Gå til sidens indhold
Billede af olietank

Har du en olietank?

Uanset om du vil etablere eller sløjfe en olietank, skal du bruge vores digitale olietanksblanket. Du skal også kende miljøreglerne for olietanke.

Uanset om din olietank er til opvarmning af din bolig eller til brug i din virksomhed, så er der er en række regler, du skal være opmærksom på. Det gælder også, hvis du ikke længere skal bruge din olietank. Hvis du ønsker en ny olietank, skal du oplyse det til kommunen. Du skal give besked til kommunen senest 14 dage før, tanken etableres.


Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at etablering af tank eller rør kun må udføres af et firma, der er kvalificeret til arbejdet, og som har en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker den pågældende type arbejde.

 

Hvis du ønsker at sløjfe en olietank, skal kommunen have besked senest fire uger efter sløjfningen.

 

Uanset om du vil sløjfe eller etablere en olietank, skal du bruge vores selvbetjeningsløsning herunder, systemet kræver NemID.


Anmeld olietank (åbner nyt vindue).


Har du ikke NemId, eller er du fritaget for digital post, kan du henvende dig til: Virksomheder og Jord ved Center for Miljø og Energi 

på telefon 89 40 25 53 eller via mail jord@mtm.aarhus.dk.


Skal du anmelde eller afmelde en olietank for andre, brug for en fuldmagt.


Fuldmagt til anmeldelse af olietank (åbner nyt vindue).

 

Miljøregler for olietanke

Har du en olietank, er der visse miljøregler, du skal overholde. De er beskrevet i olietankbekendtgørelsen, som handler om tanke og rør, der anvendes til mineralolieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.).

 

Reglerne kan virke omfattende - men baggrunden for de mange regler er at sikre, at olietank og rørsystem er tætte, og at der ikke sker lækage til omgivelserne. Dette er både i din og miljøets interesse.

 

Villaolietanke - tanke under 6000 liter

Villaolietanke er tanke under 6.000 liter til boligopvarmning. Du kan læse nærmere om reglerne for disse tanke på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Læs om regler for villatanke (åbner nyt vindue).

 

Sløjfningsterminer for villaolietanke

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor lang levetid de forskellige typer tanke under 6.000 liter har, og hvornår de skal tages ud af brug. I fagsprog kaldes det sløjfningsterminer.

 
Læs om sløjfningsterminer for olietanke (åbner nyt vindue).

 

 

Når du ikke længere skal bruge din olietank

Når din olietank tages varigt ud af brug, skal anlægget sløjfes. 
Ved sløjfning, skal tank og rør tømmes for eventuelt restindhold.


For nedgravede tanke skal sløjfningen afsluttes på en af følgende måder:
1) Tanken og rør fjernes.
2) Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.


Senest 4 uger efter sløjfning skal du oplyse til Aarhus Kommune, at tanken er sløjfet og for nedgravede tanke skal du oplyse om: 1. tanken er fjernet eller 2. om tanken er blevet afblændet som beskrevet ovenfor.


Aarhus Kommune anbefaler, at nedgravede tankanlæg (tank og rør) opgraves og  fjernes i forbindelse med sløjfning.

 

Erhvervstanke

Der gælder særlige regler for større olietanke (erhvervstanke). 

 

Du kan læse om reglerne for disse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Læs om reglerne for erhvervstanke (åbner nyt vindue).

 

 

Før du etablerer eller sløjfer erhvervstanke

Der må ikke etableres nedgravede olieanlæg større end 100.000 liter eller overjordiske anlæg større end 200.000 liter, før der er meddelt byggetilladelse og tilladelse i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven. Nedgravede olieanlæg større end 100.000 liter og overjordiske anlæg større end 200.000 liter må ikke sløjfes, før der er meddelt godkendelse af Byggeri, Center for Miljø og Energi.


Ved sløjfning af erhvervstanke skal Aarhus Kommune have besked senest 4 uger før arbejdet påbegyndes. Aarhus Kommune kan senest 1 uge før sløjfningen meddele eventuelle krav.

 

 

Meddelelser til det statslige Miljøcenter Aarhus

Hvis olieanlægget - uanset størrelse - er placeret på en virksomhed, som staten fører tilsyn med, skal ovennævnte meddelelser sendes til Miljøcenter Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

 

Vi anbefaler at sende en kopi af meddelelsen til Virksomheder og Jord ved Center for Miljø og Energi via e-mail:

jord@mtm.aarhus.dk .

 

 

Forsikringsordning for villaolietanke

Villaejere med en olietank mindre end 6.000 liter, hvor mindst 50 procent af det opvarmede areal er bolig, er automatisk omfattet af en forsikringsordning gennem Topdanmark Forsikring A/S, hvis olien leveres af et olieselskab omfattet af ordningen. Forsikringen dækker oprydninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg.

 

Læs mere om forsikringsordningen på Topdanmarks hjemmeside (åbner nyt vindue).

 

Forsikringsbetingelserne kan rekvireres ved Topdanmark Forsikring A/S eller ved Center for Miljø og Energi.


Alle villatanke skal have enstrenget rørsystem fra tank til oliefyr, og alle overjordiske villaolietanke skal have en overfyldningsalarm. Lad oliefyrsmontøren se nærmere på, om tankanlægget opfylder de gældende regler.

 

 

Udslip fra olietank

Har du mistanke om, eller konstaterer du udslip fra en olietank, har du pligt til at underrette Virksomheder og Jord ved Center for Miljø og Energi

på tlf. 89 40 45 22.


Ved et akut uheld ring 1-1-2

 

Dette er både for din egen og miljøets skyld. Hurtig indsats er afgørende for, at miljøet ikke trues, og for at omfanget af en eventuel oprydning, både fysisk og økonomisk, kan begrænses mest muligt.

 

Læs mere om forurening fra olietanke (åbner i nyt vindue).

 

 

Har du spørgsmål om olietanke?

Kontakt Virksomheder og Jord ved Center for Miljø og Energi 

på telefon 89 40 25 53 eller via mail jord@mtm.aarhus.dk

 
 

Opdateret: 19.3.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code