Gå til sidens indhold

Overførsel af Skæring Strand

Eventuel overførsel af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone.

Orientering omkring status på ansøgning om overførsel af Skæring Strand til byzone

 

5. april 2018

Forslag til landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområder til byzone kan fra i dag ses på høringsportalen - Klik her

 

6. marts 2018
Center for Byudvikling og Mobilitet har den 5. marts 2018 udsendt et orienteringsbrev til alle grundejere vedrørende en fremtidig proces for inddragelse af alle grundejere i Skæring Strand.

Vi har i den forbindelse ønsket at invitere en gruppe af grundejere til et møde om, hvordan vi skaber en proces, der inddrager alle grundejere med en åben og ordentlig dialog. Vi har henvendt os til foreninger, som vi har kunnet finde i området og derudover personer fra veje, der ikke indgår i foreninger.

Et sådant møde vil ikke omhandle selve planarbejde, lokalplanlægningen eller indholdet i lokalplanen, men alene hvordan vi sikrer os, at vi når ud til alle i området– uanset om der er stemt ja eller nej ved afstemningen i perioden 15. september til 3. oktober 2017, når der forhåbentligt senere kan igangsættes en planlægning. Mødet udelukker ikke, at andre borgere senere deltager i den efterfølgende planlægning.

Som foregående information beretter, er der endnu ikke udsendt et forslag til landsplandirektivet, og vi ved derfor ikke, om Aarhus Kommune er en del af dette.
Vi ønsker blot at være lidt på forkant og at finde en form på processen, der sikrer en bred inddragelse af alle grundejerne, hvis det bliver muligt at igangsætte en planlægning med henblik på en lokalplan, der overfører området til byzone.

I en eventuel senere lokalplanlægning vil vores dialog mellem grundejere og kommune naturligvis tage udgangspunkt i det grundlag, som Byrådet vedtog den 13. september og som var afstemningsgrundlaget.

 

Februar 2018

Erhvervsstyrelsen er nu kommet længere i processen om overførsel af sommerhusområder til byzone,

Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med forslaget til landsplandirektivet udarbejde en miljøvurdering af planens påvirkning af miljøet i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven og styrelsen har derfor via sin konsulent udsendt en forespørgsel til berørte myndigheder, herunder Aarhus Kommune, om indholdet.

Høringen er udsendt med henblik på at afgrænse miljøvurderingens omfang og detaljeringsgrad. De berørte myndigheder har således mulighed for at fremsende bemærkninger til hvilke emner, der skal indgå i den kommende miljøvurdering af kommunernes ønsker om overførsel af sommerhusområder til byzone.

 

Der er medtaget fire områder i høringen, og Skæring Strand er et af områderne.

Aarhus kommune, der er berørt myndighed, skal senest den 2. marts 2018 svare på, om kommunen har bemærkninger til de emner, som kommer til at indgå i miljøvurderingen.

Konsulenten vil herefter udarbejde et forslag til miljøvurdering, som vil indgå i det materiale, der kommer i offentlig høring sammen med udkastet til landsplandirektivet.

 

Høringen er et skridt på vejen, men det skal præciseres, at denne høring af myndigheder fokuserer på afgrænsningen af miljøvurderingen – IKKE på indholdet af Landsplandirektivet. Erhvervsstyrelsen endnu ikke har taget stilling til, om sommerhusområdet kan overføres til byzone. Høringsmaterialet kan ses til højre i dokumentkolonnen.

Når Erhvervsstyrelsen offentliggør og annoncerer den offentlige høring af forslag til landsplandirektivet, vil Aarhus Kommune endvidere lægge information og link til Erhvervsstyrelsens hjemmeside her på denne side.

 

Januar 2018
Aarhus Kommune har den 10. januar 2018 atter kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en tilkendegivelse vedr. Aarhus kommunens ansøgning om overførsel af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. Det meddeles at der i alt er fire kommuner, som har ansøgt. Styrelsen oplyser at vurderingen, af hvorvidt kommunernes ansøgninger opfylder kriterierne for en overførsel, aktuelt ikke er afsluttet. Det gælder også ansøgningen fra Aarhus kommune. Styrelsen har derfor endnu ikke nye oplysninger. Erhvervsstyrelsen forventer stadig, at et udkast til landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområder til byzone kan sendes i offentlig høring i otte uger i foråret 2018. Når høring af landsplandirektivet offentliggøres, vil information herom blive meldt ud øverst på denne side.

December 2017
Aarhus Kommune har den 19. december 2017 igen kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en tilkendegivelse vedr. kommunens ansøgning om overførsel af Skæring Strand. Styrelsen har ikke nye oplysning og henviser til de tidligere tilkendegivelser.

 

November 2017

Der har været rettet en del henvendelser til Center for Byudvikling og Mobilitet og byrådets politikere vedrørende afgørelse på ansøgningen om overførsel af sommerhusområdet til byzone.

Ansøgningen blev afsendt fra Center for Byudvikling og Mobilitet fredag den 13. oktober 2017, og Erhvervsstyrelsen kvitterede umiddelbart efter for modtagelsen. Ansøgningen kan ses øverst i rækken af dokumenter til højre for denne orientering.

Centret har endnu ikke kunnet få en positiv tilkendegivelse af, hvorvidt Aarhus Kommunes ansøgning imødekommes. Der sker i øjeblikket en koordineret vurdering af alle kommunernes ansøgninger hos Erhvervsstyrelsen, herunder hvorvidt kravene til de overordnede kriterier er opfyldt.

Når Aarhus Kommune modtager en tilbagemelding, vil den blive meldt ud her på siden.

Hvis tilbagemeldingen er positiv, igangsættes planarbejdet og en inddragende borgerproces. Der er en forhåbning om, at planprocesserne kan køre til dels parallelt for landsplandirektivet og en kommende lokalplan for området.

Proces og afstemning

 

I det nedenstående kan du læse det materiale, der lå til grund for byrådets behandling og afstemningen blandt grundejerne, der løb fra d. 15. september 2017 - 3. oktober 2017

 

Resultat af afstemning

Afstemningen om Skæring Strands fremtid endte med et samlet ja til at overføre hele sommerhusområdet til byzone.

 

Afstemningen i Skæring Strand endte med en stemmeprocent på 93,6% og en tilslutning til byzone fra 75,7% af grundejerne. Dermed kan Aarhus Kommune nu ansøge staten om at ændre hele områdets status til byzone, hvorefter den enkelte grundejer kan ansøge kommunen om helårsstatus for sin egen bolig.

 

Du kan se en uddybning af resultat i valgbogen, der kan hentes som pdf her på siden.

 

Erhvervsstyrelsen skal herefter vurdere kommunens ansøgning og på baggrund af denne træffe en beslutning om at udstede et landsplandirektiv. Aarhus Kommune har ikke indflydelse på den efterfølgende proces, men Erhvervsstyrelsens arbejde vurderes at tage ca. 1 – 1½ år.

 

Aarhus Kommune søger at koordinere processen for lokalplanen med landsplandirektivet, så den samlede tidshorisont bliver så kort som mulig til glæde for grundejerne i Skæring Strand

 

Overværelse af optælling af brevstemmer - IKKE OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTAT

Brevstemmerne vil blive talt op af medarbejdere fra kommunens centrale Valgsekretariat mandag den 9. oktober 2017 kl. 10. Der vil være mulighed for at møde op og overvære optællingen i receptionslokalet på Aarhus Rådhus.

 

Det skal dog understreges, at resultatet af optællingen af brevstemmerne ikke bliver offentliggjort i forbindelse med optællingen den 9. oktober. De optalte brevstemmer vil indgå i den samlede opgørelse af alle stemmerne. Før det samlede resultat af afstemningen kan offentliggøres, skal det forelægges Teknisk Udvalg om aftenen d. 9.10.

 

Offentliggørelse af afstemningsresultat

Aarhus Kommune vil offentliggøre resultatet af afstemningen om overførsel til byzone i uge 41. Tidspunktet er fastlagt ud fra, at kommunen vil sikre, at også alle brevstemmerne når frem og indgår i afstemningsresultatet. Før offentliggørelse skal det endelige resultat også forelægges Teknisk Udvalg d. 9.10. Resultatet vil kunne læses her på siden og vil samtidig blive offentliggjort i en pressemeddelelse, der sendes til lokale medier.

 

Fællesarealer og afstemning  

Der er blevet sendt afstemningsmateriale m.v. ud til alle ejendomme inden for Skæring Strand. I forbindelse med stemmeoptællingen vil stemmer afgivet på vegne af fællesarealer, parkeringsarealer, vejarealer m.v., som ikke selvstændigt kan bebygges med en bolig, blive taget fra, således at disse stemmer ikke indgår i opgørelsen af afstemningsresultatet.

 

Referat fra behandling i Teknisk Udvalg d. 4.9 og byrådets beslutning d. 13.9:

04.09.2017 - Teknisk Udvalgs beslutning 
Camilla Fabricius, Ango Winther, Gert Bjerregaard og Steen Stavnsbo kunne tiltræde forslaget med følgende bemærkninger:

Den 15. juni 2017 trådte en ændring af planloven i kraft. Planloven giver nu kommunerne mulighed for at ansøge Erhvervsministeren om ved lokalplan at overføre eksisterende sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen til byzone. Kommunerne skal senest den 15. oktober 2017 ansøge Erhvervsstyrelsen om at få overført sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone. Forinden skal kommunen gennemføre en afstemning blandt de berørte grundejere, og mindst 3/4 af de berørte grundejere skal ønske en overførsel til byzone.

Et flertal i udvalget anbefaler på den baggrund, at der gennemføres en afstemning blandt de berørte grundejere i Skæring Strand i perioden 15. september til 3. oktober 2017.

Det anbefales, at området opdeles i 4 afstemningsområder, afgrænset efter naturlige karakteristika og at områdernes afstemningsresultat delvist kan sammenlægges efter princippet at hvis:

  • område 1 alene opnår 75% søges området overført til byzone,
  • områderne 1 og 2 tilsammen opnår 75% søges begge områder overført til byzone,
  • områderne 1 og 3 tilsammen opnår 75% søges begge områder overført til byzone,
  • områderne 1, 2 og 3 tilsammen opnår 75% søges de tre områder overført til byzone.
  • områderne 1, 2, 3 og 4 tilsammen opnår 75% søges de fire områder overført til byzone, altså hele området under ét.
  • og der er et flertal på over 50% i det enkelte afstemningsområde.

Med henblik på at give grundejerne et så kvalificeret beslutningsgrundlag som muligt indstilles det, at de overordnede principper for en kommende lokalplan for Skæring Strand lægges fast forud for afstemningsperioden.

Indholdet i en lokalplan, der tager hensyn til det allerede meget grønne indtryk, som området fremstår i, foreslås fastsat med bestemmelser med stor fokus på bevaring af områdets særlige grønne karakter og kvaliteter:

  • fastholdelse og udbygning (bevaring) af de grønne træk langs matrikler, veje og stier
  • på sigt muliggøre sikker skolevej, når/hvis et behov opstår
  • fastholdelse af de grønne friareale, Skoven og Mindelunden som rekreative områder
  • at området i en lokalplan opdeles i 12 delområder, og at principperne i Arkitemas kortlægning for de enkelte delområder lægges til grund for lokalplanlægningen, jf. bilag 3 til notat af 29. august 2017 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Dog fastsættes den maksimale bygningshøjde i delområde 1 til 5,5 meter.

Peter Iversen og Jan Ravn Christensen tog forbehold for bebyggelsesprocenter, bygningshøjder mv. med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

13.09.2017 - Aarhus Byråds beslutning 
Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13.september 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. september 2017.

 

Genvej til Aarhus Byråds beslutning 13. september 2017 om Skæring Strand

 

Materiale i sagen

Materialet på denne side dækker følgende:

 

- Materiale fra borgermøde d. 15. august 2017

Materialet der blev fremlagt på borgermødet på Aarhus Rådhus d. 15. august 2017. Her kan man bl.a. læse om den registrering, der er blevet foretaget i Skæring Strand, de konsekvenser en evt. overførsel kan få for den enkelte grundejer og en beskrivelse af processen.

 

- Afstemningsområder

En beskrivelse af hvordan Skæring Strand opdeles i afstemningen, og hvordan resultatet i de enkelte afstemningsområder delvist kan sammenlægges.

 

- Indhold i Lokalplan

Forslag til indhold i en fremtidig lokalplan for området, hvis det skal overføres til byzone.

 

- Høringssvar

En oversigt over de indkomne høringssvar i processen.

 

- Kommentering af høringssvar

En tematiseret, resumering og kommenteret oversigt over de indkomne høringssvar.

 

- Det grønne træk og skolesti

Et kort over det grønne træk og skolestien gennem Skæring Strand.

 

- Invitation til åbent hus d. 19.9

En invitation til åbent hus d. 19. september på Skæring Lokalcenter. Ved arrangementet vil der være mulighed for at stille spørgsmål til medarbejdere fra Aarhus Kommune.

 

- Ofte stillede spørgsmål - Byggesager

En liste med svar på de ofte stillede spørgsmål til byggesagsbehandling, dispensationer og lign.

 

- Ofte stillede spørgsmål - Processen

En liste med svar på de ofte stillede spørgsmål til processen, afstemningen, baggrunden og lign.

 

- Præciseringer efter åbent hus d. 19.9

En liste med præciserede svar på spørgsmål, der blev stillet ved arrangementet d. 19.9

 

- Pressemeddelelse d. 18. september 2017

Pressemeddelelsen der blev sendt ud d. 18. september. Pressemeddelelsen forklarer den brist, der skete efter afstemningens igangsættelse, og hvordan denne brist er blevet fundet og lukket.

 

- Brev til modtagere af digital post

Brevet der blev sendt ud via e-boks til de stemmeberettigede grundejere

 

- Brev til borgere fritaget for digital post

Brevet der blev sendt ud med PostNord til de borgere, der var fritaget for digital post

Erhvervsstyrelsens høring af berørte myndigheder februar 2018

Ansøgning til Erhvervsstyrelsen

Materiale fra borgermøde d. 15. august 2017

Afstemningsområder

Indhold i Lokalplan

Høringssvar

Kommentering af høringssvar

Det grønne træk og skolesti

Invitation til åbent hus d. 19.9

Ofte stillede spørgsmål - Byggesager

Ofte stillede spørgsmål - Processen

Præciseringer efter åbent hus d. 19.9

Pressemeddelelse d. 18. september 2017

Brev til modtagere af digital post

Brev til borgere fritaget for digital post

 
 

Opdateret: 05.4.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code