parkeringsforbud. Bilisten mente ikke, at afgifterne var pålagt korrekt, idet hun påstod, at forskellige parkeringsvagter ved forskellige lejligheder havde fortalt hende, at hun godt måtte parkere i det pågældende område. Fogedretten fandt, at afmærkningen af parkeringsforbuddet var tydelig, hvorfor den ikke godtgjorde bilistens forklaring. På den baggrund blev parkeringsafgiften opretholdt.