Indsatserne kan dog af hensyn til smitterisikoen være tilrettelagt på nye måder. Find de væsentligste ændringer i forhold til åbningstider mm. Er dit tilbud ikke på listen, vil åbningstiderne være som normalt - men i mange tilfælde vil du skulle ringe og aftale tid, inden du møder op.

Besøgsrestriktioner

Social- og Indenrigsministeriet har den 7. august ændret reglerne om besøgsrestriktioner, så besøgende igen, midlertidigt, forbydes adgang til indendørs arealer på offentlige og private anbringelsessteder og botilbud m.v. beliggende i Aarhus Kommune.

Siden den 15. juni har vi langsomt åbnet for den fysiske adgang til vores aktivitets- og beskæftigelsestilbud under Voksne, Job og Handicap. På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger og af hensyn til risikoen for smittespredning, er der fortsat ikke åbnet for alle borgere.

Aktivitets- og beskæftigelsestilbud

Personalet på dag- og døgntilbud vurderer sammen den enkelte borgers behov for at genoptage dagaktiviteten. De borgere, der ud fra en trivselsvurdering har det største behov for at vende tilbage til deres aktivitets- og beskæftigelsestilbud, får muligheden i første fase.

Rådgivning

Åben Fleksibel Rådgivning følger normale åbningstider. Tilbuddet er for 18-66-årige med psykisk sårbarhed, et eller flere handicap eller sociale udfordringer. Her kan du få rådgivning og hjælp, inden udfordringerne vokser sig for store.
Se mere om tilbuddet samt åbningstider

Kontakt 

Kontakt borgercentre eller Rådgivning og Visitation Voksne

Job, Udsatte og Socialpsykiatri har genåbnet hovedparten af vores aktiviteter. Alle steder har vi dog tilrettelagt indsatserne på måder, der tilgodeser krav i forhold til smittespredning. Kontakt de enkelte tilbud for at høre nærmere. De væsentligste ændringer i forhold til åbningstider mm. er gengivet nedenfor.

 • Åben Fleksibel Rådgivning følger normale åbningstider. Tilbuddet er for 18-66-årige med psykisk sårbarhed, et eller flere handicap eller sociale udfordringer. Her kan du få rådgivning og hjælp, inden udfordringerne vokser sig for store.
  Se mere om tilbuddet samt åbningstider

 • Værestedet på Jægergårdsgade 107, 8000 Aarhus C. Værestedet har ændret åbningstider til:
  • mandag-fredag klokken 10-20
  • weekend klokken 13-21.

 • Kultur – og Kontaktsted Kragelund, Dybrovej 21, 8270 Højbjerg. Telefonisk kontakt kan ske mandag til fredag klokken 9-15.30. Aktiviteter er genstartet i mindre hold, men tilmelding til aktiviteter skal ske efter forudgående telefonisk kontakt. Cafe- og køkken er lukket.

 • Rejsecafeen på Museumsgade 2, 8000 Aarhus C er åbnet efter nærmere telefonisk aftale.

 • Skolen Center for Specialundervisning for Voksne, Nørre Allé 31, 8000 Aarhus C tilbyder undervisning i mindre hold efter nærmere aftale. De berørte borgere er orienteret.

 • Dagaktiviteter på Nørre Allé 31, 8000 Aarhus C er åbnet i mindre hold. De berørte borgere er orienteret.

 • Center for Kontanthjælp. Møder og aftaler planlægges efter forudgående telefonisk kontakt.

 • Center for Integration. Møder og aftaler planlægges efter forudgående telefonisk kontakt.

 • Center for Ressourceforløb. Møder og aftaler planlægges efter forudgående telefonisk kontakt.

 • Psykiatriens Hus.
  Se mere på hjemmesiden for Psykiatriens Hus

Kontakt

Kontakt centre i Job, Udsatte og Socialpsykiatri

Private/frivillige tilbud

For mere information om status vedrørende eventuel åbning se de enkelte private og frivillige tilbuds hjemmeside eller kontakt tilbuddene direkte. En oversigt over private og frivillige tilbud og foreninger findes på Frivilligcenter Aarhus’ hjemmeside.

Find din forening

Tilbuddene har igen fortrinsvis åbnet for fysisk fremmøde, men nogle møder holder vi fortsat virtuelt.

 • Alle Ydelsescenterets afdelinger, Jægergården, Værkmestergade 15b, lukker for fysisk fremmøde. Kontakt sker via sikkermail/digitalt eller telefonisk. For de borgere på pension, kontanthjælp mv. eller ansøgning om kontanthjælp, hvor fysisk fremmøde er absolut påkrævet, er der nødbetjening mellem kl. 9-12.

 • Rusmiddelcenter Aarhus er åbent for nyhenvendelser i Modtagelsen på Jægergårdsgade 66 og i Rådgivning på Sumatravej 3.
  Der er åbent for abstinensbehandling, antabusudlevering, substitutionsbehandling og heroinassisteret behandling. Samtalebehandling foregår med fysisk fremmøde.

 • Der er åbent for ydelser i fællesrum på Broen, ABCafe og Madam Grøn med nødvendige Corona restriktioner.

 • Hjerneskadecentret, P.P. Ørums Gade 11 holder åbent for fysisk fremmøde. Nogle møder holdes fortsat virtuelt.

 • Hjerneskadeteamet, P.P. Ørums Gade 9-11 holder åbent for fysisk fremmøde.

 • Bostøtterne, voksne med erhvervet hjerneskade og neurologiske lidelser: Fysiske møder mellem borgere og bostøtter holdes udendørs, hvis muligt. Hvis det ikke er muligt at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjerne, holdes møder virtuelt.

 • Gratis psykologhjælp for unge, Nørre Allé 30, 1. th. Der holdes åbent for fysisk fremmøde i forhold til aftalte samtaler. Det er fortsat ikke muligt med personlig henvendelse direkte fra gaden.

 • Sociallægeinstitutionen, Fredens Torv 6, holder åbent for fysisk fremmøde. Nogle møder holdes fortsat virtuelt. Fysioterapeuterne vil fortsat forsøge at gennemføre udendørs indsatser, hvor det skønnes relevant.

 • Jobcenterindsats sygedagpenge og jobafklaring: Beskæftigelsesindsatsen er aktiv. Jobcentret er åbent, men samtaler og møder – herunder tolkninger - holdes som udgangspunkt fortsat virtuelt/telefonisk med fremmøde hvor det vurderes påkrævet.

Kontakt

Kontakt centre i Job, Sundhed og Ydelse

Langt de fleste tilbud er tilbage til almindelige åbningstider og kontaktmuligheder. Du kan fysisk henvende dig i indgangen på Ungecentret Værkmestergade (Værkmestergade 3), Ungecentret Skanderborgvej (Skanderborgvej 156) og Ungecentret Kalkværksvej (Kalkværksvej 10).

Nedenfor angives særskilt status for underliggende tilbud/adresser:

Ungecentret Kalkværksvej

 • Alléskolen, Toldbodgade 5: Åben.
 • Café Monroe, Vester Allé 3C: Lukket.

Ungecentret Skanderborgvej

 • Spor 215, Hasle Centervej 215: Åben. 
 • Holme Nygård, Nygårdsvej 25-29: Åben.
 • Kontaktstedet, Gudrunsvej 78:Åben.

Ungecentret Værkmestergade

 • Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1D og 4: Åben.
 • SORAS-Kollegiet, Vestergade 72: Forsat drift under hensyntagen til corona-restriktioner.
 • SORAS Bostøtte- og samværstilbud, Nørre Boulevard 1: Forsat drift under hensyntagen til corona-restriktioner.

Kontakt

Kontakt centrene i Unge, Job og Uddannelse

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

 • Alle tilbud er tilbage i normal gænge inden for de gældende sikkerheds- og sundhedsmæssige retningslinjer.

Børnecentret

 • Alle tilbud er tilbage i normal gænge inden for de gældende sikkerheds- og sundhedsmæssige retningslinjer.

Familiecentret

 • Alle tilbud er tilbage i normal gænge inden for de gældende sikkerheds- og sundhedsmæssige retningslinjer.

Kontakt

Kontakt centre i Børn, Familier og Fællesskaber

Er du i den situation, at du …

 • Skal melde dig ledig?
 • Modtager dagpenge fra en A-kasse og har spørgsmål til jobcentret?
 • Modtager kontanthjælp som jobparat og er fyldt 30 år og har spørgsmål til jobcentret?
 • Er i fleksjob, modtager ledighedsydelse og førtidspension og har spørgsmål til jobcentret?

... så læs mere her:

Du kan melde dig ledig på www.jobnet.dk eller ved at møde op i Jobcenter Aarhus, Værkmestergade 5, 8000 Aarhus C. Du vil også få vejledning i JobInfo samme sted.

Hvis du er indkaldt til samtale, vil den blive afholde telefonisk. 

Hvis du allerede nu er i gang med et forløb eller har aftalt et forløb, det kunne være kursus, en uddannelse eller fx et virksomhedspraktikforløb skal du fortsætte eller påbegynde forløbet som aftalt. Har du spørgsmål du altid velkommen til at kontakte jobcentret/din job-eller virksomhedskonsulent.

Hvis du har spørgsmål til din ydelse (kontanthjælp, ledighedsydelse, fleksløntilskud, førtidspension), så ring på telefon 89 40 14 00.

Hvis du er dagpengemodtager og har spørgsmål til din indsats i jobcentret eller fx har booket en samtale og er lidt i tvivl om hvad du skal, så ring på telefon 87 13 41 03.

Hvis du modtager kontanthjælp, er fyldt 30 år, og har spørgsmål til din indsats i jobcentret, så ring på telefon 87 13 37 00.

Hvis du modtager ledighedsydelse, førtidspension eller er i fleksjob, så ring til din konsulent. Øvrige henvendelser på fleksjobområdet, så ring på telefon 41 86 44 10.

Særligt for arbejdsgivere

Spørgsmål til fleksjobområdet, så ring på telefon 41 85 63 92 eller mail til fleksjob@aarhus.dk

Henvendelser til Virksomhedsservice, herunder spørgsmål vedrørnde arbejdsfordeling, så ring på telefon 87 13 41 11.

Kontakt

Kontakt centre i Job og Virksomhedsservice

Jobcenter Aarhus holder ikke lukket. Du skal fortsat melde dig ledig på Jobcenter Aarhus, Værkmestergade 5, 8000 Aarhus C. Her kan du også få vejledning i JobInfo. Alle indkaldte samtaler vil blive holdt telefonisk.

Vi iværksætter en række tiltag i Aarhus Kommune for at bremse Covid-19 smittespredningen og få den under kontrol. Det betyder bl.a., at kommunens administrative medarbejdere så vidt muligt skal arbejde hjemmefra.
I den kommende periode vil samtaler og møder med jobcentret derfor foregå telefonisk eller virtuelt med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.
Beskæftigelsesindsatsen opretholdes. Det betyder, at kursusaktiviteter og aktiveringsindsatsen på virksomhederne fortsætter uændret. For alle aktiviteter gælder fortsat hensyntagen til afstandsregler og god håndhygiejne.
Tiltagene sker med baggrund i anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Jobcentret vil i det omfang det er muligt, ud fra en konkret individuel vurdering og i samråd med den enkelte ledige og samarbejdspartnere, forsøge at færdiggøre de indsatser som er igangsat.

Du er velkommen til at kontakte din virksomheds- eller jobkonsulent via mail, hvis du har spørgsmål, der skal afklares. 

Er du tilknyttet driftsområdet ”Job og Virksomhedsservice,” så læs mere her

Kontakt

Kontakt Jobcentret som borger

Stats- eller Beskæftigelsesministeriet har ikke udmeldt ændringer, og beskæftigelsesindsatsen fortsætter derfor som hidtil.

Det betyder at Jobcentret opretholder aktiviteter for borgerne, og borgerne fortsætter de forløb, de er i gang med. Vi vil også stadig henvise borgere til nye forløb.
I forhold til tilrettelæggelsen af tilbud, opfordrer vi til, at aktiviteter flyttes udendørs i det omfang det er muligt og giver mening.

Med baggrund i sundhedsmyndighedernes anbefalinger, arbejder vores administrative medarbejdere, så vidt muligt hjemmefra. Derfor foregår samtaler og møder med vores leverandører og samarbejdspartnere telefonisk eller virtuelt med mindre helt særlige forhold gør sig gældende. 

For yderligere information kontakt: Sophie Bertelsen, sobe@aarhus.dk