Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj i opmarchområde eller op til 5 meter foran et opmarchområde. Et opmarchområde er et område på kørebanen, der inden et vejkryds er inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer. Parkeringen er ulovlig, fordi den hæmmer øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Reglen er illustreret på billedet nedenfor. Bilen med det røde kryds er parkeret i et opmarchområde og er således parkeret ulovligt. Derimod er bilen med det grønne flueben parkeret 5 meter foran et opmarchområde og er derfor parkeret lovligt.

Relevant retspraksis

Østre Landsret, d. 18. april 2012

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere i et opmarchområde. Bilisten klagede over afgiften, idet han ikke mente, at området kunne defineres som et opmarchområde.

Landsretten konkluderede, at afgiften var korrekt pålagt, idet strækningen var et område inden et vejkryds, hvor kørebanen var inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer, og således et opmarchområde i Færdselslovens forstand.