Du kan læse om de overordnede ændringer her. Alle borgere, som bliver påvirket af ændringerne, får direkte besked.

For at mindske smitterisikoen for både borgere og personale har rengøringen hos de borgere, der alene modtager hjælp til rengøring været suspenderet i en midlertidig periode. Beslutningen har ikke omfattet borgere, der også modtager hjælp til personlig pleje.

Rengøring og klippekortordning normaliseres  

Fra mandag 20. april er rengøring i hjemmeplejen tilbage i normalt leje. 

Alle modtagere af rengøring bliver kontaktet af hjemmeplejen med henblik på at lave aftale om besøg.

Åbningen gælder også for klippekortsordningen, der fungerer som normalt fra og med mandag 20. april.

 

 

For at mindske smitterisikoen for både borgere og personale vil dagcentrene indtil efter påske kun være åbne for de borgere, der typisk opholder sig 4-5 dage i dagcenteret og som af nedenstående årsager ikke kan være derhjemme i de tidsrum, de plejer at være i dagcentret 

  • Borgere, som ikke kan være alene hjemme, imens ægtefællen er på arbejde.  
  • Borgere, som ikke kan være alene hjemme i selv få timer, og hvor familie/netværk ikke kan tilbyde kompenserende hjælp 
  • Borgere, hvis ægtefælle af særlige årsager, fx egen sygdom, ikke kan passe borgeren i det tidsrum, hvor han/hun plejer at være i dagcenteret, og hvor der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp i hjemmet.  
  • Enlige borgere, som ikke kan bevare egen døgnrytme som følge af ændring i dagsrytmen, og hvor det vurderes at gå ud over borgerens sikkerhed. 

Af hensyn til borgerne vil så meget genoptræning og vedligeholdende træning som muligt blive fastholdt. For at mindske smitterisikoen, er det dog besluttet at:

  • der ikke må foregå træning i kommunens lokaler.
  • træning og interventioner af terapeuter i borgernes hjem skal begrænses – og kun anvendes til kritiske funktioner.

Sundhedsstyrelsen definerer kritisk funktion som en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af en konkret borgers sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne.

Det vurderes konkret og individuelt ud fra den enkelte borgers tilstand, om han/hun har behov for træning, der kan defineres som kritisk funktion. Ligeledes er det en sundhedsfaglig vurdering, hvordan dette er bedst egnet til at foregå. Udbyttet for borgeren tages i betragtning opvejet mod risikoen for smitte.

Aarhus Kommune tilbyder et forebyggende hjemmebesøg til borgere i kommunen, som er over 65 år. For at forebygge smittespredning vil der i denne periode ikke tilbydes og gennemføres forebyggende hjemmebesøg.  

Borgere i målgruppen er i stedet velkomne til at kontakte forebyggelseskonsulenterne, som tilbyder en telefonsamtale. I den forbindelse kan der også aftales besøg, som kan gennemføres, når der ikke længere er risiko for smittespredning. 

Forebyggelseskonsulenternes kontaktoplysninger kan findes her 

Den 17. marts 2020 blev der udstedt en række bekendtgørelser, som påvirker Aarhus Kommunes håndtering af forskellige opgaver og ydelser i forbindelse med COVID-19-pandemien.  

Kommunerne er med den midlertidige lovgivning bemyndiget til - ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov - at foretage en hel eller delvis reduktion eller omlægning af hjælpen til borgerne, hvis det er nødvendigt set ift. håndteringen af COVID-19, herunder optimal anvendelse af behandlings- og personalemæssige ressourcer.